Gå direkt till innehållet
Fonden som investerar i finländska affärslokaler

S-Banken Fastighet A

Faktablad (PDF, 51 kB)

Vad investerar S-Banken Fastighet i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Fastighet är Finlands första specialplaceringsfond som fokuserar på affärslokaler och med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Affärslokaler ger i regel högre hyresavkastning än bostadsinvesteringar på fastighetsmarknaden. S-Banken Fastigheter lämpar sig för långsiktiga investerare som strävar efter högre förväntad hyresavkastning än på bostadsmarknaden på längre sikt (5-10 år).

Risker
Andelens värde 29.9.2023
92,7610 €
Avkastning 12 mån.*
-5,21 %
Avkastning sedan start*
3,48 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger per år.

Följande teckningsdagar är 29.12.2023, 28.3.2024, 28.6.2024, 30.9.2024 och 31.12.2024. Följande inlösendagar är 28.3.2024 och 30.9.2024.

Inlösenschemat för specialplaceringsfonderna S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt har förändrats. Läs mer på meddelandet.

 

Gör en placering i S-mobil** eller på webbanken före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.

Mer information: S-Banken Fastighet är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Stadgarna för S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond ändrades 2.11.2023

Stadgarna för S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond ändradess den 2 november 2023. Läs mer på meddelandet.

 

Varför en fastighetsfond?

  • Enkelt sätt att investera i fastigheter – redan diversifierad och professionellt förvaltad portfölj!
  • Tomternas långa markhyresavtal ger en jämn hyresavkastning på lång sikt och avkastning i form av kassaflöde.
  • Små investerare har samma möjligheter som storinvesterare. Liten minsta investering, 200 euro.

Det är enkelt att köpa: 

  • S-Banken Tomt Specialplaceringsfond kan tecknas fyra gånger per år.  Gör en teckning på webbanken före kl. 16. Det går att göra en inbetalning även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Din genomförda fondteckning kommer att visas i S-mobil och på webbanken inom cirka tre veckor från teckningsdatum.
  • Frågor? Ring oss.
2023-9-30

Fodnförvaltarens kommentar 30.9.2023

Aktiviteten på fastighetstransaktionsmarknaden var fortfarande efter sommarsäsongen lugn och handelsvolymerna var fortfarande betydligt lägre än under de föregående åren. Under första tre kvartalen 2023 uppgick handelsvolymen till sammanlagt 1,8 miljarder euro. Återhämtning på transaktionsmarknaden väntas fortfarande. Till följd av förändringarna på räntemarknaden har värderingarna av objekt sjunkit, vilket gjort att säljarnas och köparnas prisuppfattningar har kommit närmare varandra. Det har inte skett några förändringar i den relativa andelen internationella investerare jämfört med tidigare år. I slutet av september 2023 var andelen 55 procent av alla köpare. Bostäder med en andel om 34 procent var den fastighetstyp som byttes mest under början av året. Transaktionerna med kontorslokaler utgjorde 22 procent och produktions- och logistiksegmentet 19 procent av alla transaktioner. Fondens Q3-avkastning låg mellan 0,61 procent och 0,86 procent beroende på andelsserie. Uppgången i den allmänna räntenivån inverkade på hela fastighetsinvesteringsmarknaden, vilket i sin tur avspeglades genom höjda avkastningskrav. I fonden S-Banken Fastighet inverkade det framför allt på kontorssegmentet, där värderingarna av objekt sjönk. Samtidigt skedde också en positiv utveckling av värderingarna på objektnivå till följd av framgångarna i uthyrningsverksamheten, bland annat i den andra av fondens produktions- och logistikfastigheter där hyresavtalet med den nuvarande hyresgästen förlängdes för en lång period framåt. Under rapportperioden hade fonden ett utvecklingsprojekt under byggande, vilket har medfört en positiv värdeförändring inför färdigställandet. Dessutom sålde fonden en affärsfastighet i Mäntsälä, vilket påverkade rapportperiodens avkastning positivt. Under årets tredje kvartal uppgick värdeförändringen för fastighetsfondens fastighetsportfölj till 0,2 miljoner euro. Fonden har 198 hyresgäster, varav de 20 största hyresgästerna står för 51,7 procent av hyresintäkterna. Bland fondens hyresgäster är detaljhandel (26,4 procent) och industri (11,8 procent) de största branschsegmenten. Vid utgången av rapportperioden var löptiden för de hyresavtal som ingår i portföljen 4,5 år och beläggningsgraden 88,7 procent. Till följd av att uthyrningen utvecklades positivt väntas beläggningsgraden stiga när nya avtal träder i kraft före och efter årsskiftet. På beläggningsgraden inverkar för närvarande också ett fastighetsutvecklingsobjekt som tillfälligt varit nästan tomt. Ett aktivt utvecklingsarbete pågår för att genomföra en ändring av objektets användningsändamål. I fråga om finansiering genomfördes under rapportperioden en refinansiering som gällde merparten av den externa lånefinansieringen för fonden. Lånevillkoren för det nya lånet beaktar fondens positiva hållbarhetsutveckling och lånet omfattar en del indikatorer på hållbarhet. När målen för indikatorerna uppnås, inverkar det positivt på prissättningen av lånet. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick fondens lån från finansinstitut till sammanlagt 145,5 miljoner euro, vilket motsvarar en belåningsgrad på 37,2 procent. Fondens tillgångar har ställts som säkerhet för lånen och ränterisken har säkrats med olika säkringsmetoder. När rapporten offentliggjordes var fondens säkringsgrad 65,5 procent. Under hösten 2023 har fastighetsmarknaden utvecklats i samma riktning som under början av året, och de negativa värdeförändringarna har avspeglats på hela marknaden. Fastighetsinvesteringsverksamheten innebär dock långsiktiga investeringar, där investeringsportföljens starka kassaflöde ger en jämn årlig avkastning trots värdeförändringar. Målet med fastighetsfondens högklassiga och väldiversifierade fastighetsportfölj är på så sätt att erbjuda andelsägarna en stabil, inflationsskyddad kassaflödesavkastning i olika konjunkturer, och fondens årliga långsiktiga avkastningsmål efter kostnader är 6 procent.

Tiia Vuolle

Fonden sköts av

Tiia Vuolle
fondförvaltare,
S-Banken Fastighet
09 6134 618709 6134 6187

  

Vanliga frågor

Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 3,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 1,50 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Av GAV-värdet. GAV-värdet anger fondens sammanlagda tillgångar (Gross Asset Value). Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 15,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 7,00 procent (överskjutande avkastning). Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 15,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår. 

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond
LEI-nummer: 743700ETC3YYB7FWOU87
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift. Vi väljer investeringsobjekten noggrant. Som ett led i due diligence-processen går vi dessutom igenom byggnadernas tekniska skick och relevanta hållbarhetsfrågor, såsom flexibilitet i fråga om ändringar, energieffektivitet och potential att vidareutveckla objekten. När en fastighet blir en del av portföljen, följer vi månatligen upp det tekniska och ekonomiska läget för fastigheten.

Fonden förbinder sig att göra 10 procent hållbara investeringar och 10 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer detta bland annat genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden samt genom att beakta indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Dessutom säkerställer vi och följer upp att bolagen som är investeringsobjekt följer allmänt accepterade internationella normer. Utgångspunkten är att fonden endast investerar i sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper, bland annat genom att främja energieffektivitet och återvinning samt att därmed minska klimatutsläppen. Fonden investerar i praktiska lösningar, till exempel fastighetstekniska system, modernisering som förlänger livslängden för lokaler samt energiformer som minskar koldioxidavtrycket, livscykelkostnaderna, drifts- och underhållskostnaderna samt förbrukningen. Dessutom strävar vi efter att på ett kontrollerat sätt öka antalet certifierade fastigheter i portföljen (till exempel LEED och BREEAM). Syftet med certifieringar är att främja mer miljövänliga lösningar för tekniska system och processer i fastigheter.

Fonden syftar till att främja social välfärd genom att tillhandahålla hyresgästerna säkra och sunda lokaler. Dessutom beaktar fonden hyresgästerna bland annat genom att genomföra enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att fonden kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar. Vid valet av hyresgäster prioriterar fonden företag och organisationer som bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats. 

I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift. Vi väljer investeringsobjekten noggrant. Som ett led i due diligence-processen går vi dessutom igenom byggnadernas tekniska skick och relevanta hållbarhetsfrågor, såsom flexibilitet i fråga om ändringar, energieffektivitet och potential att vidareutveckla objekten. När en fastighet blir en del av portföljen, följer vi månatligen upp det tekniska och ekonomiska läget för fastigheten.

Därtill bedömer vi regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonden äger vanligen de bolag som är investeringsobjekt till fullo och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa samt i minoritetsägda bolag. Fonden äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 10 procent hållbara investeringar. Därtill har fonden förbundit sig att göra 10 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

Metoder

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper använder vi bland annat information om förbrukning av el, vatten och värme i fastigheter som ägs av fonderna samt information om energins utsläpp och återvinningsgraden. I sin hållbarhetsrapport rapporterar fonden årligen om resultaten från ovannämnda indikatorer.

Datakällor och databehandling

I regel samlar vi in hållbarhetsrelaterade data direkt från de fastigheter vi äger, men vi kan anlita samarbetspartner för att samla in data. Vi strävar efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer.

De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om de fastigheter som är investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet.

Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Vi strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper även genom påverkan, till exempel genom att styra hyresgästernas energiförbrukning till en lägre nivå, minska utsläppen och förbättra återvinningsgraden i våra fastigheter. Dessutom genomför vi enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att vi kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation. Investments are selected carefully, and as part of the due diligence process, we assess the building’s technical condition and key sustainability aspects such as adaptability, energy efficiency and development potential. Once a property becomes part of the portfolio, we monitor its technical and financial status on a monthly basis.

The Fund is committed to making 10% sustainable investments and 10% taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.