Gå direkt till innehållet
Fonden som investerar i finländska affärslokaler

S-Banken Fastighet A

Faktablad (PDF, 51 kt)

Vad investerar S-Banken Fastighet i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Fastighet är Finlands första specialplaceringsfond som fokuserar på affärslokaler och med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Affärslokaler ger i regel högre hyresavkastning än bostadsinvesteringar på fastighetsmarknaden. S-Banken Fastigheter lämpar sig för långsiktiga investerare som strävar efter högre förväntad hyresavkastning än på bostadsmarknaden på längre sikt (5-10 år).

Risker
Avkastning 12 mån.* 3,29 %
Avkastning sedan start* 5,21 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering i S-mobil** eller på webbanken före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

Följande teckningsdagar är 31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023 och inlösendagar är 31.3.2023 ja 29.9.2023 före kl 16.

 

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.


Fondandelens värde (EUR) 30.12.2022: 100,9604

Mer information: S-Banken Fastighet är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

 

Varför en fastighetsfond?

  • Enkelt sätt att investera i fastigheter – redan diversifierad och professionellt förvaltad portfölj!
  • Tomternas långa markhyresavtal ger en jämn hyresavkastning på lång sikt och avkastning i form av kassaflöde.
  • Små investerare har samma möjligheter som storinvesterare. Liten minsta investering, 200 euro.

Det är enkelt att köpa: 

  • S-Banken Tomt Specialplaceringsfond kan tecknas fyra gånger per år.  Gör en teckning på webbanken före kl. 16. Det går att göra en inbetalning även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Din genomförda fondteckning kommer att visas i S-mobil och på webbanken inom cirka tre veckor från teckningsdatum.
  • Frågor? Ring oss.
2022-12-31

Fodnförvaltarens kommentar 31.12.2022

Den totala handelsvolymen på fastighetstransaktionsmarknaden i Finland 2022 överskred volymen under de föregående åren, men året var tudelat. Årets första halvår var rekordartat, men mot slutet av året avtog marknaden avsevärt och det andra halvåret gick betydligt sämre än året innan. Både de utländska investerarna och de finländska investerarna har varit aktiva på marknaden, dock har de finländska investerarna varit mer aktiva på försäljningssidan. Huvudstadsregionens andel av transaktionerna 2022 var 51 procent. Bostäder stod fortfarande för den största omsättningen (29 %) och samhällsfastigheter för den näst största (21 %). Affärslokaler (16 %), kontorslokaler (16 %) och produktions- och logistikfastigheter (16 %) utgjorde tillsammans nästan hälften av den totala handelsvolymen. Fondens Q4-avkastning låg mellan -2,40 procent och -2,05 procent beroende på andelsserie. Under årets sista kvartal minskade avkastningen betydligt på grund av negativa värdeförändringar på fastighetsnivå. Värdeförändringarna berodde i praktiken på att fastigheternas avkastningskrav ökade till följd av marknadssynen hos fondens externa fastighetsvärderare. De ökade avkastningskraven berodde på de höjda räntorna och inflationen, som påverkar hela fastighetsinvesteringsmarknaden. Under årets sista kvartal skyddade å andra sidan också inflationen och uppgången i levnadskostnadsindexet fonden från stigande kostnader genom indexering av hyresavtal, samtidigt som fondens nettokassaflöde låg på en fortsatt stabil och god nivå. Fondportföljens värdeförändring under Q4/2022 var -11,0 miljoner euro, vilket motsvarar cirka -2,8 procent av den jämförbara portföljens värderingsnivå under Q3/2022. Värdeförändringens effekt på fondens avkastning under Q4/2022 var -3,1 procent. Den aktiva uthyrningen av objekten stabiliserar i sin tur värdeinverkan på den totala nivån. På lång sikt ger fastighetsinvesteringar en stabil avkastning och den totala avkastningen under året var positiv, även om fonden inte nådde sitt avkastningsmål för 2022. Fonden har 202 hyresgäster och de 20 största hyresgästerna står för 51,9 procent av hyresintäkterna. Bland fondens hyresgäster är detaljhandel (27 %) och industri (11 %) de största branschsegmenten. Under rapportperioden ingicks flera nya hyresavtal och dessutom förlängdes befintliga hyresavtal, vilket också avspeglas som förbättrade nyckeltal för de gällande hyresavtalen. Vid årsskiftet var löptiden för de hyresavtal som ingår i portföljen 5,2 år och beläggningsgraden 90,2 procent. I beläggningsgraden avspeglas effekten av ett fastighetsutvecklingsobjekt som tillfälligt varit nästan tomt. Ett aktivt utvecklingsarbete pågår för att främja en ändring av objektets användningsändamål. Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick fondens långfristiga främmande kapital till sammanlagt 154,7 miljoner euro, vilket motsvarar en belåningsgrad på 35,9 procent. Fondens tillgångar har ställts som säkerhet för lånen och ränterisken har säkrats med vanliga icke-standardiserade ränteswappar. I slutet av året var det nominella värdet på fondens ränteswappar sammanlagt 73,6 miljoner euro, det vill säga fondens säkringsgrad var 47,6 procent. I enlighet med fondens stadgar har alla dess ränteswappar ingåtts endast i säkringssyfte. År 2023 kommer fonden att undersöka marknaden för att hitta potentiella nya objekt. Det förändrade marknadsläget kan ge upphov till goda investeringsmöjligheter, som vi vill dra nytta av. Dessutom kommer vi att fokusera på att aktivt utnyttja den befintliga portföljens utvecklingspotential och på uthyrningsarbetet. Målet med fondens högklassiga och väldiversifierade fastighetsportfölj är att erbjuda andelsägarna en stabil, inflationsskyddad kassaflödesavkastning i olika konjunkturer, och fondens årliga avkastningsmål efter kostnader är 6 procent.

Tiia Vuolle

Fonden sköts av

Tiia Vuolle
fondförvaltare,
S-Banken Fastighet

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 3,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 1,50 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Av GAV-värdet. GAV-värdet anger fondens sammanlagda tillgångar (Gross Asset Value). Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 15,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 7,00 procent (överskjutande avkastning). Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 15,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår. 

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond
LEI-nummer: 743700ETC3YYB7FWOU87
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift. Vi väljer investeringsobjekten noggrant. Som ett led i due diligence-processen går vi dessutom igenom byggnadernas tekniska skick och relevanta hållbarhetsfrågor, såsom flexibilitet i fråga om ändringar, energieffektivitet och potential att vidareutveckla objekten. När en fastighet blir en del av portföljen, följer vi månatligen upp det tekniska och ekonomiska läget för fastigheten.

Fonden förbinder sig att göra 10 procent hållbara investeringar och 10 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer detta bland annat genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden samt genom att beakta indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Dessutom säkerställer vi och följer upp att bolagen som är investeringsobjekt följer allmänt accepterade internationella normer. Utgångspunkten är att fonden endast investerar i sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper, bland annat genom att främja energieffektivitet och återvinning samt att därmed minska klimatutsläppen. Fonden investerar i praktiska lösningar, till exempel fastighetstekniska system, modernisering som förlänger livslängden för lokaler samt energiformer som minskar koldioxidavtrycket, livscykelkostnaderna, drifts- och underhållskostnaderna samt förbrukningen. Dessutom strävar vi efter att på ett kontrollerat sätt öka antalet certifierade fastigheter i portföljen (till exempel LEED och BREEAM). Syftet med certifieringar är att främja mer miljövänliga lösningar för tekniska system och processer i fastigheter.

Fonden syftar till att främja social välfärd genom att tillhandahålla hyresgästerna säkra och sunda lokaler. Dessutom beaktar fonden hyresgästerna bland annat genom att genomföra enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att fonden kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar. Vid valet av hyresgäster prioriterar fonden företag och organisationer som bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats. 

I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift. Vi väljer investeringsobjekten noggrant. Som ett led i due diligence-processen går vi dessutom igenom byggnadernas tekniska skick och relevanta hållbarhetsfrågor, såsom flexibilitet i fråga om ändringar, energieffektivitet och potential att vidareutveckla objekten. När en fastighet blir en del av portföljen, följer vi månatligen upp det tekniska och ekonomiska läget för fastigheten.

Därtill bedömer vi regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonden äger vanligen de bolag som är investeringsobjekt till fullo och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa samt i minoritetsägda bolag. Fonden äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 10 procent hållbara investeringar. Därtill har fonden förbundit sig att göra 10 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

Metoder

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper använder vi bland annat information om förbrukning av el, vatten och värme i fastigheter som ägs av fonderna samt information om energins utsläpp och återvinningsgraden. I sin hållbarhetsrapport rapporterar fonden årligen om resultaten från ovannämnda indikatorer.

Datakällor och databehandling

I regel samlar vi in hållbarhetsrelaterade data direkt från de fastigheter vi äger, men vi kan anlita samarbetspartner för att samla in data. Vi strävar efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer.

De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om de fastigheter som är investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet.

Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Vi strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper även genom påverkan, till exempel genom att styra hyresgästernas energiförbrukning till en lägre nivå, minska utsläppen och förbättra återvinningsgraden i våra fastigheter. Dessutom genomför vi enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att vi kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation. Investments are selected carefully, and as part of the due diligence process, we assess the building’s technical condition and key sustainability aspects such as adaptability, energy efficiency and development potential. Once a property becomes part of the portfolio, we monitor its technical and financial status on a monthly basis.

The Fund is committed to making 10% sustainable investments and 10% taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.