Gå direkt till innehållet
Fonden som investerar i finländska affärs- och bostadstomter

S-Banken Tomt A

Faktablad (PDF, 51 kt)

Vad investerar S-Banken Tomt i?

Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Tomt investerar sina medel i bebyggda och obebyggda affärs- och bostadstomter som hyrs ut och ligger i Finland. Långa markhyresavtal för tomterna ger fonden en jämn hyresavkastning på lång sikt. S-Banken Tomt lämpar sig för investerare som eftersträvar långsiktig, förutsebar och stabil avkastning i form av kassaflöde.

Risker
Avkastning 12 mån.* 6,35 %
Avkastning sedan start* 5,91 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering i S-mobil** eller på webbanken före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

 

Följande teckningsdagar är 30.9.2022, 30.12.2022, 31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023 och inlösendagar är 30.9.2022, 31.3.2023 ja 29.9.2023 före kl 16.

 

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.


Mer information: S-Banken Tomt är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärs- och bostadstomter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken Fondbolag Ab har utkontrakterat fondens portföljförvaltning till S-Banken Kapitalfonder Ab.

Fondandelens värde (EUR) 30.6.2022 104,4507

Sådana huvudsakliga investeringsobjekt som avses i fondens stadgar är bland annat affärs- och bostadstomter och andra markområden som ligger och hyrs ut i Finland. Den gällande investeringsstrategin fastställer dock gränser för hur stor andelen bostadstomter får vara av fondens investeringar, medan strategin inte begränsar andelen affärstomter. Fondens investeringsstrategi ändras så att den framöver också möjliggör en större vikt på bostadstomter. I och med ändringen kan fondens tillgångar investeras i både affärstomter och bostadstomter. Den nya strategin fastställer dock inga gränser i det avseendet om merparten av fondens investeringar har gjorts i bostadstomter eller i affärstomter. Syftet med ändringen är att portföljförvaltningsteamet ska ha ett tillräckligt stort spelrum när de beroende på gällande marknadssyn investerar i affärstomter respektive bostadstomter.

Ändringen träder i kraft 1 april 2021. I övrigt är strategin oförändrad.

Varför en fastighetsfond?

  • Enkelt sätt att investera i fastigheter – redan diversifierad och professionellt förvaltad portfölj!
  • Tomternas långa markhyresavtal ger en jämn hyresavkastning på lång sikt och avkastning i form av kassaflöde.
  • Små investerare har samma möjligheter som storinvesterare. Liten minsta investering, 200 euro.

Det är enkelt att köpa: 

  • S-Banken Tomt Specialplaceringsfond kan tecknas fyra gånger per år.  Gör en teckning på webbanken före kl. 16. Det går att göra en inbetalning även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Din genomförda fondteckning kommer att visas i S-mobil och på webbanken inom cirka tre veckor från teckningsdatum.
  • Frågor? Ring oss.
2022-6-30

Fodnförvaltarens kommentar 30.6.2022

Under årets andra kalenderkvartal fortsatte fonden S-Banken Tomt aktivt att köpa nya investeringsfastigheter. I april köptes bostadstomter som ska bebyggas i Kangasala, en växande kranskommun till Tammerfors. Dessutom har fonden köpt fastigheter i Pukkilaområdet nära järnvägsstationen i Åbo centrum, utöver de redan tidigare i mars köpta fastigheterna. I juni gjorde fonden också en viktig affär genom ett köp av bebyggda affärstomter i Vallgård i Helsingfors, vilket förstärkte fondens vikt på huvudstadsregionen och affärstomter. Fondens vikt på huvudstadsregionen var cirka 60 procent i slutet av kvartalet och värdet på de fastigheter som köptes under kvartalet uppgick sammanlagt till cirka 23 miljoner euro. Vid utgången av juni uppgick de förvaltade tillgångarna till 152 miljoner euro och på motsvarande sätt var investeringsgraden i juli cirka 98 procent, vilket innebär att fondens kassamedel har använts exceptionellt väl. Vid utgången av rapportperioden hade fonden 40 miljoner euro i uttaget långsiktigt främmande kapital, vilket gav en finansieringsgrad på cirka 26 procent. Vid rapporteringstillfället är 21 procent av det långsiktiga främmande kapitalet säkrat med icke-standardiserade ränteswappar. En höjning av säkringsgraden ska utvärderas under slutet av året. I slutet av juni var hyresavkastningen för fondens fastighetsportfölj i genomsnitt 4,7 procent per år, och den genomsnittliga löptiden för arrendeportföljen 76,0 år. Under rapportperioden var fondens kvartalsavkastning 1,77–1,92 procent beroende på andelsserie. Fondens fastighetsportfölj har en bra avkastningsnivå och inom den närmaste framtiden förväntas avkastningsnivån fortsätta att utvecklas i en för tomtinvesteringar vanlig stadig takt. Värderingen av tomter och markområden bygger på ett långvarigt kassaflöde som sträcker sig över ekonomiska cykler och som knappt påverkas av tillfälliga förändringar i ekonomin eller kassaflödet. Under det senaste kvartalet var effekten av värdeförändringar för fastighetsinvesteringar på fondens avkastning cirka en procent. Bakom den positiva värdeförändringen för fondens investeringsobjekt låg den senaste tidens uppgång i levnadskostnadsindexet, vilket ökade intäkterna från fondens indexerade arrendeavtal. Fonden är öppen för nya teckningar varje kvartal. Nästa teckningstidpunkt är i slutet av september.

Tiia Vuolle

Fonden sköts av

Ville Vääränen
fondförvaltare,
S-Banken Tomt

  

 

Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 5,00 % om placeringstiden är mindre än 2 år
  • 4,00 % om placeringstiden är minst 2 år men mindre än 3 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 4 år men mindre än 10 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 10 år

Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 20,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 6,00 procents jämförelseavkastning (överskjutande avkastning). Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 20,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab