Gå direkt till innehållet

Stadgeändringar för specialplaceringsfonderna S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt

2023-10-02

Följande ändringar har gjorts i stadgarna för S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond:

I 8 § i fondens stadgar har inlösentiderna ändrats. Inlösenorder som tas emot före klockan 16.00 på inlösendagen genomförs framöver enligt värdet på nästa inlösendag, oavsett vilken av fondens andelsserier det gäller. Det innebär att inlösenprocessen tar minst sex (6) månader. Exempel på inlösentider finns i slutet av detta meddelande. Fondens inlösendagar ändras inte.

Dessutom har det särskilda villkoret om C-andelsserien och inlösen på mer än fem miljoner (5 000 000) euro strukits i 8 § i fondens stadgar.

Inlösenorder som tas emot efter kl. 16.00 den 29 september 2023 genomförs enligt de nya stadgarna, om inlösenvillkoren för andelsserien inte innefattar några ytterligare krav som anges i stadgarna.

I 17 § i fondens stadgar har formuleringen om ställande av säkerhet preciserats.

Följande ändringar har gjorts i stadgarna för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond:

I 8 § i fondens stadgar har inlösentiderna ändrats. Inlösenorder som tas emot före kl. 16.00 på inlösendagen genomförs framöver enligt värdet på nästa inlösendag. Det innebär att inlösenprocessen tar minst sex (6) månader.

Bryttiden och formuleringen av inlösentiderna för C-andelsserien har preciserats. Om en inlösenorder hänför sig till fondens andelserie C, ska ordern lämnas in senast sex (6) kalendermånader före inlösendagen, före kl. 16.00. Inlösen som hänför sig till C-andelsserien genomförs enligt värdet på inlösendagen (värdet på den sista bankdagen i september).

Dessutom har det särskilda villkoret om inlösen på mer än en miljon (1 000 000) euro strukits i 8 § i fondens stadgar.

Fondens inlösendagar ändras inte. Inlösenorder som tas emot efter kl. 16.00 den 29 september 2023 genomförs enligt de nya stadgarna, om inlösenvillkoren för andelsserien inte innefattar några ytterligare krav som anges i stadgarna. Exempel på inlösentider finns i slutet av detta meddelande.

I 17 § i fondens stadgar har formuleringen om ställande av säkerhet preciserats.

Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonderna. Fondernas nya stadgar finns bifogade till detta meddelande och på de fondspecifika sidorna på s-banken.fi/fonder.

Exempel på inlösen i fonden S-Banken Fastighet

  1. Du lämnar en inlösenorder den 2 oktober 2023, varvid inlösen genomförs enligt fondandelsvärdet per den 30 september 2024, om fonden har tillräckliga kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.
  2. Du lämnar en inlösenorder den 28 mars 2024 före kl. 16.00, varvid inlösen genomförs enligt fondandelsvärdet per den 30 september 2024, om fonden har tillräckliga kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.
  3. Du lämnar en inlösenorder den 30 september 2024 före kl. 16.00, varvid inlösen genomförs enligt fondandelsvärdet per den 31 mars 2025, om fonden har tillräckliga kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.

Exempel på inlösen i fonden S-Banken Tomt

  1. Du lämnar en inlösenorder i andelsserie A eller B den 2 oktober 2023, varvid inlösen genomförs enligt fondandelsvärdet per den 30 september 2024, om fonden har tillräckliga kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.
  2. Du lämnar en inlösenorder i andelsserie A eller B den 28 mars 2024 före kl. 16.00, varvid inlösen genomförs enligt fondandelsvärdet per den 30 september 2024, om fonden har tillräckliga kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.
  3. Du lämnar en inlösenorder i andelsserie A eller B den 30 september 2024 före kl. 16.00, varvid inlösen genomförs enligt fondandelsvärdet per den 31 mars 2025, om fonden har tillräckliga kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.

 

S-Banken Fondbolag Ab

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors

 

Fondernas stadgar fr.o.m. den 2 november 2023

Stadgar för S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond fr.o.m. den 2 november 2023 (112 kB)

Stadgar för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond fr.o.m. den 2 november 2023 (112 kB)