Gå direkt till innehållet
Aktiefond med fokus på USA

S-Banken USA Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken USA Aktie investerar huvudsakligen i växande och lönsamma amerikanska bolag vars balansräkningar är i skick. USA är världens största ekonomi med en omfattande aktiemarknad. Dessutom har USA en enorm hemmamarknad och en yngre åldersstruktur än i andra utvecklade ekonomier, de nya energireserverna medför kostnadsfördelar och den innovativa företagssektorn är i toppskick. Detta i kombination med landets ställning som en trygg hamn gör den amerikanska aktiemarknaden till ett mycket intressant investeringsobjekt.

Risker
Avkastning 12 mån.* -4,74 %
Avkastning sedan start* 6,29 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.8.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Föregående månads kursuppgång fortsatte ännu i början av augusti, men under de två sista veckorna ledde den tämligen branta nedgången till ett tydligt minus för hela månaden. Förhoppningarna om att centralbankens åtstramningar av penningpolitiken ska upphöra har nu skjutits fram till vintern eller ännu längre. Inflationstoppen har kanske redan inträffat, men centralbanken vill säkerställa att inflationen avtar, till och med trots en lindrig hotande recession. Företagens resultatutsikter har inte sjunkit avsevärt, även om osäkerheten och förberedelserna inför sämre tider hörs i företagsledningarnas kommentarer. Den största uppgången i fonden under månaden uppvisade EOG Resources (+11 %), Ulta Beauty (+9 %) och IBM (+9 %), varav den sistnämnda såldes från fonden under månaden. Mest backade Nvidia (-16 %), Salesforce (-14 %) och Snap (-9 %). S-Banken USA Aktie investerar främst i stora amerikanska företag.

Mikko Linnanvuori

Fonden sköts av

Mikko Linnanvuori
chef för kapitalinvesteringar,
senior porföljförvaltare
mikko.linnanvuori@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.08.2022

Fond %NAV Ändring
Microsoft Corp 8,49 % 0,21 %
Alphabet Inc A 5,45 % 0,13 %
Apple Inc 5,37 % 0,33 %
Amazon.com Inc 4,26 % 0,14 %
Bank of America Corp 3,76 % -0,42 %
Wells Fargo & Co 3,4 % 0,3 %
Spirit AeroSystems Holdings In 3,37 % 0,03 %
Visa Inc 3,34 % -0,97 %
Johnson & Johnson 3,16 % 0,05 %
NextEra Energy Inc 2,38 % 0,23 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att utnyttja uteslutning och påverka företagens verksamhet.

Hållbarhetsriskerna är integrerade i fondens investeringsbeslut och hållbarhetsanalysen utnyttjas i besluten. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkteller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer.

Vi utesluter automatiskt från fondens investeringar företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Vi påverkar företag om det med tanke på ESG-frågor finns betydande brister i företagens verksamhet. Möjliga metoderför ägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchsundersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Om ett index har valts som ett referensvärde för fonden, beaktar indexet inte fondens ESG-mål.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab