Gå direkt till innehållet
Finsk aktiefond

S-Banken Fenno Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Fenno Aktie är en aktiefond som huvudsakligen investerar i Finland. Fonden investerar i företag av alla storlekar och i förväg fastställda gränser mellan olika sektorer finns inte. När förvaltaren gör investeringsbeslut jobbar han tillsammans med hela vårt övriga team som också investerar i Finland. Den finska ekonomin och hemmamarknaden i Finland fungerar väl. Ur en global investerares synpunkt är Finland en tillväxtmarknad med många små men växande bolag. Den ekonomiska tillväxten har en betydande inverkan på de finska exportföretagens resultat. Den snabba teknologiska utvecklingen har erbjudit möjligheter för både små och stora finska bolag att dra nytta av den globala ekonomiska tillväxt – och kommer alltså att erbjuda nya möjligheter i framtiden.

Risker
Avkastning 12 mån.* -9,60 %
Avkastning sedan start* 13,68 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.10.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Tredje kvartalets resultatperiod kom igång under oktober. Själv var jag rätt försiktig i mina förväntningar, men som helhet ser resultatperioden rätt bra ut i förhållande till förväntningarna. Bland bolagen jag följde överraskade var tredje positivt och ytterligare en tredjedel infriade förväntningarna. Sålunda blev endast ett av tre bolag en negativ överraskning, vilket är en bra prestation när man tittar på omvärlden och nyhetsflödet. Något som också hade effekt var att analytikerna lyckligtvis hade skruvat ned sina prognoser tillräckligt mycket före resultatperioden så att de inte behövde sänkas ytterligare efter resultaten. I Fenno hade jag förberett mig på ett negativt nyhetsflöde för de mest cykliska bolagen genom att undervikta basindustri och verkstad bland tidigt cykliska bolag. När deras kurser sedan tog ett glatt skutt efter goda resultat gick indexet upp snabbare än fonden. Fonden hade t.ex. inga aktier i Konecranes, Cargotec eller Outokumpu, vilka gick upp med 15–25 % under oktober. Vad gäller småbolagen var bl.a. Leaddesk, Kempower och F-Secure lyckliga vinnare men ganska måttligt viktade i Fenno. Den ganska ryckiga utvecklingen på aktiemarknaden lär fortsätta. I den ena vågskålen finns de svaga ekonomiska utsikterna för den närmaste tiden samt centralbankernas räntehöjningar och i den andra låga värderings- och kursnivåer, god direktavkastning och en rätt hög pessimism mot riskfyllda investeringskategorier.

Juha Varis

Fonden sköts av

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 29.11.2022

Fond %NAV Ändring
Nordea Bank Abp 9,04 % -0,33 %
Nokia OYJ 8,97 % 0,17 %
Neste Oyj 8,73 % 1,45 %
Fortum OYJ 6,47 % 1,86 %
Sampo Oyj 6,19 % -0,14 %
Metso Outotec OYJ 4,59 % 0,65 %
Valmet OYJ 4,52 % 0,02 %
UPM-Kymmene OYJ 4,37 % -0,17 %
Orion Oyj 4,16 % -1,97 %
Stora Enso OYJ 4,1 % 0,47 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att utnyttja uteslutning och påverka företagens verksamhet.

Hållbarhetsriskerna är integrerade i fondens investeringsbeslut och hållbarhetsanalysen utnyttjas i besluten. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkteller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer.

Vi utesluter automatiskt från fondens investeringar företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Vi påverkar företag om det med tanke på ESG-frågor finns betydande brister i företagens verksamhet. Möjliga metoderför ägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchsundersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Om ett index har valts som ett referensvärde för fonden, beaktar indexet inte fondens ESG-mål.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.