Gå direkt till innehållet
Specialplaceringsfond som investerar i skogsfastigheter

S-Banken Skog A

Faktablad (PDF, 51 kt)

Vad investerar S-Banken Skog i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Skog investerar huvudsakligen i skogar i Finland och i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Via fonden är det verkligen enkelt att investera i skogar. Investeraren behöver inte själv ansvara för skötsel eller försäljning av skogar, utan kan koncentrera sig på en eventuell avkastning på investeringarna. Vid skogsinvesteringar kommer avkastningen främst från tillväxt i trädbeståndet, virkesförsäljning och uppgång i virkespriserna. Dessutom kan fonden förädla sina skogsfastigheter genom avstyckning eller planläggning. Fonden kan också hyra ut jakträtter och sälja jordmaterial, till exempel grus och torv. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn förutsebar avkastning med måttlig risk.

Risker
Avkastning 12 mån.* 17,40 %
Avkastning sedan start* 9,21 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering i S-mobil** eller på webbanken före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

 

 

Följande teckningsdagar är 15.12.2022, 15.3.2023, 15.6.2023, 15.9.2023, 15.12.2023 och inlösendagar är 15.12.2022, 15.6.2023, 15.12.2023 före kl 16.

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.

Varför S-Banken Skog?

  • Investering i skog utan skogsvårdsskyldigheter.
  • Jämn förväntad avkastning. Avkastningen baserar sig på virkesförsäljning och ökningen i skogens värde.
  • Liten minsta placering

Det är enkelt att köpa: 

  • Minimiplacering 200 euro.
  • Teckningsdag fyra gånger om året. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Gör en placering på webbanken.
  • Din genomförda fondteckning kommer att visas i S-mobil och på webbanken inom cirka tre veckor från teckningsdatum.
  • Frågor? Ring oss.

 

Hur investerar jag i S-Banken Skog?

Du kan köpa, eller teckna, S-Banken Skog på S-Bankens webbank när du väljer Besparingar och placeringar > Fondsparande > Läs mer och köp fondandelar > S-Banken Skog. Alternativt kan du i S-mobil välja S-Banken > Placeringar > Läs mer och investera > S-Banken Skog. Minimiinvesteringen är 200 euro.

När du har gjort en teckning överförs pengarna till S-Banken Skog -fondens konto där de förvaras fram till teckningsdagen. Teckningen av fondandelar sker utifrån fondandelens värde på teckningsdagen och värdet fastställs fyra gånger om året.

Köp i S-mobil

Så här aktiverar du S-mobil

Så här skaffar du webbankskoder

2022-9-15

Fondförvaltarens kommentar 15.9.2022

Än en gång har ett kvartal passerat i fondens historia och det är dags att redogöra för hur det går för fonden. Sentimentet i fråga om skogsfastighetsaffärer var ganska hektiskt i somras, trots att själva marknadsläget var svårt och semestrarna rullade på. Fonden lyckades ingå avtal om skogsfastigheter i Finland för drygt 1 100 hektar, och många öppna affärer sköts upp även till nästa kvartal. Fonden har snart varit verksam i sex år och under den tiden har dess totala tillgångar ökat till cirka 203 miljoner euro. Investeringarna i fonden har skjutit i höjden i snabb takt under de senaste åren. Å andra sidan har skogsfastighetsmarknaden i Finland också förändrats sedan fonden inledde sin verksamhet. Arealerna för fastigheter som nu är till salu har sjunkit till cirka en tiondel samtidigt som snittpriset på skogsfastigheterna har stigit betydligt. Detta har påverkat fondens verksamhet, i synnerhet utbetalningen av avkastning. Fonden måste anpassa sig till den nya situationen och därför bygger vi upp vår fond med siktet inställt på framtiden. Vi har ingått flera sådana föravtal kopplade till vindkraftsproduktion som kan påverka kassaflödet mycket positivt i framtiden. Den andra faktorn som påverkar fondens avkastning kommer att vara trädbeståndets bekräftade tillväxt. I fjol fick vi äntligen tillgång till ett material som har tagits fram utifrån Naturresursinstitutets elfte riksskogstaxering (2009–2013). Materialet har betydelse för fondens tillväxt, och eventuellt får vi tillgång till beräkningsmodeller från den tolfte riksskogstaxeringen redan i år. Trädbeståndets bekräftade tillväxt och dess kumulativa effekt har ökat fondens avkastning tillsammans med förändringarna i skogsmarkens värde. Därför har fonden klart sig utmärkt på sista tiden. Konsekvenserna av coronaviruset har inte avspeglats negativt på fondens avkastning, utan efterfrågan på bra skogsfastigheter har fortsatt att öka, samtidigt som värdet på fastigheterna har stigit. Kriget i Ukraina medför en del osäkerhet i framtiden, till exempel kommer sanktionerna mot Ryssland att höja rotpriserna på kort sikt. Inom byggindustrin behövs virke även i framtiden, men nysatsningarna håller på att avta på grund av de höjda materialkostnaderna. Eftersom byggandet utifrån nuvarande utsikter avtar nästa år, kommer det troligen säkert också att påverka efterfrågan på virke och därigenom på något sätt rotpriserna. Dessutom kommer en eventuell räntehöjning till följd av inflationen att påverka fondens verksamhet på sikt. I år kommer antalet kubikmeter avverkad skog relativt sett att ligga på samma nivå som ifjol. Nuförtiden certifieras alla nya skogsfastigheter som förvärvas i Finland efter att lagfarter har beviljats, styckningar förrättats och skogarna inventerats. För närvarande är nästan 100 procent av fondens skogar i Finland FSC®-certifierade och PEFC-certifierade.

Timo Hakulinen

Fonden sköts av

Timo Hakulinen
fondförvaltare,
S-Banken Skog

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 5 år men mindre än 6 år
  • 0,00 % om placeringstiden är minst 6 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

Fonden har integrerat hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten och utvärderar hur hållbara investeringsobjekten är. Fonden har till exempel som mål att bidra till skogarnas funktion som kolsänkor, att öka den biologiska mångfalden och att diversifiera användningen av skogar i rekreationssyfte.

Fonden avverkar på lång sikt och avverkningarnas omfattning är mindre än tillväxten. På så sätt fungerar skogarna som kolsänkor. Tillväxten effektiviseras genom en bra skogsvård i rätt tid och vid behov bland annat genomgödsling. Fonden syftar också till att öka arealen medfunktion som en ny kolsänka genom att plantera skog på områden som är lämpliga för skogsbruk. Fondens samtligaskogar i Finland är PEFC- och FSC-certifierade. Skogscertifiering är en garanti för ett lagligt och hållbart skogsbruk och säkerställer att skogen vårdas enligt de mångfalds- och miljörelaterade krav som en omfattande intressentgrupp gemensamt har kommit överens om. FSC-certifieringen kräver också att minst 5 procent av de certifierade skogarna på frivillig basis inte utnyttjas i kommersiellt syfte och 5 procent omfattas av specialavverkningar och vårdåtgärder, till exempel kontinuitetsskogsbruk.

Fonden hyr ut skogsfastigheter till vindkraftsverk och deltar på så sätt i större skala i klimatarbetet. Fonden möjliggör användning av skogar i rekreationssyfte i större omfattning än vad allemansrätten möjliggör, bland annat genom att hyra ut jakträtter på skogsfastigheter till lokala jaktföreningar och erbjuda möjligheter att anlägga utflyktsvägar och vandringsleder i fondens markområden.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används bland annat standarderna PEFC® och FSC®, eftersom skogscertifieringarna kan visa att fonden vårdar sina skogar enligt principerna för hållbart skogsbruk och genom att upprätthålla den biologiska mångfalden. Sedan 2020 är fondens samtliga skogar i Finland auditerade och överförda till dubbelcertifiering, dvs. certifierade enligt PEFC och FSC. Certifieringen gör att fondens skogar årligen utsätts för en kontroll som utförs aven oberoende part. Genom auditeringar säkerställs ansvaret i åtgärder som vidtas i skogar. Dessutom mäter fonden årligen följande indikatorer och rapporterar om dem i hållbarhetsrapporten: de stående trädens kollager, skogens årliga kolbalans, skogens årliga genomsnittliga kolsänka i Finland och den genomsnittliga årliga koldioxidpåverkan i Finland.

Fonden rapporterar följande uppgifter varje år: arealen förkolsänkan, antalet certifierade fastigheter och antalet fastigheter som inte utnyttjas i kommersiellt syfte. Det ovan beskrivna gäller även fondens skogsfastighetsvärdepapper.

Inget index har valts som ett referensvärde för fonden.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.