Gå direkt till innehållet
Fonden som investerar i finländska affärs- och bostadstomter

S-Banken Tomt A

Faktablad (PDF, 51 kB)

Vad investerar S-Banken Tomt i?

Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Tomt investerar sina medel i bebyggda och obebyggda affärs- och bostadstomter som hyrs ut och ligger i Finland. Långa markhyresavtal för tomterna ger fonden en jämn hyresavkastning på lång sikt. S-Banken Tomt lämpar sig för investerare som eftersträvar långsiktig, förutsebar och stabil avkastning i form av kassaflöde.

Risker
Andelens värde 30.6.2023
112,2477 €
Avkastning 12 mån.*
9,95 %
Avkastning sedan start*
7,69 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger per år.

Följande teckningsdagar är 29.9.2023, 29.12.2023 och inlösendag är 29.9.2023 före kl 16.

 

Gör en placering i S-mobil** eller på webbanken före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.


Mer information: S-Banken Tomt är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärs- och bostadstomter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Fastighetstransaktion mellan två förvaltade fonder

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Tomt Specialplaceringsfond planerar en ömsesidig transaktion. Enligt planen säljer S-Banken Bostad tomter som tillhör två av sina bostadsaktiebolag till S-Banken Tomt. Efter detta hyr fonden ut tomterna till sina bostadsbolag genom långvariga markarrendeavtal. Båda fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Transaktionen ger upphov till en potentiell intressekonflikt som hanteras genom att noggrant följa S-Banken Fondbolag Ab:s interna anvisningar. De avtal som gäller transaktionen sluts med vanliga villkor, och köpepriserna på tomterna fastställs utifrån värderingar gjorda av två externa och oberoende värderare som godkänts av Centralhandelskammaren. Bostadsaktiebolagen kan lösa in tomterna efter en överenskommen tidsfrist.

Den planerade transaktionen gynnar andelsägarna i båda fonderna. Avyttringen av tomterna effektiviserar användningen av S-Banken Bostads kapital. Dessutom gör inlösenrätten som ingår i arrendeavtalet möjligt för S-Banken Bostad att gynnas av tomternas eventuella värdeökning under arrendetiden. Den planerade transaktionen ger möjlighet för S-Banken Tomt att eftersträva förutsebar och stabil hyresavkastning med måttlig risk.

Varför en fastighetsfond?

  • Enkelt sätt att investera i fastigheter – redan diversifierad och professionellt förvaltad portfölj!
  • Tomternas långa markhyresavtal ger en jämn hyresavkastning på lång sikt och avkastning i form av kassaflöde.
  • Små investerare har samma möjligheter som storinvesterare. Liten minsta investering, 200 euro.

Det är enkelt att köpa: 

  • S-Banken Tomt Specialplaceringsfond kan tecknas fyra gånger per år.  Gör en teckning på webbanken före kl. 16. Det går att göra en inbetalning även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Din genomförda fondteckning kommer att visas i S-mobil och på webbanken inom cirka tre veckor från teckningsdatum.
  • Frågor? Ring oss.
2023-6-30

Fodnförvaltarens kommentar 30.6.2023

Under årets andra kvartal fortsatte fonden S-Banken Tomt att göra nya investeringar. Fonden köpte två fritidstomter där man bygger flervåningshus med semesteraktielägenheter. Tomterna har ett centralt läge intill hotellet Holiday Club Vierumäki vid motions- och idrottscentret Vierumäki. När den badanläggning som planeras i anslutning till hotellet blir färdig, ökar det också ytterligare intresset för de lägenheter som byggs på fondens tomter. Tack vare köpen var fondens vikt på huvudstadsregionen cirka 60 procent i slutet av rapportperioden. I slutet av juni var fondens förvaltade tillgångar 194 miljoner euro och fondens investeringsgrad cirka 91 procent. I slutet av rapportperioden uppgick fondens långfristiga främmande kapital till 50 miljoner euro, vilket innebär en finansieringsgrad på cirka 25,8 procent. Vid rapporttidpunkten är 50 procent av det långfristiga främmande kapitalet säkrat genom avtal om räntetak och avtal om räntekrage. I slutet av juni var fastighetsportföljens hyresavkastning i genomsnitt 4,7 procent i form av årlig avkastning och den genomsnittliga löptiden för markarrendeavtalen omkring 73 år. Fondens avkastning under det andra kvartalet var 1,97—2,12 procent beroende på andelsserie. Under det gångna kvartalet bidrog värdeförändringen i fastighetsinvesteringarna till fondens avkastning med cirka 1,5 procent. Bakom den positiva värdeförändringen för fondens investeringsobjekt ligger den kraftiga uppgången i levnadskostnadsindexet, vilket inte enbart har ökat fondens markarrendeavkastning utan även värdena på fondens investeringsobjekt. Fondens samtliga markarrendeavtal är bundna till levnadskostnadsindexet. Avkastningen på fondens fastighetsportfölj är god och den jämna utvecklingen, som är typisk för tomtinvesteringar, förväntas fortsätta under den närmaste framtiden, trots de krävande ekonomiska utsikterna. Värderingen av tomter och markområden bygger på ett långvarigt kassaflöde som sträcker sig över ekonomiska cykler och som vanligen knappt påverkas av tillfälliga förändringar i ekonomin eller kassaflödet. Fondens mål är att erbjuda investerarna långsiktig, förutsebar och stabil avkastning och inflationsskydd i olika konjunkturer. Fonden är öppen för nya teckningar varje kvartal. Nästa teckningstidpunkt är i slutet av september.

Ville Vääränen

Fonden sköts av

Ville Vääränen
fondförvaltare,
S-Banken Tomt
09 6134 625209 6134 6252

  

 

Vanliga frågor

Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 5,00 % om placeringstiden är mindre än 2 år
  • 4,00 % om placeringstiden är minst 2 år men mindre än 3 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 4 år men mindre än 10 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 10 år

Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 20,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 6,00 procents jämförelseavkastning (överskjutande avkastning). Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 20,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.