Gå direkt till innehållet
Fonden som investerar i finländska affärs- och bostadstomter

S-Banken Tomt C

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Tomt investerar sina medel i bebyggda och obebyggda affärs- och bostadstomter som hyrs ut och ligger i Finland. Långa markhyresavtal för tomterna ger fonden en jämn hyresavkastning på lång sikt. S-Banken Tomt lämpar sig för investerare som eftersträvar långsiktig, förutsebar och stabil avkastning i form av kassaflöde.

Risker
Avkastning 12 mån.* 7,88 %
Avkastning sedan start* 4,82 %
Minsta insättning, engångsinsättning 5 000 000 €


Mer information: S-Banken Tomt är en specialplaceringsfond som med god spridning investerar i affärs- och bostadstomter i Finland. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

 

Följande teckningsdagar är 30.9.2022, 30.12.2022, 31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023 och inlösendagar är 30.9.2022, 29.9.2023.


Fondandelens värde (EUR) 30.9.2022 111,9502​

Sådana huvudsakliga investeringsobjekt som avses i fondens stadgar är bland annat affärs- och bostadstomter och andra markområden som ligger och hyrs ut i Finland. Den gällande investeringsstrategin fastställer dock gränser för hur stor andelen bostadstomter får vara av fondens investeringar, medan strategin inte begränsar andelen affärstomter. Fondens investeringsstrategi ändras så att den framöver också möjliggör en större vikt på bostadstomter. I och med ändringen kan fondens tillgångar investeras i både affärstomter och bostadstomter. Den nya strategin fastställer dock inga gränser i det avseendet om merparten av fondens investeringar har gjorts i bostadstomter eller i affärstomter. Syftet med ändringen är att portföljförvaltningsteamet ska ha ett tillräckligt stort spelrum när de beroende på gällande marknadssyn investerar i affärstomter respektive bostadstomter.

Ändringen träder i kraft 1 april 2021. I övrigt är strategin oförändrad.

2022-9-30

Fodnförvaltarens kommentar 30.9.2022

Under tredje kvartalet 2022 fortsatte fonden S-Banken Tomt att förvärva nya investeringsobjekt. Fonden köpte två bostadsobjekt som byggs på tomter i Postparken som finns i Norra Böle i Helsingfors. I Postparken byggs ett modernt bostadsområde med goda trafikförbindelser, ett omfattande serviceutbud och en trivsam boendemiljö strax intill Centralparken. I slutet av kvartalet var fondens vikt på huvudstadsregionen ungefär 61 procent. I slutet av september var fondens förvaltade tillgångar 172 miljoner euro och investeringsgraden cirka 93 procent. Den 12 augusti 2022 ingick fonden ett nytt låneavtal om 60 miljoner euro med Nordea Bank och Aktia Bank, och Nordea Bank är agent i avtalet. Med denna finansiering återbetalades fondens tidigare lån till Aktia Bank (40 miljoner euro). Avtalet omfattar ett nytt lån på 10 miljoner euro för fonden och ytterligare 10 miljoner euro kan lyftas före utgången av detta år. Lånearrangemanget gäller i fem år och omfattar ovannämnda finansiering på 60 miljoner euro och en potentiell tilläggsfinansiering på 20 miljoner euro under kommande år. I slutet av rapportperioden uppgick fondens långfristiga främmande kapital till 50 miljoner euro, vilket innebär en finansieringsgrad på 29 procent. Vid rapporteringstillfället är 50 procent av det långfristiga främmande kapitalet säkrat. En del av säkringen har gjorts med icke-standardiserade ränteswappar, en del genom ett avtal om räntetak. Vi är nöjda med det nya finansieringsavtalet, som främjar fondens framtida tillväxtmål väl. I slutet av september var fastighetsportföljens hyresavkastning i genomsnitt 4,7 procent i form av årlig avkastning och den genomsnittliga löptiden för markarrendeavtalen omkring 75 år. Under rapportperioden var fondens kvartalsavkastning 2,00-2,15 procent beroende på andelsserie. Avkastningen för fondens fastighetsportfölj är god och den jämna utvecklingen, som är typisk för tomtinvesteringar, förväntas fortsätta under den närmaste framtiden. Värderingen av tomter och markområden bygger på ett långvarigt kassaflöde som sträcker sig över ekonomiska cykler och som knappt påverkas av tillfälliga förändringar i ekonomin eller kassaflödet. Under det gångna kvartalet bidrog värdeförändringen i fastighetsinvesteringarna till fondens avkastning med cirka 1,2 procent. Bakom den positiva värdeförändringen för fondens investeringsobjekt ligger den senaste tidens kraftiga uppgång i levnadskostnadsindexet, vilket inte enbart har ökat fondens markarrendeavkastning utan även inlösenvärdena för fondens investeringsobjekt. Med inlösenvärde avses ett värde till vilket hyresgästen enligt avtalet kan köpa ett objekt åt sig själv. Fondens samtliga markarrendeavtal är indexerade, det vill säga bundna till levnadskostnadsindexet så att fondens hyror och inlösenvärden stiger tillsammans med levnadskostnadsindexet. Hyrorna och inlösenvärdena sjunker dock inte om levnadskostnadsindexet sjunker. Fonden är öppen för nya teckningar varje kvartal. Nästa teckningstidpunkt är i slutet av december.

Ville Vääränen

Fonden sköts av

Ville Vääränen
fondförvaltare,
S-Banken Tomt

  

 

Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

    • 5,00 % om placeringstiden är mindre än 2 år
    • 4,00 % om placeringstiden är minst 2 år men mindre än 3 år
    • 3,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
    • 2,00 % om placeringstiden är minst 4 år men mindre än 10 år
    • 1,00 % om placeringstiden är minst 10 år

Förvarsavgiften inte ingår i förvaltningsavgiften.

Avkastningsbaserad provision högst 20,00 procent av fondens totala avkastning för kalenderåret från den del som överstiger 6,00 procents jämförelseavkastning (överskjutande avkastning). Som avkastningsbaserad provision debiteras dock högst 20,00 procent av den avkastning som räknats från ingången av föregående kalenderår.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. 

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.