Gå direkt till innehållet
Fonden som investerar i finländska affärslokaler

S-Banken Fastighet A

Faktablad (PDF, 51 kt)

Vad investerar S-Banken Fastighet i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Fastighet är Finlands första specialplaceringsfond som fokuserar på affärslokaler och med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Affärslokaler ger i regel högre hyresavkastning än bostadsinvesteringar på fastighetsmarknaden. S-Banken Fastigheter lämpar sig för långsiktiga investerare som strävar efter högre förväntad hyresavkastning än på bostadsmarknaden och lägre risk än på aktiemarknaden på längre sikt (5-10 år).

Risker
Avkastning 12 mån.* 11,35 %
Avkastning sedan start* 5,69 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering i S-mobil** eller på webbanken före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

Följande teckningsdagar är 30.6.2022, 30.9.2022, 30.12.2022 och inlösendag är 30.9.2022 före kl 16.

 

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.


Fondandelens värde (EUR) 31.3.2022: 100,9249.

Mer information: S-Banken Fastighet är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken Fondbolag Ab har utkontrakterat fondens portföljförvaltning till S-Banken Kapitalfonder Ab.

 

Varför en fastighetsfond?

  • Enkelt sätt att investera i fastigheter – redan diversifierad och professionellt förvaltad portfölj!
  • Tomternas långa markhyresavtal ger en jämn hyresavkastning på lång sikt och avkastning i form av kassaflöde.
  • Små investerare har samma möjligheter som storinvesterare. Liten minsta investering, 200 euro.

Det är enkelt att köpa:

S-Banken Tomt Specialplaceringsfond kan tecknas fyra gånger per år. Gör en teckning på webbanken före kl. 16. Det går att göra en inbetalning även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

Behöver du hjälp? Ring oss.

Fonden sköts av

Tiia Vuolle
fondförvaltare,
S-Banken Fastighet

  

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}
 • {{data.ter}}

** Säljavgift är:

  • 3,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 1,50 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Av GAV-värdet. GAV-värdet anger fondens sammanlagda tillgångar (Gross Asset Value). Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 15,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 7,00 procent (överskjutande avkastning). Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 15,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår. 

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att integrera hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten och utvärdera hur hållbara investeringsobjekten är. Vi väljer investeringsobjekten noggrant. Som ett led i due diligence-processen går vi dessutom igenom byggnadernas tekniska skick och relevanta hållbarhetsfrågor, såsom flexibilitet i fråga om ändringar, energieffektivitet och potential att vidareutveckla objekten. När en fastighet blir en del av portföljen, följer vi månatligen upp det tekniska och ekonomiska läget för fastigheten.

Vi vill göra miljömedvetna val och ser därför till att fondens fastighetsbestånd förvaltas på ett hållbart sätt. Till våra strategiska val för att främja miljöansvar hör framför allt att främja energieffektivitet och återvinning och att därmed minska klimatutsläppen. Fonden investerar i praktiska lösningar, till exempel fastighets tekniska system, modernisering som förlänger livslängden för lokaler och i energiformer som minskar koldioxidavtrycket, livscykelkostnaderna, drifts- och underhållskostnaderna samt förbrukningen. Dessutom styr och övervakar vi i möjligaste mån genom fastighetscertifikat, som LEED och BREEAM, verksamheten under den tid som fastigheterna används.

Fonden syftar till att främja social välfärd genom att tillhandahålla hyresgästerna säkra och sunda lokaler. Dessutom beaktar fonden hyresgästerna bland annat genom att genomföra enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar så att hyresgästernas nöjdhet kan säkras och hänsyntas till önskemålen i fråga om ansvar. Vid valet av hyresgäster prioriterar fonden företag och organisationer som bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används bland annat information om förbrukning av el, vatten och värme i fastigheter som ägs av fonderna, energiutsläpp och information om återvinningsgraden. I sin hållbarhetsrapport rapporterar fonden årligen om resultaten från ovannämnda indikatorer.

Inget index har valts som ett referensvärde för fonden.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab