Gå direkt till innehållet
Specialfond som investerar i hyresbostäder

S-Banken Bostad A

Faktablad (PDF, 51 kt)

Vad investerar S-Bostadsfond i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Bostad investerar främst i små hyresbostäder belägna i tillväxtcentrum i Finland eller närliggande arbets- och studieorter. Avkastningen baserar sig utöver hyresintäkterna också på bostädernas eventuella värdeförändring. S-Banken Bostad lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn inflationsskyddad avkastning som är högre än vad ränteplaceringar.

Risker
Avkastning 12 mån.* 3,65 %
Avkastning sedan start* 6,54 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering i S-mobil** eller på webbanken före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

 


Följande tecknings- och inlösendagar är 28.2.2023, 31.5.2023, 31.8.2023 och 30.11.2023.

 

Fastighetstransaktion mellan två förvaltade fonder

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Tomt Specialplaceringsfond planerar en ömsesidig transaktion. Enligt planen säljer S-Banken Bostad tomter som tillhör två av sina bostadsaktiebolag till S-Banken Tomt. Efter detta hyr fonden ut tomterna till sina bostadsbolag genom långvariga markarrendeavtal. Båda fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Transaktionen ger upphov till en potentiell intressekonflikt som hanteras genom att noggrant följa S-Banken Fondbolag Ab:s interna anvisningar. De avtal som gäller transaktionen sluts med vanliga villkor, och köpepriserna på tomterna fastställs utifrån värderingar gjorda av två externa och oberoende värderare som godkänts av Centralhandelskammaren. Bostadsaktiebolagen kan lösa in tomterna efter en överenskommen tidsfrist.

Den planerade transaktionen gynnar andelsägarna i båda fonderna. Avyttringen av tomterna effektiviserar användningen av S-Banken Bostads kapital. Dessutom gör inlösenrätten som ingår i arrendeavtalet möjligt för S-Banken Bostad att gynnas av tomternas eventuella värdeökning under arrendetiden. Den planerade transaktionen ger möjlighet för S-Banken Tomt att eftersträva förutsebar och stabil hyresavkastning med måttlig risk.

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.

 

Varför S-Banken Bostad?

  • Förmånliga kostnader och stabil avkastning.
  • Bra förutsättningar för värdeökning.
  • Du slipper besvär med att underhålla den egna placeringsbostaden

Det är enkelt att köpa:

  • Minimiplacering 200 euro.
  • Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Gör en placering på webbanken.
  • Din genomförda fondteckning kommer att visas i S-mobil och på webbanken inom cirka tre veckor från teckningsdatum.
  • Frågor? Ring oss.

 

Hur investerar jag i S-Banken Bostad?

Du kan köpa, eller teckna, S-Banken Bostad på S-Bankens webbank när du väljer Besparingar och placeringar > Fondsparande > Läs mer och köp fondandelar > S-Banken Bostad. Alternativt kan du i S-mobil välja S-Banken > Placeringar > Läs mer och investera > S-Banken Bostad. Minimiinvesteringen är 200 euro.

När du har gjort en teckning överförs pengarna till S-Banken Bostad konto där de förvaras fram till teckningsdagen. Teckningen av fondandelar sker utifrån fondandelens värde på teckningsdagen och värdet fastställs fyra gånger om året.

Köp i S-mobil

Så här aktiverar du S-mobil

Så här skaffar du webbankskoder

2022-011-30

Fodnförvaltarens kommentar 30.11.2022

Vid utgången av rapportperioden ägde fonden sammanlagt 2 824 bostäder av vilka ungefär 90 procent finns i Helsingfors, Tammerfors och Åbo ekonomiska regioner. Bostäderna är i genomsnitt fyra år gamla och energieffektiva. Objektens mikrolägen är också utmärkta: avståndet till närmaste affär är i genomsnitt cirka 300 meter, den närmaste läroanstalten finns inom en kilometers radie och även till busshållplatsen är det bara 100 meter. I Helsingfors och Tammerfors finns närmaste hållplats för spårbunden trafik i genomsnitt på mindre än 500 meters avstånd. I det osäkra ekonomiska läget betonas betydelsen av energieffektiva fastigheter, och bostäderna med de bästa mikrolägena bevarar sitt värde bäst. I slutet av november var nyttjandegraden för de bostäder som fonden äger 97,3 procent. I samband med novembervärderingen var värdet på fondens hela portfölj nästan oförändrat, men det förekom avvikelser beroende på objektens lägen och bostadstyp. I huvudstadsregionen sjönk objektens värderingar måttligt eller var oförändrade, medan den starka utvecklingen på bostadsmarknaden i Tammerfors höjde värderingarna av våra Tammerforsobjekt. I Tavastehus och Borgå sjönk värderingarna med cirka 2–3 procent, men sett till helheten är dessa städers andel i portföljen dock bara cirka 5 procent. Granskat enligt bostadstyp märktes små nedgångar i priserna på ettor, medan en liten uppgång märktes i priserna på större familjebostäder. Värderingarna av fondens objekt bygger på faktiska köpesummor på respektive mikroläge och värderingen utförs av en extern och oberoende värderare. Under rapportperioden var avkastningen för A-andelen 0,42 % procent och för C-andelen 0,65 %. procent. Till avkastningen bidrog ovan nämnda värderingar som var nästan oförändrade samt dessutom avkastningen från stabila hyreskassaflöden och de positiva värdeförändringarna för ränteskydden. I slutet av augusti var cirka 55 procent av ränterisken skyddad och tack vare detta är också räntekostnaderna måttliga under de närmaste åren. I medierna har läget på Sveriges bostadsmarknad diskuterats flitigt. Enligt europeiska statistikbyrån (ec.europa.eu/eurostat) har bostadspriserna i Sverige stigit med cirka 90 procent mellan 2010 och 2022, medan hyrorna endast steg med cirka 20 procent under samma tidsperiod. I Finland steg bostadspriserna med cirka 20 procent och hyrorna med cirka 30 procent under samma tidsspann. Detta visar mycket väl hur annorlunda marknadsläget på den svenska bostadsmarknaden är för tillfället. År 2023 får bostadsmarknaden fortfarande nyproduktion, då objekt som påbörjats tidigare färdigställs. Antalet bygglov och nya bostadsprojekt har emellertid redan börjat minska och detta kommer att krympa utbudet, i synnerhet på de tre största tillväxtorterna. Megatrenden urbanisering är dock fortsatt stark och därför börjar priserna i huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo sannolikt att gå upp igen från och med 2024, då det krympande utbudet och den växande efterfrågan gör sitt. Bostadsinvestering är alltså fortfarande en del av investeringsportföljens diversifiering, och som investeringsobjekt är bostäder är ett bra alternativ vid sidan av andra tillgångsklasser.

Juho Santaharju

Fonden sköts av

Juho Santaharju
fondförvaltare,
S-Banken Bostad

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 4,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 4 år

Beräkningen av inlösenavgiften ändras fr.o.m. 31.8.2020. För andelsägare, som placerat i fonden före den 29 maj 2020, beräknas inlösenavgiften enligt den verkliga investeringstiden avrundat till en lägre nivå av inlösenavgift enligt följande: Om investeringstiden är 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 1 år. Om investeringstiden är 2 år och 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 3 år. Om investeringstiden är 3 år och 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 4 år.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond
LEI-nummer:  7437002B6284QFGMEC22
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift.

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar och 40 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer detta bland annat genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden samt genom att beakta indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Dessutom säkerställer vi och följer upp att bolagen som är investeringsobjekt följer allmänt accepterade internationella normer. Utgångspunkten är att fonden endast investerar i sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden har till exempel som mål att stävja klimatförändringen genom att investera i energieffektiva byggnader, höja energieffektiviteten i fondens fastigheter och minska fastigheternas koldioxidavtryck.

Fondens fastighetsbestånd är relativt nytt och underhålls och utvecklas kontinuerligt. Dessutom söker vi aktivt metoder för att höja energieffektiviteten och minska vattenförbrukningen. Vi mäter och följer upp förbrukningstrender i fastigheter (elektricitet, värmeenergi, vatten) och styr hyresgästernas förbrukning till en lägre nivå genom att investera i teknik och uppvärmningssystem som optimerar förbrukningen. På så sätt minskar miljöbelastningen och kostnaderna för energiförbrukning.

Fonden verkar för en förhöjd återvinningsgrad genom att erbjuda de boende omfattande återvinningsmöjligheter och fler möjligheter att återvinna plast.

Fonden främjar också sociala egenskaper bland annat genom att genomföra enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att fonden kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift. Fonden beaktar hållbarhetsrisker och -möjligheter i investerings- och byggskedet bland annat genom att göra upp omfattande due diligence-utredningar och utreda möjligheterna att producera förnybar energi. Dessutom övervakar och styr fonden verksamheterna i fastigheterna för att kunna minska miljöbelastningen under drift och garantera att hyresgästerna är nöjda.

Därtill bedömer vi regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonden äger vanligen de bolag som är investeringsobjekt till fullo och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa samt i minoritetsägda bolag. Fonden äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Därtill har fonden förbundit sig att göra 40 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

Metoder

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper använder vi bland annat information om förbrukning av el, vatten och värme i fastigheter som ägs av fonderna, och information om återvinningsgraden. Fonden beräknar också koldioxidavtrycket för fjärrvärme och el. Dessutom mäter fonden den faktiska mängden avfall i de fastigheter som den äger till hundra procent.

I sin hållbarhetsrapport rapporterar fonden årligen om resultaten från ovannämnda indikatorer.

Datakällor och databehandling

I regel samlar vi in hållbarhetsrelaterade data direkt från de fastigheter vi äger, men vi kan anlita samarbetspartner för att samla in data. Vi strävar efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer.

De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om de fastigheter som är investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Vi strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper även genom påverkan, till exempel genom att styra hyresgästernas förbrukning till en lägre nivå genom att investera i teknik och uppvärmningssystem som optimerar förbrukningen. Dessutom genomför vi enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att vi kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments and 40% taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.