Gå direkt till innehållet
Specialplaceringsfond som investerar i skogsfastigheter

S-Banken Skog C

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Skog investerar huvudsakligen i skogar i Finland och i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Via fonden är det verkligen enkelt att investera i skog. Investeraren behöver inte själv ansvara för skötsel eller försäljning av skogar, utan kan koncentrera sig på avkastningen på investeringarna. Vid skogsinvesteringar kommer avkastningen främst från tillväxt i trädbeståndet, förskjutningar i virkessortimentet (energivirke-massaved-timmerträd) och uppgång i priserna på virke. Dessutom kan fonden förädla sina skogsfastigheter genom avstyckning eller planläggning. Fonden kan också hyra ut jakträtter och sälja jordmaterial, till exempel grus och torv. S-Banken Skog Specialplaceringsfond lämpar sig för investerare som vill ha en jämn och förutsebar avkastning. Att investera i skog är också ett bra sätt att sprida investeringarna.

Risker
Andelens värde 15.6.2023
18,0089 €
Avkastning 12 mån.*
9,65 %
Avkastning sedan start*
9,75 %
Minsta insättning, engångsinsättning 1 000 000 €

Följande teckningsdag och inlösendag är 15.12.2023 före kl 16.

2023-06-15

Fondförvaltarens kommentar 15.6.2023

Det är dags att återge de senaste nyheterna från det andra kvartalet 2023 om vår fond som redan har drygt 6,5 år bakom sig. Marknaden för skogsinvesteringar var något tunnare i början av året jämfört med motsvarande perioder under de föregående åren. Visst förekom det handel på marknaden, men utbudet av skogsfastigheter var lägre än vi vant oss vid under de senaste åren. Förvisso dämpade även de höjda räntorna aktiviteten bland dem som investerar med lånade pengar. På grund av det allmänna marknadssentimentet var även vår fond något avvaktande i sin investeringsverksamhet och vi var mycket selektiva när vi skaffade nya objekt. För att effektivisera den framtida skogsvården beslutade vi också att sälja några fristående objekt ur fonden. Fondens totala tillgångar har ökat till drygt 234 miljoner euro under vintern och våren. Investeringarna i fonden har skjutit i höjden i snabb takt under de senaste åren. Å andra sidan har skogsfastighetsmarknaden i Finland också förändrats sedan fonden inledde sin verksamhet. Arealerna för fastigheter som nu är till salu har sjunkit till cirka en tiondel samtidigt som snittpriset på skogsfastigheterna har stigit betydligt. Detta har påverkat fondens verksamhet, i synnerhet utbetalningen av avkastning. Fonden måste anpassa sig till den nya situationen och därför bygger vi upp vår fond med siktet inställt på framtiden. I början av året beslutade vi att minska Estlands andel i portföljen något genom att ta hem vinster och omvandla portföljen en aning. Vi har också ingått flera sådana föravtal kopplade till vindkraftsproduktion som kan påverka kassaflödet mycket positivt i framtiden.  Konkurrensen om skogsfastigheterna har varit hård under senare år, vilket har lett till att pengar har samlats på hög i fonden. Nu har den höga inflationen och de stigande räntorna i någon mån dämpat de största penningflödena, vilket underlättar fondförvaltarens arbete att optimera fondens avkastning. Utöver inflationen och räntorna har också kriget i Ukraina skapat osäkerhet för marknadsekonomin. Inom skogsinvesteringarna har sanktionerna mot Ryssland dock på kort sikt höjt i synnerhet rotpriserna på massaved och bidragit till fortsatt stabila värden på skogsfastigheter i Östersjöområdet. Inom byggindustrin behövs virke även i framtiden, men nysatsningarna håller på att avta på grund av de höjda materialkostnaderna. Eftersom byggandet enligt nuvarande utsikter kommer att avta under detta år, påverkas troligen till viss del den globala virkesefterfrågan.  I år kommer antalet kubikmeter avverkad skog relativt sett att ligga på samma nivå som ifjol, men kassaflödet kommer att öka något om rotpriserna är bra.  Nuförtiden certifieras alla nya skogsfastigheter som förvärvas i Finland efter att lagfarter har beviljats, styckningar förrättats och skogarna inventerats. För närvarande är nästan 100 procent av fondens skogar i Finland FSC®-certifierade och PEFC-certifierade.

Timo Hakulinen

Fonden sköts av

Timo Hakulinen
fondförvaltare,
S-Banken Skog
09 6134 641609 6134 6416

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

    • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
    • 3,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
    • 2,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
    • 1,00 % om placeringstiden är minst 5 år men mindre än 6 år
    • 0,00 % om placeringstiden är minst 6 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

 

S-Banken Skog Specialplaceringsfond
LEI-nummer: 743700XD130RN2ZYBH07
Publiceringsdatum: 21.12.2022

Sammanfattning

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen. I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning bland annat genom att på lång sikt avverka fondens skogar i mindre omfattning än tillväxten. På så sätt fungerar skogarna som kolsänkor. Tillväxten effektiviseras genom en bra skogsvård i rätt tid och vid behov bland annat genom gödsling. Fonden syftar också till att öka arealen med funktion som en ny kolsänka genom att plantera skog på områden som är lämpliga för skogsbruk. Fondens samtliga skogar i Finland är PEFC- och FSC-certifierade.

Fonden förbinder sig att göra 50 procent hållbara investeringar och 50 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Trots att produkten inte har hållbar investering som mål, kan hållbara investeringar ingå i fonden. Till den del hållbara investeringar ingår i fonden, säkerställer vi att investeringarna inte orsakar betydande skada för andra miljörelaterade eller sociala mål. Vi säkerställer detta bland annat genom att kontrollera investeringsobjekt före investeringarna och under innehavstiden samt genom att beakta indikatorer om huvudsakliga negativa konsekvenser. Om ett investeringsobjekt anses orsaka betydande skada anses det inte vara hållbart.

Dessutom säkerställer vi och följer upp att bolagen som är investeringsobjekt följer allmänt accepterade internationella normer. Utgångspunkten är att fonden endast investerar i sådana bolag vars syfte är att äga skogsfastigheter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden har till exempel som mål att bidra till skogarnas funktion som kolsänkor, att öka den biologiska mångfalden och att diversifiera användningen av skogar i rekreationssyfte. Fondens samtliga skogar i Finland är PEFC- och FSC-certifierade.

Investeringsstrategi

Fonden är aktiv och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Principerna för ansvarsfulla investeringar som utarbetats av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning samt Klimatstrategin. Dokumenten finns på vår webbplats. 

I praktiken främjas egenskaperna i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning bland annat genom att på lång sikt avverka fondens skogar i mindre omfattning än tillväxten. På så sätt fungerar skogarna som kolsänkor. Tillväxten effektiviseras genom en bra skogsvård i rätt tid och vid behov bland annat genom gödsling. Fonden syftar också till att öka arealen med funktion som en ny kolsänka genom att plantera skog på områden som är lämpliga för skogsbruk. Fondens samtliga skogar i Finland är PEFC- och FSC-certifierade. Skogscertifiering är en garanti för ett lagligt och hållbart skogsbruk och säkerställer att skogen vårdas enligt de mångfalds- och miljörelaterade krav som en omfattande intressentgrupp gemensamt har kommit överens om. FSC-certifieringen kräver också att minst 5 procent av de certifierade skogarna på frivillig basis inte utnyttjas i kommersiellt syfte och 5 procent omfattas av specialavverkningar och vårdåtgärder, till exempel kontinuitetsskogsbruk.

Fonden arrenderar skogsfastigheter till vindkraftverk och deltar på så sätt i klimatarbetet. Dessutom möjliggör fonden användning av skogar i rekreationssyfte i större omfattning än vad allemansrätten möjliggör, bland annat genom att hyra ut jakträtter på skogsfastigheter till lokala jaktföreningar och erbjuda möjligheter att anlägga utflyktsvägar och vandringsleder på fondens markområden.

Vi bedömer regelbundet huruvida de bolag som fonden äger iakttar god styrning genom att samla in uppgifter om de bolag som är investeringsobjekt. Fonden äger vanligen majoriteten i de bolag som är investeringsobjekt och förutsätter iakttagande av god styrning i dessa. Fonden äger i regel endast sådana bolag vars syfte är att äga skogsfastigheter.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Fonden förbinder sig att göra 50 procent hållbara investeringar. Därtill har fonden förbundit sig att göra 50 procent investeringar som är förenliga med taxonomin.

Mer information om allokeringen av fondens tillgångar finns i fondens hållbarhetsdokument som finns under rubriken Villkor och dokument ovan.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi använder olika indikatorer i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning för att mäta uppnåendet av miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi övervakar regelbundet indikatorerna under investeringens hela livscykel. Vi bedömer regelbundet huruvida dataleverantörerna och hållbarhetsindikatorerna är lämpliga.

Metoder

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används bland annat standarderna PEFC™ och FSC®, eftersom skogscertifieringarna kan visa att fonden vårdar sina skogar enligt principerna för hållbart skogsbruk och genom att upprätthålla den biologiska mångfalden. Sedan 2020 är fondens samtliga skogar i Finland auditerade och överförda till dubbelcertifiering, vilket innebär att skogarna certifieras enligt både PEFC och FSC. Certifieringen gör att fondens skogar årligen kontrolleras av en oberoende part. Genom auditeringar säkerställs ansvaret i de åtgärder som vidtas i skogarna. Dessutom mäter fonden årligen följande indikatorer och rapporterar om dem i hållbarhetsrapporten: de stående trädens kollager, skogens årliga kolbalans, skogens årliga genomsnittliga kolsänka i Finland och den genomsnittliga årliga koldioxidpåverkan i Finland.

Fonden rapporterar följande uppgifter varje år: arealen för kolsänkan, antalet certifierade fastigheter och antalet fastigheter som inte utnyttjas i kommersiellt syfte. Det ovan beskrivna gäller även fondens skogsfastighetsvärdepapper.

Datakällor och databehandling

I regel samlar vi in hållbarhetsrelaterade data direkt från de skogsfastigheter vi äger, men vi kan anlita samarbetspartner för att samla in data. Vi strävar efter att samla in data i så omfattande grad som möjligt om alla våra investeringsobjekt. Vi säkerställer regelbundet att de data vi använder är av hög kvalitet och att de stämmer.

Insamlade data behandlas på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter.

Begränsningar för metoder och data

Alla hållbarhetsrelaterade data finns inte alltid tillgängliga om de fastigheter som är investeringsobjekt. Därför kan våra data delvis grunda sig på uppskattningar eller också gäller de inte nödvändigtvis alla investeringsobjekt i sin helhet.

Vi säkerställer dock att minimikraven för produktens hållbarhet uppfylls.

Due diligence

Vi screenar regelbundet alla våra investeringsobjekt för att säkerställa att hållbarhetsrelaterade överenskommelser uppfylls. Investeringsobjekten analyseras innan investeringsbeslut fattas och regelbundet under investeringstiden.

Strategier för engagemang

Vi strävar efter att främja miljörelaterade och sociala egenskaper även genom att påverka hur skogsfastigheter används, bland annat genom att arrendera skogsfastigheter till vindkraftverk och på så sätt delta i klimatarbetet. Dessutom möjliggör fonden användning av skogar i rekreationssyfte i större omfattning än vad allemansrätten möjliggör, bland annat genom att hyra ut jakträtter på skogsfastigheter till lokala jaktföreningar och erbjuda möjligheter att anlägga utflyktsvägar och vandringsleder på fondens markområden.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by measures such as felling forests owned by the Fund less than they grow, which will turn the forests into carbon sinks. Growth is boosted by good and timely forest management and fertilisation if necessary. The fund also aims to increase new carbon sequestration by afforestation of suitable areas. All the fund’s forests in Finland are PEFC- and FSC-certified.

The Fund is committed to making 50% sustainable investments and 50% taxonomy-compliant investments.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastningen har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.