Gå direkt till innehållet
Aktiefond som investerar i fossilfria objekt i Europa

S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie främst investerar i företag noterade på börserna i Europa. Vid investeringsbeslut beaktar fonden företagens miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed. Dessutom utesluter fonden fossila energikällor. Enligt sin investeringsinriktning utesluter fonden producenter av fossil energi, bolag som äger fossila energireserver och elleverantörer som använder sig av fossila bränslen. Fonden fokuserar på bolag som har en bra ställning när samhället går mot en fas med låga koldioxidutsläpp. Sådana bolag är exempelvis bolag som tar fram lösningar för att bromsa klimatförändringarna eller anpassa sig till följderna.

Risker
Avkastning 12 mån.* -18,44 %
Avkastning sedan start* 3,23 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Varför S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie?

    • Fonden investerar i fossilfria objekt.
    • Vid investeringsbeslut fokuserar fonden på företag som tar fram positiva lösningar med tanke på klimatförändringar.
    • Fonden har en bred europeisk decentralisering.

 

Du kan investera i fonden månadsvis eller göra engångsinsättningar när det passar dig.

Behöver du hjälp? Ring oss på 010 76 5810 må–fr kl. 9–18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).

31.8.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Efter den starka julimånaden sjönk aktiemarknaden i augusti både globalt och i synnerhet i Europa. Centralbankernas budskap om kontinuerliga kraftiga räntehöjningar under de närmaste månaderna kylde av aktiemarknaden. Likaså hamnade den europeiska el- och gasmarknaden i en exceptionell situation, då köparna av gas och el strävade efter att säkra tillgången, vilket orsakade en exceptionell pristopp i gas- och elpriserna. Europeiska kommissionens löften om åtgärder för att balansera detta lugnade ner situationen strax före slutet av månaden. De sektorer som gav bäst avkastning i fondens jämförelseindex var finanssektorn och telekomsektorn. Sämst avkastning gav hälsovård och fastighetsbolag. Den största positiva effekten på fondens relativa avkastning hade avsaknaden av investeringar i GlaxoSmithKline samt investeringar i Carlsberg och Nibe Industrier. Fondens relativa avkastning minskade mest på grund av investeringar i Knorr-Bremse och Prudential samt avsaknaden av investeringar i Flutter Entertainment. Vi gjorde ändringar i fondportföljen under månaden genom att göra en ny investering i det brittisk-holländska dagligvaruföretaget Unilever samt genom att sälja innehavet i det tyska fastighetsbolaget Vonovia och den belgiska banken KBC. Vi tror att Europas ekonomi och förutsättningarna för avkastning på aktiemarknaden går ner på kort sikt till följd av det höga energipriset, konsumenternas försämrade köpkraft och den avsvalnade globala investeringscykeln. Av dessa orsaker anser vi att en relativt defensiv positionering i fondens investeringar är motiverad.

Seppo Kurki-Suonio

Fonden sköts av

Seppo Kurki-Suonio
chef för kapitalinvesteringar
seppo.kurki-suonio@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.08.2022

Fond %NAV Ändring
Nestle SA 4,98 % 0,16 %
Novo Nordisk A/S 4,16 % -0,06 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 3,82 % 0,06 %
ASML Holding NV 3,25 % -0,26 %
Cie Financiere Richemont SA 3,08 % 0,04 %
Schneider Electric SE 2,94 % -0,2 %
Novartis AG 2,72 % 0,04 %
ABB Ltd 2,5 % -0,04 %
Zurich Insurance Group AG 2,41 % 0,22 %
Merck KGaA 2,38 % -0,05 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden har som mål att göra hållbara investeringar i företag som har låga koldioxidavtryck och som till sina egenskaper är neutrala eller positiva, när samhällena övergår till en ekonomimed låga koldioxidutsläpp. Utöver uteslutningar som är förenliga med fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar utesluter fonden från sina investeringar alla producenter av fossil energi, bolag som äger fossila energireserver och elleverantörer som använder sig av fossila bränslen. Dessutom kontrollerar vi att fondens investeringar inte medför några nämnvärda olägenheter för andra miljömål och sociala mål som avses i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU 2019/2088).

Fondens koldioxidavtryck är minst 50 procent mindre än koldioxidavtrycket på den allmänna aktiemarknaden i Europa. Koldioxidavtrycket beskrivs med viktad genomsnittlig CO2e-intensitet. I fråga om företag som till sina egenskaper är neutrala kontrollerar vi att koldioxidintensiteten absolut sett eller jämfört medföretagets sektor är låg.

Fonden inriktar på tillhandahållare av lösningar. Med tillhandahållare av lösningar avses tillverkare av produkter eller tjänster som begränsar klimatförändringen, till exempel produkter eller tjänster som har samband med grönt byggande, förnybar energi, energieffektivitet och hållbar vattenförbrukning. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, särskilt CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar och om den utrustning eller de tjänster som tillhandahålls av företagen bidrar till att begränsa klimatförändringen eller öka den. Till de övriga områden som utvärderas hör bland annat affärsetik, ägarkontroller, styrelsens egenskaper och arbetsförhållanden. ESG-frågor granskas antingen direkt eller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av effekten av de hållbarainvesteringar som valts ut för den finansiella produkten används i regel MSCI ESG Researchs undersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Indexet MSCI Europe Climate Paris Aligned Net EUR harangetts som referensvärde för fonden och beaktar fondens ESG-mål. Skillnader mellan jämförelseindexet och det allmänna marknadsindexet är bland annat att jämförelseindexet syftar till att avvärja risker som har samband med klimatförändringar och att det även beaktar de långsiktiga målen för global uppvärmning i Parisavtalet. Metoderna för indexberäkning finns att tillgå på fondbolaget eller https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab