Gå direkt till innehållet

Information till privatkunder som flyttas över från Handelsbanken till S-Banken

Vi väntar på att du blir vår kund vid månadsskiftet november-december 2024. Efter detta kan du sköta dina bankärenden såväl på internet som tillsammans med S-Bankens nuvarande experter och de kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken.

Vi vill gemensamt att förändringen ska gå så smidigt som möjligt för dig. På denna sida hittar du aktuell information om överföringen av dina tjänster.

Sidan uppdaterad 24.5.2024

Aktuellt – Bra att veta just nu

För tillfället förbereder vi tillsammans med Handelsbanken överföringen av dina tjänster så att överföringen, som äger rum i slutet av året, ska gå så smidigt som möjligt för dig. Vi håller dig uppdaterad och uppdaterar också informationen om de kommande överföringsfaserna på denna sida.

Ditt kreditkort (inklusive Credit/Debit-kortets kreditegenskap) överförs dock inte till S-Banken. Debit-egenskapen på ditt Credit/Debit-kombinationskort ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Kreditkortsavtalen på Handelsbanken kommer att sägas upp under 2024. Handelsbanken skickar mer information om detta till sina kreditkortskunder.

Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Om du redan är kund hos S-Banken, kan du ansöka om kreditkort på webbanken eller i S-mobil. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för förvärvet närmar sig. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

När dina tjänster har förts över till S-Banken, tillämpas S-Bankens gällande villkor på tjänsterna. Handelsbanken har skickat mer information om detta per brev och till sin nätbank. Du behöver inte göra någonting, om du godkänner överföringen av avtalen om konto och debit-kort samt S-Bankens villkor för de avtal som förs över.

Vid behov kan du dock motsätta dig överföringen av dina avtal om konto och debit-kort genom att meddela om det enligt Handelsbankens anvisningar. Om du motsätter dig överföringen av dina tjänster till S-Banken, ska du informera Handelsbanken om det senast den 20 juli 2024. Efter detta datum inleds förberedelser för att föra över kunduppgifter.

På Handelsbankens kontor eller på handelsbanken.fi/sv/s-banken/ratt-att-motsatta-sig-overforingen kan du lämna ett meddelande om att du motsätter dig överföringen. Om du motsätter dig överföringen av avtalen kommer avtalen att gälla på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att det drar sig från Finland.

Handelsbanken har skickat följande information om överföringen av kundrelationen per brev och till sin nätbank:

 • I februari och april fick din huvudman information om överföringen av kundrelationen till S-Banken.
 • I juni fick intressebevakarna och intressebevakningsfullmäktige information om vilka uppgifter Handelsbanken skulle överföra till S-Banken före och i anslutning till förvärvet och vilka uppgifter som inte skulle överföras till S-Banken.

I höst ger S-Banken de kunder som flyttas till S-Banken anvisningar om det praktiska gällande överföringen av kundrelationen. Om du i egenskap av intressebevakare har frågor om överföringen av huvudmannens kundrelation, kan du också kontakta Handelsbankens kundtjänst på 010 444 2442 (lna/mta).

Kontoren och de kundansvariga ger dig service även framöver

Vid företagsförvärvet överförs Handelsbankens kontor till S-Banken, utom kontoren i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis i huvudstadsregionen.

De kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken till S-Banken är fortfarande kontaktpersoner för sina nuvarande kunder. Det innebär att du kan fortsätta att sköta dina ärenden tillsammans med den bekanta kontaktpersonen och det kända kontoret.

Så här framskrider flytten till S-Banken

 • Dina tjänster fortsätter tills vidare som förut i Handelsbanken, tills de överförs till S-Banken när förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december.
 • Alla kunder som flyttas till S-Banken får mer information av Handelsbanken per brev och meddelande på Handelsbankens nätbank. Senare i höst får du också närmare praktiska anvisningar från S-Banken, till exempel hur du kan bli ägarkund, hur du får webbankskoder och hur du ansöker om kreditkort. Senare i höst skickar vi även nya kontonummer och S-Bankens Visa Debit-kort direkt hem till dig.
 • När förvärvet är genomfört ger vi alla kunder som har flyttats från Handelsbanken till S-Banken service på S-Banken, och du kan kontakta S-Banken i alla frågor om dina tjänster.

Bra att veta om tjänsterna

Dessa tjänster överförs till S-Banken:

 • Konton
 • Debit- och Online Debit-kort
 • Lån och deras säkerheter
 • Fonder
 • Kapitalförvaltningsavtal

Dessa tjänster överförs inte till S-Banken:

 • Kreditkort (Inkluderar kreditegenskapen på Credit/Debit-kombinationskort. Credit/Debit-kombinationskorten ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort). Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken gör ansökan närmare den tidpunkt då förvärvet genomförs.
 • Avtal om webbanken
 • Förmedling och förvaring av värdepapper, inklusive värdeandelskonton
 • Valutakonton

Om du har dispositionsrätt till ett konto tillhörande en person som är kund i Handelsbanken (t.ex. ett minderårigt barn), överförs kontot inklusive kontodispositionsrätten till S-Banken när förvärvet genomförs. Det enda som förändras är kontonumret.

Om du har ett Debit-kort anslutet till ett konto som ska överföras, kan du få ett nytt kort från S-Banken i god tid före överföringen. I juni 2024 skickade Handelsbanken mer information om påverkan av överföringen till de som har kontodispositionsrätt och som berörs av ändringen. Meddelandena skickades per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank.

Läs mer om S-Bankens kreditkort

Kreditkortsavtal överförs inte från Handelsbanken till S-Banken. Handelsbanken har skickat sina kreditkortskunder information om att avtalet upphör per brev och som meddelande på nätbanken.

Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Om du redan är kund hos S-Banken, kan du ansöka om kreditkort på webbanken eller i S-mobil. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas över ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för att tjänsterna ska överföras till S-Banken närmar sig, vilket förväntas ske vid månadsskiftet november–december.

Läs mer om S-Förmånskort Visa

Vanliga frågor om tjänster för privatkunder

Handelsbanken har i april 2024 skickat mer information om banktjänsterna samt om de villkor och priser som tillämpas efter överföringen till de privatkunder som påverkas av förändringen.

Om du godkänner att dina konto- och Debit-kortavtal överförs till S-Banken, behöver du inte göra någonting just nu.

Om du motsätter dig överföringen av dina konto- och kortavtal, ska du meddela Handelsbanken om detta senast den 20 juli 2024. Efter detta datum börjar Handelsbanken förbereda överföringen och skickar information till S-Banken om dina avtal, dina tjänster och din kundrelation i Handelsbanken, så att tjänsterna finns till ditt förfogande vid den tidpunkt då affären genomförs.

Om du motsätter dig överföringen av konto- och kortavtalen kommer avtalen att förbli i kraft på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att banken drar sig tillbaka från Finland.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet kommer att överföras till S-Banken.

Handelsbankens kunder flyttas över till S-Banken först efter att affären har slutförts. Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december.

Om du har S-mobil eller ett giltigt S-Förmånskort med ditt eget namn på, är det ett tecken på att du hör till ett ägarkundshushåll. Om du inte har något av detta, är det bra att kontrollera saken.

Enklast kan du kontrollera om du är ägarkund eller hör till ett ägarkundshushåll genom att ladda ner appen S-mobil från din appbutik. Om ingen ägarkundsrelation finns i dina uppgifter, hänvisas du efter aktiveringen av S-mobil att bli ägarkund i webbtjänsten.

Du kan också kontrollera om du är ägarkund eller hör till ett ägarkundshushåll genom att logga in på S-användarkontot (S-användarkonto.fi), som är ett verktyg för inloggning och identifiering i S-gruppens digitala tjänster. Om du ännu inte har något S-användarkonto, kan du registrera dig i tjänsten med din e-postadress. Under Mina uppgifter på S-användarkontot ser du om det bland dina uppgifter finns ett giltigt S-Förmånskort, vilket innebär att du hör till ett ägarkundshushåll. I tjänsten ser du också om andra personer är anslutna till ditt ägarkundshushåll. Om du har ett S-Förmånskort, dvs. hör till ett ägarkundshushåll, men kortet inte är anslutet till S-användarkontot kan du ansluta kortet till ditt användarkonto genom att identifiera dig med bankkoder till vilken bank som helst eller med mobilcertifikat. Mer information om S-användarkontot finns på S-gruppens webbplats https://www.s-kanava.fi/sv/kundtjanst/s-anvandarkonto.

Utöver i S-mobil och på S-användarkontot kan du kontrollera om du är ägarkund genom att ringa S-gruppens Ägarkundstjänst på tfn 010 76 5859 må–fr kl. 9–16 (msa/lna) eller genom att besöka en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt på S-gruppens verksamhetsställe.

Tills vidare fortsätter dina kontoavtal med Handelsbanken som tidigare. Beroende på din kundrelation överförs kontoavtalen senare antingen till S-Banken eller till Oma Sparbank. S-Banken öppnar nya konton för överföringen i enlighet med S-Bankens kontovillkor.

I april har Handelsbanken skickat information om överföringen av tjänsterna, såsom kontona, samt om de nya avtalsvillkoren och priserna till de privatkunder som flyttas över till S-Banken. Meddelandena har skickats per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Vid behov kan du kontakta Handelsbankens kundtjänst.

På hösten 2024 skickar också S-Banken mer information och anvisningar om de tjänster som ska överföras.

Du kan fortfarande använda dina kort från Handelsbanken som vanligt.

Dina nuvarande kort som är anslutna till konton på Handelsbanken (Debit- och Online Debit-kort samt Credit/Debit-kort) ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Kortens bruksgränser (inköp, uttag och geografiska gränser) överförs inte automatiskt till ditt nya kort. Du kan senare ändra de förvalda gränserna för ditt kort på S-Banken så att de passar dig i S-mobil, på S-Bankens webbank eller vid ett av S-Bankens kundtjänstställen.

Observera dock att ditt nuvarande kreditkort eller Credit/Debit-kortets kreditegenskap inte överförs till S-Banken.

Du får närmare information och anvisningar om hur du börjar använda nya S-Banken-kort i god tid innan förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024. Efter att förvärvet genomförts avslutas dina kort på Handelsbanken.

Du kan kontakta Handelsbanken angående nuvarande tjänster och ärenden.

Du får närmare anvisningar och mer information om hur du börjar använda dina nya tjänster, inklusive webbankskoder, på S-Banken innan tjänsterna överförs.

S-Banken – Mer än en bank med komplett service

S-Banken är till för att alla ska ha möjlighet till en lite mer välbärgad morgondag. Vi är ditt stöd både till vardags och i livets stora vändpunkter – oavsett om det är fråga om dagliga bankärenden eller lån, sparande och kapitalförvaltning.

Läs mer

Säker hantering av bankärenden

Vi vill påpeka att banker aldrig ber dig uppge webbankskoder per e-post, sms eller telefon. Logga inte in med webbankskoder under länkar som finns i e-postmeddelanden eller sms. Ta bort tvivelaktiga meddelanden utan att öppna dem.

Läs mer