Gå direkt till innehållet
Specialfond som investerar i hyresbostäder

S-Banken Bostad A

Faktablad (PDF, 51 kB)

Vad investerar S-Bostadsfond i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Bostad investerar främst i små hyresbostäder belägna i tillväxtcentrum i Finland eller närliggande arbets- och studieorter. Avkastningen baserar sig utöver hyresintäkterna också på bostädernas eventuella värdeförändring. S-Banken Bostad lämpar sig för investerare som eftersträvar jämn inflationsskyddad avkastning som är högre än vad ränteplaceringar.

Risker
Andelens värde 31.8.2023
15,7086 €
Avkastning 12 mån.*
-8,09 %
Avkastning sedan start*
5,38 %
Minsta insättning, engångsinsättning 200 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fondens teckningsdagar

Följande teckningsdagar är 30.11.2023, 29.2.2024, 31.5.2024, 30.8.2024 och 29.11.2024. Följande inlösendagar är 29.2.2024 och 30.8.2024

S-Banken Bostad Specialplaceringsfondens inlösendagar har förändrats. Läs mer på meddelandet.

Gör en placering i S-mobil** eller på webbanken före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

** Om din investeringsinformation inte är aktuell, ska du fylla i den på S-Bankens webbank genom att välja Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation innan du kan investera i specialplaceringsfonder i S-mobil.

 

Varför S-Banken Bostad?

  • Förmånliga kostnader och stabil avkastning.
  • Bra förutsättningar för värdeökning.
  • Du slipper besvär med att underhålla den egna placeringsbostaden

Det är enkelt att köpa:

  • Minimiplacering 200 euro.
  • Teckningsdag fyra gånger per år. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.
  • Gör en placering på webbanken.
  • Din genomförda fondteckning kommer att visas i S-mobil och på webbanken inom cirka tre veckor från teckningsdatum.
  • Frågor? Ring oss.

 

Hur investerar jag i S-Banken Bostad?

Du kan köpa, eller teckna, S-Banken Bostad på S-Bankens webbank när du väljer Besparingar och placeringar > Fondsparande > Läs mer och köp fondandelar > S-Banken Bostad. Alternativt kan du i S-mobil välja S-Banken > Placeringar > Läs mer och investera > S-Banken Bostad. Minimiinvesteringen är 200 euro.

När du har gjort en teckning överförs pengarna till S-Banken Bostad konto där de förvaras fram till teckningsdagen. Teckningen av fondandelar sker utifrån fondandelens värde på teckningsdagen och värdet fastställs fyra gånger om året.

Köp i S-mobil

Så här aktiverar du S-mobil

Så här skaffar du webbankskoder

Stadgarna för S-Banken Bostad Specialplaceringsfond ändrades den 11 oktober 2023

Stadgarna för S-Banken Bostad Specialplaceringsfond har ändrats. Läs mer på meddelandet.

 

Varför sjönk fondens värde det senaste året?

Värdenedgången berodde på sjunkande bostadspriser till följd av det allmänna marknadsläget. Det är naturligt att bostadspriserna varierar, och prisnedgången i de bostäder som fonden äger var väntad, eftersom bostadspriserna har gått ned generellt under senare tid.

Den allmänna nedgången i bostadspriserna i Finland reflekterar den rådande konjunkturen. Konjunkturer upphör emellertid förr eller senare. Däremot förväntas megatrenden urbanisering fortsätta i Finland under de kommande åren.

Fondens långsiktiga strategi är oförändrad. Fonden investerar främst i små hyresbostäder på tillväxtorter i Finland eller på pendlings- och studieorter nära tillväxtorterna.

Bör fondens investerare vara oroliga?

Nej. Den allmänna nedgången i bostadspriserna i Finland reflekterar den rådande konjunkturen. Fondens långsiktiga strategi är oförändrad.

Fonden har gett en utmärkt avkastning till tålmodiga och långsiktiga investerare. Fondens mål är en årlig 4–6 procents avkastning på investerarnas eget kapital efter kostnader. Fondens A-andel har gett en årlig avkastning på i genomsnitt cirka 5,39 procent sedan fonden inledde verksamheten.

Vilka åtgärder har fonden vidtagit?

Fondförvaltaren av S-Banken Bostad följer aktivt marknadsläget och strävar efter att dra fördel av nya möjligheter vid både köp och försäljning av fastigheter. Till följd av nedgången i bostadspriserna ser till exempel den framtida förväntade avkastningen på den högkvalitativa fastighetsportföljen bra ut.

2023-08-31

Fodnförvaltarens kommentar 31.8.2023

Under rapportperioden var avkastningen -0,13 procent för fondens A-andel och 0,10 procent för fondens C-andel. Avkastningen byggde på att värderingen av fondens bostäder förblev nästan oförändrad. Kassaflödet från inkomna hyror påverkade avkastningen positivt och värderingarna av räntesäkringarna var också fortsatt stabila. 52 procent av fondens ränterisk är säkrad och säkringarna är gjorda enligt nollränta under 2020–2022. Under rapportperioden var den ekonomiska uthyrningsgraden för fondens bostäder utmärkt, i genomsnitt 96,9 procent. Antagningarna av studerande bidrog till att öka antalet ansökningar. Efterfrågan på fondens nya bostäder var särskilt bra i Tammerfors och Åbo, där uthyrningsgraden var 99,8 procent respektive 99,0 procent. Tack vare den goda efterfrågan på hyresbostäder kommer vi sannolikt att få se en höjning av hyrorna i slutet av året. I slutet av augusti färdigställdes fondens nyaste objekt i Linnanfältti i Åbo, och uthyrningen av bostäderna har löpt väl. Komplexet omfattar två flervåningshus av massivt trä med sammanlagt 58 bostäder, affärslokaler i gatuplanet och ett parkeringshus. I Asunto Oy Tampereen Victoria, som byggs i anslutning till Tammelan stadion i Tammerfors, har fonden enbart tolv obyggda bostäder.  När bostäderna färdigställs i oktober, blir fondens hela bostadsbestånd färdigt och ger ett stabilt kassaflöde. Enligt Newsec uppgick transaktionsvolymen på den finska fastighetsinvesteringsmarknaden under årets andra kvartal till 920 miljoner euro, av vilket bostäderna stod för cirka 500 miljoner euro. I och med de höjda avkastningskraven anses bostäder vara en attraktiv sektor på lång sikt. Därför söker även internationella investerare aktivt efter nya bostadsportföljer som är till salu på den finska marknaden. Slutet av räntehöjningscykeln stöder fastighetsinvesteringsmarknaden avsevärt genom att förutsägbarheten ökar, lånekostnaderna börjar minska och marknaden kommer i gång.  Till följd av en stadgeändring i september är dagen för inlösen av fondandelar framöver två gånger per år, den sista vardagen i februari och augusti varje kalenderår. Möjligheten till inlösen med sex månaders mellanrum används i allmänhet av fonder som investerar i fastigheter i Finland. I och med ändringen är det möjligt att genomföra fondens investeringsstrategi även under svåra marknadsförhållanden och att nå avkastningsmålet över de ekonomiska cyklerna. Vårt långsiktiga mål är en årlig 4–6 procents avkastning på investerarens eget kapital efter kostnader. Sedan fonden inledde verksamheten är dess faktiska avkastning 5,39 procent per år för A-andelen och 6,33 procent per år för C-andelen. Till följd av nedgången i bostadspriserna ser den framtida förväntade avkastningen på den högkvalitativa fastighetsportföljen bra ut.

Juho Santaharju

Fonden sköts av

Juho Santaharju
fondförvaltare,
S-Banken Bostad
juho.santaharju@s-pankki.fi

  

Vanliga frågor

Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 4,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 4 år

Beräkningen av inlösenavgiften ändras fr.o.m. 31.8.2020. För andelsägare, som placerat i fonden före den 29 maj 2020, beräknas inlösenavgiften enligt den verkliga investeringstiden avrundat till en lägre nivå av inlösenavgift enligt följande: Om investeringstiden är 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 1 år. Om investeringstiden är 2 år och 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 3 år. Om investeringstiden är 3 år och 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 4 år.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond
LEI-nummer:  7437002B6284QFGMEC22
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift.

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar och 40 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer detta bland annat genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden samt genom att beakta indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Dessutom säkerställer vi och följer upp att bolagen som är investeringsobjekt följer allmänt accepterade internationella normer. Utgångspunkten är att fonden endast investerar i sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden har till exempel som mål att stävja klimatförändringen genom att investera i energieffektiva byggnader, höja energieffektiviteten i fondens fastigheter och minska fastigheternas koldioxidavtryck.

Fondens fastighetsbestånd är relativt nytt och underhålls och utvecklas kontinuerligt. Dessutom söker vi aktivt metoder för att höja energieffektiviteten och minska vattenförbrukningen. Vi mäter och följer upp förbrukningstrender i fastigheter (elektricitet, värmeenergi, vatten) och styr hyresgästernas förbrukning till en lägre nivå genom att investera i teknik och uppvärmningssystem som optimerar förbrukningen. På så sätt minskar miljöbelastningen och kostnaderna för energiförbrukning.

Fonden verkar för en förhöjd återvinningsgrad genom att erbjuda de boende omfattande återvinningsmöjligheter och fler möjligheter att återvinna plast.

Fonden främjar också sociala egenskaper bland annat genom att genomföra enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att fonden kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats.

I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift. Fonden beaktar hållbarhetsrisker och -möjligheter i investerings- och byggskedet bland annat genom att göra upp omfattande due diligence-utredningar och utreda möjligheterna att producera förnybar energi. Dessutom övervakar och styr fonden verksamheterna i fastigheterna för att kunna minska miljöbelastningen under drift och garantera att hyresgästerna är nöjda.

Därtill bedömer vi regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonden äger vanligen de bolag som är investeringsobjekt till fullo och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa samt i minoritetsägda bolag. Fonden äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 40 procent hållbara investeringar. Därtill har fonden förbundit sig att göra 40 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

Metoder

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper använder vi bland annat information om förbrukning av el, vatten och värme i fastigheter som ägs av fonderna, och information om återvinningsgraden. Fonden beräknar också koldioxidavtrycket för fjärrvärme och el. Dessutom mäter fonden den faktiska mängden avfall i de fastigheter som den äger till hundra procent.

I sin hållbarhetsrapport rapporterar fonden årligen om resultaten från ovannämnda indikatorer.

Datakällor och databehandling

I regel samlar vi in hållbarhetsrelaterade data direkt från de fastigheter vi äger, men vi kan anlita samarbetspartner för att samla in data. Vi strävar efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer.

De insamlade uppgifterna behandlas på ett transparent sätt.

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om de fastigheter som är investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet. Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Vi strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper även genom påverkan, till exempel genom att styra hyresgästernas förbrukning till en lägre nivå genom att investera i teknik och uppvärmningssystem som optimerar förbrukningen. Dessutom genomför vi enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att vi kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments and 40% taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.