Gå direkt till innehållet
Specialfond som investerar i hyresbostäder

S-Banken Bostad A

Faktablad (PDF, 51 kB)

Vad investerar S-Bostadsfond i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Bostad investerar främst i små hyresbostäder belägna i tillväxtcentrum i Finland eller närliggande arbets- och studieorter. Avkastningen baserar sig utöver hyresintäkterna också på bostädernas eventuella värdeförändring. S-Banken Bostad lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn inflationsskyddad avkastning som är högre än vad ränteplaceringar.

Risker
Avkastning 12 mån.* -4,59 %
Avkastning sedan start* 5,56 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering i S-mobil** eller på webbanken före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

Följande tecknings- och inlösendagar är 31.8.2023 och 30.11.2023.

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.

 

Varför S-Banken Bostad?

  • Förmånliga kostnader och stabil avkastning.
  • Bra förutsättningar för värdeökning.
  • Du slipper besvär med att underhålla den egna placeringsbostaden

Det är enkelt att köpa:

  • Minimiplacering 200 euro.
  • Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Gör en placering på webbanken.
  • Din genomförda fondteckning kommer att visas i S-mobil och på webbanken inom cirka tre veckor från teckningsdatum.
  • Frågor? Ring oss.

 

Hur investerar jag i S-Banken Bostad?

Du kan köpa, eller teckna, S-Banken Bostad på S-Bankens webbank när du väljer Besparingar och placeringar > Fondsparande > Läs mer och köp fondandelar > S-Banken Bostad. Alternativt kan du i S-mobil välja S-Banken > Placeringar > Läs mer och investera > S-Banken Bostad. Minimiinvesteringen är 200 euro.

När du har gjort en teckning överförs pengarna till S-Banken Bostad konto där de förvaras fram till teckningsdagen. Teckningen av fondandelar sker utifrån fondandelens värde på teckningsdagen och värdet fastställs fyra gånger om året.

Köp i S-mobil

Så här aktiverar du S-mobil

Så här skaffar du webbankskoder

Fastighetstransaktion mellan två förvaltade fonder

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Tomt Specialplaceringsfond planerar en ömsesidig transaktion. Enligt planen säljer S-Banken Bostad tomter som tillhör två av sina bostadsaktiebolag till S-Banken Tomt. Efter detta hyr fonden ut tomterna till sina bostadsbolag genom långvariga markarrendeavtal. Båda fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Transaktionen ger upphov till en potentiell intressekonflikt som hanteras genom att noggrant följa S-Banken Fondbolag Ab:s interna anvisningar. De avtal som gäller transaktionen sluts med vanliga villkor, och köpepriserna på tomterna fastställs utifrån värderingar gjorda av två externa och oberoende värderare som godkänts av Centralhandelskammaren. Bostadsaktiebolagen kan lösa in tomterna efter en överenskommen tidsfrist.

Den planerade transaktionen gynnar andelsägarna i båda fonderna. Avyttringen av tomterna effektiviserar användningen av S-Banken Bostads kapital. Dessutom gör inlösenrätten som ingår i arrendeavtalet möjligt för S-Banken Bostad att gynnas av tomternas eventuella värdeökning under arrendetiden. Den planerade transaktionen ger möjlighet för S-Banken Tomt att eftersträva förutsebar och stabil hyresavkastning med måttlig risk.

Varför har fondens värde sjunkit?

Värdenedgången berodde på sjunkande bostadspriser till följd av det allmänna marknadsläget. Det är naturligt att bostadspriserna varierar, och prisnedgången i de bostäder som fonden äger var väntad, eftersom bostadspriserna har gått ned generellt under senare tid.

Den allmänna nedgången i bostadspriserna i Finland reflekterar den rådande konjunkturen. Konjunkturer upphör emellertid förr eller senare. Däremot förväntas megatrenden urbanisering fortsätta i Finland under de kommande åren.

Fondens långsiktiga strategi är oförändrad. Fonden investerar främst i små hyresbostäder på tillväxtorter i Finland eller på pendlings- och studieorter nära tillväxtorterna.

Bör fondens investerare vara oroliga?

Nej. Den allmänna nedgången i bostadspriserna i Finland reflekterar den rådande konjunkturen. Fondens långsiktiga strategi är oförändrad.

Fonden har gett en utmärkt avkastning till tålmodiga och långsiktiga investerare. Fondens mål är en årlig 4–6 procents avkastning på investerarnas eget kapital efter kostnader. Fondens A-andel har gett en årlig avkastning på i genomsnitt cirka 6 procent sedan fonden inledde verksamheten.

Vilka åtgärder har fonden vidtagit?

Fondförvaltaren av S-Banken Bostad följer aktivt marknadsläget och strävar efter att dra fördel av nya möjligheter vid både köp och försäljning av fastigheter. Till följd av nedgången i bostadspriserna ser till exempel den framtida förväntade avkastningen på den högkvalitativa fastighetsportföljen bra ut.

Jag har lämnat ett inlösenuppdrag till fonden S-Banken Bostad. När kommer pengarna in på mitt konto?

Du kan kontrollera dagen då medlen för de fondandelar du löst in betalas på S-Bankens webbank under Besparingar och placeringar > Uppdrag och rapporter > Genomförda uppdrag.

Om du har lämnat ett inlösenuppdrag senast kl. 16 den 30 november 2022, genomförs inlösen till fondandelens värde den 28 februari 2023, vilket beräknades den 21 mars 2023. Detta beror på att fondens tillgångar är bundna i bostäder, varför fonden inte kan förbinda sig till att lösa in tillgångarna i en snabbare takt.

Medlen för de fondandelar du löst in betalas enligt fondens stadgar senast 15 vardagar från den dag då fondandelens värde har beräknats för inlösendagen. Med hänsyn till påsken sker betalningen alltså senast den 13 april 2023.

2023-02-28

Fodnförvaltarens kommentar 28.2.2023

Under rapportperioden var avkastningen -6,49 procent för fondens A-andel och -6,26 procent för fondens C-andel. Avkastningen påverkades av att de bostäder som fonden äger har minskat i värde. Värderingarna visade förändringar i hela portföljen. Värdenedgången i våra objekt berodde på sjunkande bostadspriser till följd av det allmänna marknadsläget. Bostäderna har minskat i värde bland annat på grund av uppgången i räntenivån. Det finns dock ingen orsak till oro över värdenedgången, utan en rekyl i bostadspriserna är naturlig och en del av all investeringsverksamhet. Fondens bostäder är i genomsnitt yngre än 5 år, har utmärkta mikrolägen och är energieffektiva. Av de bostäder som fonden äger uppfyller 94 procent kriterierna i EU-taxonomin och cirka 90 procent finns på de tre största tillväxtorterna, alltså i huvudstadsregionen, Tammerfors eller Åbo. Det är också bra att komma ihåg att fastighetsmarknaden i Finland är stabil och att prisutvecklingen under de senaste åren har varit mycket måttlig, till exempel jämfört med de övriga nordiska länderna. I slutet av 2022 sjönk antalet bostadsköp betydligt, eftersom konsumenterna måste överväga såväl bostadspriset som de stigande räntorna, skötselvederlagen och energikostnaderna. Eftersom osäkerhetsfaktorerna är betydande, är det en mycket naturlig reaktion att antalet bostadsköp minskar då privathushållen skjuter upp köpet av en ägarbostad och anpassar konsumtionen till det rådande världsläget. Utsikterna för bostadshandeln blir emellertid ljusare och fastighetsmäklare har rapporterat om en återhämtning i efterfrågan. Det rådande marknadsläget gynnar i synnerhet dem som köper sin första bostad, eftersom utbudet är större än tidigare och försäljningstiderna är längre. Det nuvarande marknadsläget skapar möjligheter också för bostadsinvesterare, eftersom antalet nya bygglov har fortsatt att minska. Om läget drar ut på tiden kan uppgången i bostadspriserna fortsätta på tillväxtorterna med början 2024, när det krympande utbudet och den växande efterfrågan som skapats av megatrenden urbanisering börjar göra sitt. För fonden färdigställs ett objekt med 85 bostäder i Kaleva i Tammerfors och ett objekt med 63 bostäder på Arkistokatu i Uleåborg i slutet av mars. Den första uthyrningen av bägge objekten har gått utmärkt och i skrivande stund är nästan alla bostäder redan uthyrda. Efterfrågan på fondens bostäder som redan står klara är också fortsatt mycket stark och under rapportperioden var den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden 96,6 procent. Grafen nedtill i rapporten åskådliggör mycket väl hur jämn fondens uthyrningsgrad har varit under de senaste åren. Till följd av nedgången i bostadspriserna ser den framtida förväntade avkastningen på den högkvalitativa fastighetsportföljen bra ut för en investerare som har tålamod att se långt in i framtiden, inte bara det rådande världsläget. Eftersom fastighetsinvesteringar är till karaktären långvariga, är vårt långsiktiga mål en årlig 4–6 procents avkastning på investerarens eget kapital efter kostnader. Sedan fonden inledde verksamheten är dess faktiska avkastning 5,96 procent per år för A-andelen och 6,91 procent per år för C-andelen.

Juho Santaharju

Fonden sköts av

Juho Santaharju
fondförvaltare,
S-Banken Bostad
09 6134 610209 6134 6102

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 4,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 4 år

Beräkningen av inlösenavgiften ändras fr.o.m. 31.8.2020. För andelsägare, som placerat i fonden före den 29 maj 2020, beräknas inlösenavgiften enligt den verkliga investeringstiden avrundat till en lägre nivå av inlösenavgift enligt följande: Om investeringstiden är 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 1 år. Om investeringstiden är 2 år och 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 3 år. Om investeringstiden är 3 år och 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 4 år.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond
LEI-nummer:  7437002B6284QFGMEC22
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift.

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar och 40 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer detta bland annat genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden samt genom att beakta indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Dessutom säkerställer vi och följer upp att bolagen som är investeringsobjekt följer allmänt accepterade internationella normer. Utgångspunkten är att fonden endast investerar i sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden har till exempel som mål att stävja klimatförändringen genom att investera i energieffektiva byggnader, höja energieffektiviteten i fondens fastigheter och minska fastigheternas koldioxidavtryck.

Fondens fastighetsbestånd är relativt nytt och underhålls och utvecklas kontinuerligt. Dessutom söker vi aktivt metoder för att höja energieffektiviteten och minska vattenförbrukningen. Vi mäter och följer upp förbrukningstrender i fastigheter (elektricitet, värmeenergi, vatten) och styr hyresgästernas förbrukning till en lägre nivå genom att investera i teknik och uppvärmningssystem som optimerar förbrukningen. På så sätt minskar miljöbelastningen och kostnaderna för energiförbrukning.

Fonden verkar för en förhöjd återvinningsgrad genom att erbjuda de boende omfattande återvinningsmöjligheter och fler möjligheter att återvinna plast.

Fonden främjar också sociala egenskaper bland annat genom att genomföra enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att fonden kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift. Fonden beaktar hållbarhetsrisker och -möjligheter i investerings- och byggskedet bland annat genom att göra upp omfattande due diligence-utredningar och utreda möjligheterna att producera förnybar energi. Dessutom övervakar och styr fonden verksamheterna i fastigheterna för att kunna minska miljöbelastningen under drift och garantera att hyresgästerna är nöjda.

Därtill bedömer vi regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonden äger vanligen de bolag som är investeringsobjekt till fullo och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa samt i minoritetsägda bolag. Fonden äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Därtill har fonden förbundit sig att göra 40 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

Metoder

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper använder vi bland annat information om förbrukning av el, vatten och värme i fastigheter som ägs av fonderna, och information om återvinningsgraden. Fonden beräknar också koldioxidavtrycket för fjärrvärme och el. Dessutom mäter fonden den faktiska mängden avfall i de fastigheter som den äger till hundra procent.

I sin hållbarhetsrapport rapporterar fonden årligen om resultaten från ovannämnda indikatorer.

Datakällor och databehandling

I regel samlar vi in hållbarhetsrelaterade data direkt från de fastigheter vi äger, men vi kan anlita samarbetspartner för att samla in data. Vi strävar efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer.

De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om de fastigheter som är investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Vi strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper även genom påverkan, till exempel genom att styra hyresgästernas förbrukning till en lägre nivå genom att investera i teknik och uppvärmningssystem som optimerar förbrukningen. Dessutom genomför vi enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att vi kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments and 40% taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.