Gå direkt till innehållet
Fonden som investerar i finländska affärslokaler

S-Banken Fastighet C

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Fastighet är Finlands första specialplaceringsfond som fokuserar på affärslokaler och med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Affärslokaler ger i regel högre hyresavkastning än bostadsinvesteringar på fastighetsmarknaden. S-Banken Fastigheter lämpar sig för långsiktiga investerare som strävar efter högre förväntad hyresavkastning än på bostadsmarknaden på längre sikt (5-10 år).

Risker
Andelens värde 28.3.2024
93,6289 €
Avkastning 12 mån.*
-5,15 %
Avkastning sedan start*
4,96 %
Minsta insättning, engångsinsättning 5 000 000 €

Mer information: S-Banken Fastighet är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärsfastigheter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Följande teckningsdagar är 28.3.2024, 28.6.2024, 30.9.2024 och 31.12.2024. Följande inlösendagar är 28.3.2024 och 30.9.2024.

Inlösenschemat för specialplaceringsfonderna S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt har förändrats. Läs mer på meddelandet.

 

Stadgarna för S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond ändrades 2.11.2023

Stadgarna för S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond ändradess den 2 november 2023. Läs mer på meddelandet.


Fondandelens värde (EUR) 31.3.2023 102,5839

2024-03-28

Fodnförvaltarens kommentar 28.3.2024

Första kvartalet 2024 startade försiktigt optimistiskt på fastighetsinvesteringsmarknaden. Antalet transaktioner var dock fortfarande betydligt mindre än genomsnittet på lång sikt. Den totala volymen 2024 förväntas inte stiga till samma nivå som under de första åren på 2020-talet, men förväntas överstiga den totala volymen på 2,6 miljarder euro för 2023. Marknaden förväntar sig fortfarande att handeln ska tillta, vilket eventuellt kan börja i slutet av den senare hälften av 2024. Fondens Q1-avkastning låg mellan -2,71 procent och -2,46 procent beroende på andelsserie. Det fanns fortfarande uppåttryck på avkastningskravet för fastighetsinvesteringsmarknaden, särskilt kontorssegmentet. Detta avspeglades även i fonden S-Banken Fastighet som negativa värdeförändringar. Räntemarknaden förväntas vara fortsatt stabil fram till denna sommar, då de första räntesänkningarna redan förväntas ske. Positiva förändringar på räntemarknaden innebär också stabilitet på fastighetsinvesteringsmarknaden. Under årets första kvartal var värdeförändringen för fastighetsfondens fastighetsportfölj -2,1 procent, det vill säga -7,4 miljoner euro. Värdeförändringens effekt på fondens avkastning under Q1/2024 var -3,3 procentenheter. I mars delade fonden ut en årlig avkastningsandel till sina andelsägare, sammanlagt 8,3 miljoner euro, vilket motsvarade cirka 3,7 procent av fondens investerade kapital vid tidpunkten för utdelningen. Den utdelade avkastningsandelen var 75 procent av det realiserade resultatet för räkenskapsperioden 2023. Fonden har 201 hyresgäster, varav de 20 största hyresgästerna står för 52,8 procent av hyresintäkterna. Bland fondens hyresgäster är detaljhandel (28 %) och industri (11 %) de största branschsegmenten. Vid utgången av rapportperioden var löptiden för de hyresavtal som ingår i portföljen 4,6 år och beläggningsgraden 88,8 procent. I början av året ingick fonden på ett framgångsrikt sätt flera förlängda hyresavtal och fick nya hyresgäster till sina kontorsmiljöer med service. Fondens underutnyttjade objekt utgörs främst av mindre lokaler i flera olika fastigheter. Även fondens utvecklingsprojekt som på grund av deras utvecklingskaraktär inte aktivt hyrs ut har beaktats i beräkningen av underutnyttjandet. Vid rapporttidpunkten uppgick fondens lån från finansinstitut till sammanlagt 145,5 miljoner euro, vilket motsvarar en belåningsgrad på 40,6 procent. Fondens tillgångar har ställts som säkerhet för lånen och ränterisken har säkrats med avtal om räntetak. När rapporten offentliggjordes var fondens säkringsgrad 54,1 procent. När det gäller finansiering genomfördes även en refinansiering av ett andra lånepaket till fonden under rapportperioden. Fastighetsinvesteringsverksamheten innebär långsiktiga investeringar, där investeringsportföljens starka nettokassaflöde ger en jämn årlig avkastning trots värdeförändringar. När räntemarknaden stabiliseras minskar dessutom de negativa värdeförändringarna, vilket enligt förväntningarna kan observeras som en mer stabil omvärld och en jämnare total avkastning. Målet med fastighetsfondens högklassiga och väldiversifierade fastighetsportfölj är att erbjuda andelsägarna en stabil, inflationsskyddad kassaflödesavkastning i olika konjunkturer. Fondens långsiktiga avkastningsmål efter kostnader är 6 procent per år och den rekommenderade investeringstiden 5 år.

Tiia Vuolle

Fonden sköts av

Tiia Vuolle
fondförvaltare,
S-Banken Fastighet
09 6134 618709 6134 6187

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

    • 4,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
    • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
    • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
    • 0,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Av GAV-värdet. GAV-värdet anger fondens sammanlagda tillgångar (Gross Asset Value). Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 15,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 7,00 procent (överskjutande avkastning).Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 15,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. Årliga avgifter räknas som en relativ andel av fondens genomsnittliga GAV-värde under kalenderåret.

 

S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond
LEI-nummer: 743700ETC3YYB7FWOU87
Publiceringsdatum: 21.12.2022
Uppdaterad: 5.6.2024

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift. Vi väljer investeringsobjekten noggrant. Som ett led i due diligence-processen går vi dessutom igenom byggnadernas tekniska skick och relevanta hållbarhetsfrågor, såsom flexibilitet i fråga om ändringar, energieffektivitet och potential att vidareutveckla objekten. När en fastighet blir en del av portföljen, följer vi månatligen upp det tekniska och ekonomiska läget för fastigheten.

Fonden förbinder sig att göra 10 procent hållbara investeringar och 10 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer detta bland annat genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden samt genom att beakta indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Dessutom säkerställer vi och följer upp att bolagen som är investeringsobjekt följer allmänt accepterade internationella normer. Utgångspunkten är att fonden endast investerar i sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper, bland annat genom att främja energieffektivitet och återvinning samt att därmed minska klimatutsläppen. Fonden investerar i praktiska lösningar, till exempel fastighetstekniska system, modernisering som förlänger livslängden för lokaler samt energiformer som minskar koldioxidavtrycket, livscykelkostnaderna, drifts- och underhållskostnaderna samt förbrukningen. Dessutom strävar vi efter att på ett kontrollerat sätt öka antalet certifierade fastigheter i portföljen (till exempel LEED och BREEAM). Syftet med certifieringar är att främja mer miljövänliga lösningar för tekniska system och processer i fastigheter.

Fonden syftar till att främja social välfärd genom att tillhandahålla hyresgästerna säkra och sunda lokaler. Dessutom beaktar fonden hyresgästerna bland annat genom att genomföra enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att fonden kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar. Vid valet av hyresgäster prioriterar fonden företag och organisationer som bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats. 

I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning genom att beakta hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten, bedöma investeringsobjektens hållbarhet och styra verksamheten under drift. Vi väljer investeringsobjekten noggrant. Som ett led i due diligence-processen går vi igenom byggnadernas tekniska skick och relevanta hållbarhetsfrågor, såsom flexibilitet i fråga om ändringar, energieffektivitet och potential att vidareutveckla objekten. När en fastighet blir en del av portföljen, följer vi månatligen upp det tekniska och ekonomiska läget för fastigheten.

Därtill bedömer vi regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonden äger vanligen de bolag som är investeringsobjekt till fullo och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa samt i minoritetsägda bolag. Fonden äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga fastigheter. Ovan nämnda bolag har inga anställda.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 10 procent hållbara investeringar. Därtill har fonden förbundit sig att göra 10 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

Metoder

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper använder vi bland annat information om förbrukning av el, vatten och värme i fastigheter som ägs av fonderna samt information om energins utsläpp och återvinningsgraden. I sin hållbarhetsrapport rapporterar fonden årligen om resultaten från ovannämnda indikatorer.

Datakällor och databehandling

I regel samlar vi in hållbarhetsrelaterade data direkt från de fastigheter vi äger, men vi kan också anlita samarbetspartner för att samla in data. Våra huvudsakliga samarbetspartner är Granlund Oy och Are Oy. Dessutom använder vi energihanteringssystemet EnerKey.

Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer. Detta kan vi säkerställa bland annat genom att välja pålitliga aktörer som samarbetspartner. Dessutom kontrollerar vi data som vi erhållit från tredje parter och vidtar åtgärder om vi upptäcker avvikelser eller brister i dem. Vi använder inte uppskattningar.

De utnyttjade datakällorna utvärderas regelbundet. Om vi observerar brister i de datakällor som utnyttjas, vidtar vi vid behov åtgärder för att korrigera bristerna eller byta datakälla.

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om de fastigheter som är investeringsobjekt. Därför gäller våra data inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet. Vi strävar dock efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt.

Vi säkerställer regelbundet att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls. Om gränsen för minimikraven underskrids, vidtar vi omedelbart åtgärder för att korrigera detta.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Vi strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper även genom påverkan, till exempel genom att styra hyresgästernas energiförbrukning till en lägre nivå, minska utsläppen och förbättra återvinningsgraden i våra fastigheter. Dessutom genomför vi enkäter för hyresgäster om nöjdhet och ansvar, så att vi kan garantera att hyresgästerna är nöjda och ta hänsyn till önskemålen i fråga om ansvar.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. the Fund is categorised under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation. Investments are selected carefully, and as part of the due diligence process, we assess the building’s technical condition and key sustainability aspects such as adaptability, energy efficiency and development potential. Once a property becomes part of the portfolio, we monitor its technical and financial status on a monthly basis.

The Fund is committed to making 10% sustainable investments and 10% taxonomy-aligned investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.