Gå direkt till innehållet

Information till företagskunder som flyttas över från Handelsbanken till S-Banken

Vi väntar på att du blir vår kund vid månadsskiftet november-december 2024. Efter detta kan du sköta dina bankärenden såväl på internet som tillsammans med S-Bankens nuvarande experter och de kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken.

Vi vill gemensamt att förändringen ska gå så smidigt som möjligt för dig. På denna sida hittar du aktuell information om överföringen av dina tjänster.

Sidan uppdaterad 14.6.2024

Aktuellt – Bra att veta just nu

För tillfället förbereder vi tillsammans med Handelsbanken överföringen av dina tjänster så att överföringen, som äger rum i slutet av året, ska gå så smidigt som möjligt för dig. Vi håller dig uppdaterad och uppdaterar också informationen om de kommande överföringsfaserna på denna sida.

Handelsbanken har i maj 2024 skickat mer information om banktjänsterna samt om de villkor och priser som tillämpas efter överföringen till de företagskunder som påverkas av förändringen.

Om du godkänner att era kontoavtal överförs till S-Banken, behöver du inte göra någonting just nu.

Om du motsätter dig överföringen av era kontoavtal, ska du meddela Handelsbanken om detta senast den 20 juli 2024. Efter detta datum börjar Handelsbanken förbereda överföringen och skickar information till S-Banken om företaget, dess företrädare och verkliga förmånstagare samt om företagets avtal i Handelsbanken, så att tjänsterna finns till ert förfogande vid den tidpunkt då affären genomförs.

Om du motsätter dig överföringen av era kontoavtal kommer avtalen att fortsätta att gälla på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att banken drar sig tillbaka från Finland.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet kommer att överföras till S-Banken.

Handelsbankens kunder flyttas över till S-Banken först efter att affären har slutförts. Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

I juni 2024 har Handelsbanken skickat mer information om hur överföringen påverkar de privat- och företagskunder (sm-företag och sm-företagare) i Handelsbanken vars privata banktjänster (t.ex. konto- och nätbanksavtal) överförs till Oma Sparbank den 1 september 2024, med undantag för kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna. Sm-företagens och sm-företagarnas kapitalförvaltnings- och investeringstjänster, det vill säga fondinnehav eller kapitalförvaltningsavtal, överförs till S-Banken i månadsskiftet november–december 2024.

Om ditt fondinnehav överförs till S-Banken och du vill följa med ditt eller företagets fondinnehav, teckna eller lösa in fonder och/eller fortsätta att månadsspara i Handelsbankens fonder under tiden mellan överföringarna, det vill säga i september–november, behöver du ett nytt nätbanksavtal och ett nytt konto i Handelsbanken. I så fall bör du kontakta en person som är kundansvarig i Handelsbanken senast den 15 augusti. De nya avtalen är avgiftsfria.

Om ditt kapitalförvaltningsavtal överförs till S-Banken och du vill följa med dina eller företagets investeringar under tiden mellan överföringarna, det vill säga i september–november, behöver du ett nytt avtal om nätbanken eller företagets nätbank i Handelsbanken. I så fall bör du kontakta en person som är kundansvarig i Handelsbanken senast den 15 augusti. Det nya nätbanksavtalet är avgiftsfritt.

Vi ber dig observera att ditt eller företagets nya tillfälliga nätbanksavtal och/eller konto lämnar kvar i Handelsbanken och sägs upp inom en tidsfrist som meddelas separat. Om ditt fondinnehav överförs till S-Banken i månadsskiftet november–december, överförs också det nya kontot som öppnas till S-Banken samtidigt.

Kontoren och de kundansvariga ger dig service även framöver

Vid företagsförvärvet överförs Handelsbankens kontor till S-Banken, utom kontoren i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis i huvudstadsregionen.

De kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken till S-Banken är fortfarande kontaktpersoner för sina nuvarande kunder. Det innebär att du kan fortsätta att sköta dina ärenden tillsammans med den bekanta kontaktpersonen och det kända kontoret.

Så här framskrider flytten till S-Banken

 • Ditt företags tjänster fortsätter tills vidare som förut i Handelsbanken, tills de överförs till S-Banken när förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december.
 • Senare i höst får de företagskunder som flyttas över som huvudbankskunder till S-Banken närmare praktiska anvisningar och mer information från S-Banken, till exempel om nya konton och webbanksavtal samt om överföring av fonder och investeringstjänst- och kapitalförvaltningsavtal.
 • När förvärvet är genomfört ger vi alla kunder som har flyttats från Handelsbanken till S-Banken service på S-Banken, och du kan kontakta S-Banken i alla frågor om dina tjänster.

Bra att veta om tjänsterna

Dessa produkter och tjänster för företagskunder överförs till S-Banken, om de företagskunder som innehar produkterna och tjänsterna flyttas över som huvudbankskunder till S-Banken:

 • Konton (inkl. Placeringsdeposition, Penningmarknadskonton och Primekonton)
 • Lån jämte säkerheter 
 • Fonder  
 • Kapitalförvaltningsavtal 

Dessa tjänster för företagskunder överförs inte från Handelsbanken till S-Banken, om de företagskunder som innehar tjänsterna flyttas över som huvudbankskunder till S-Banken:

 • Avtal om nätbanken
 • Avtal om betalningsrörelse
 • Materialöverföringstjänster för betalningsrörelse (WebServices)
 • Kort anslutna till företagskonton
 • Avtal om kontanthantering

Till S-Banken överförs dessutom inte valutakonton, kontokrediter, bankgarantier, derivat och internationella cash management-tjänster, såsom GlobalOn-Line, räntestödslån samt förmedling och förvaring av värdepapper (inkl. värdeandelskonton).

Vid behov kan S-Banken aktivera konto- och betalningsrörelsetjänster för de företagskunder som flyttas över.

Om du har dispositionsrätt till ett konto tillhörande ett företag som är kund i Handelsbanken, överförs kontot inklusive kontodispositionsrätten till S-Banken när förvärvet genomförs. Det enda som förändras är kontonumret.

I juni 2024 skickade Handelsbanken mer information om påverkan av överföringen till de som har kontodispositionsrätt och som berörs av ändringen. Meddelandena skickades per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank.

Insättningsgarantin överförs från Sverige till Finland

Ditt företags insättningar i Handelsbanken omfattas just nu av insättningsgarantin i Sverige. De insättningar som överförs i samband med att affären med S-Banken slutförs kommer i framtiden att ersättas ur Finlands insättningsgarantifond. Förändringen har liten praktiskt betydelse. Efter att affären slutförts täcks ditt företags ersättningsbara insättningar i sin helhet ur Finlands insättningsgarantifond med upp till 100 000 euro. Om företagets insättningar i Handelsbanken och S-Banken överstiger insättningsgarantins maximibelopp på 100 000 euro, kan ditt företag till och med den 20 augusti 2024 kostnadsfritt och utan hinder av insättningsvillkoren säga upp eller överföra insättningen i Handelsbanken inklusive upplupen ränta till en annan bank, till den del företagets sammanlagda insättningar i Handelsbanken och S-Banken överstiger insättningsgarantins maximibelopp. Vi ber dig observera att en firma inte har en självständig, från firmaägaren separat insättningsgaranti.

Försäkringarna överförs till Fennia Liv

Om ditt företag har försäkringsavtal (bl.a. pensions- och placeringsförsäkringar) överförs de till Fennia Liv. Handelsbanken skickar mer information om överföringen av försäkringsavtalen per brev innan affären slutförs.

Vanliga frågor om tjänster för företagskunder

Handelsbanken har i maj 2024 skickat mer information om banktjänsterna samt om de villkor och priser som tillämpas efter överföringen till de företagskunder som påverkas av förändringen.

Om du godkänner att era kontoavtal överförs till S-Banken, behöver du inte göra någonting just nu.

Om du motsätter dig överföringen av era kontoavtal, ska du meddela Handelsbanken om detta senast den 20 juli 2024. Efter detta datum börjar Handelsbanken förbereda överföringen och skickar information till S-Banken om företaget, dess företrädare och verkliga förmånstagare samt om företagets avtal i Handelsbanken, så att tjänsterna finns till ert förfogande vid den tidpunkt då affären genomförs.

Om du motsätter dig överföringen av era kontoavtal kommer avtalen att fortsätta att gälla på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att banken drar sig tillbaka från Finland.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet kommer att överföras till S-Banken.

Handelsbankens kunder flyttas över till S-Banken först efter att affären har slutförts. Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

Nej. Bara privatkunder i S-Banken kan bli ägarkunder.

S-Bankens dagliga banktjänster, dvs. konto, kort, webbankskoder och mobilbanken S-mobil, är avgiftsfria för de av S-bankens privatkunder som är ägarkunder i S-gruppen eller hör till ett ägarkundshushåll. En privatkund kan bli ägarkund genom att ladda ner S-mobil från appbutiken i en mobil enhet eller genom att gå till webbtjänsten för att bli ägarkund på s-kanava.fi/sv. En privatkund i S-Banken kan också bli ägarkund på Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkterna på S-gruppens verksamhetsställen.

S-Banken lägger till dispositionsrätt till det nya kontot utifrån den information som S-Banken erhåller från Handelsbanken. Efter att kundrelationen överförts bör ni som företagets kontoinnehavare kontrollera att den dispositionsrätt som beviljats för kontot är tillräckligt omfattande. Kontot visas på dispositionsrättsinnehavarens egen webbank i S-Banken och i S-mobil endast om kontot har anslutits som betalkonto till dispositionsrättsinnehavarens webbank. Observera att kontoinnehavaren skriftligen ska informera S-Banken om ändringar i dispositionsrätten för kontot.

Avtal om betaltjänster överförs inte till S-Banken. På hösten 2024 får företaget information om S-Bankens betaltjänster och hur ni kan börja använda dem.

S-Banken erbjuder inte kassatjänster för företagskunder. Det är inte möjligt att ta ut kontanter från företagskontot eller sätta in kontanter på kontot.

Kapitalförvaltning och investeringslösningar för företag

Vi tillhandahåller kapitalförvaltning och investeringslösningar också för företag och institutioner. Läs mer på våra sidor S-Banken Private Banking och S-Banken Institutioner.

Säker hantering av bankärenden

Vi vill påpeka att banker aldrig ber dig uppge webbankskoder per e-post, sms eller telefon. Logga inte in med webbankskoder under länkar som finns i e-postmeddelanden eller sms. Ta bort tvivelaktiga meddelanden utan att öppna dem.

Läs mer