Gå direkt till innehållet
Räntebetonad fond-i-fond

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10

Faktablad (PDF, 51 kt)

Så här fungerar Spararen

    • Öka dina besparingar på önskat sätt. Sätt upp ett eget sparmål och berätta hur du vill spara. Följ upp besparingarna och ta ut pengar avgiftsfritt när som helst.
    • Berätta vilken typ av sparare du är och hur du förhåller dig till avkastning och risker vid sparande. Du får en skräddarsydd rekommendation om hur du kan placera dina pengar.
    • Du kan mikrospara som en del av den dagliga ekonomin: överför en euro för varje kortköp eller din Bonus i S-gruppen till en fond. Du kan också spara månatligen eller överföra mer pengar till ditt mål avgiftsfritt när som helst.
    • Spararen-fonderna kan endast tecknas i Spararen som finns i S-mobil.

Läs mer om Spararen

 

Vad investerar S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 lämpar sig för olika sparmål, då spararen endast vill ta en låg risk*. Fonden är också lämplig då sparmålet är till exempel en större semesterresa om några år. Fonden fokuserar på ränteplaceringar som är mindre riskabla än aktier och därför varierar fondens värde i mindre omfattning än aktietunga fonder vid marknadssvängningar. Ju närmare spararen är sitt sparmål, desto större del av månadssparandet styrs till fonden.

Risker
Avkastning 12 mån.* -7,87 %
Avkastning sedan start* 0,63 %
*I neutral vikt utgör aktierna 10 %.

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 29.11.2022

Fond %NAV Ändring
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 18,33 % 0,79 %
S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko A 18,22 % 0,67 %
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 17,77 % 2,36 %
Xtrackers II Eurozone Governme 12,96 % 2,34 %
S-Pankki Lyhyt Korko A 11,1 % -4,45 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 9,96 % -0,01 %
S-Pankki USA Osake A 2,41 % -0,04 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A 1,84 % 0,37 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A 1,81 % 0,25 %
S-Pankki Brändit Osake A 0,97 % 0,22 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen-fondernas löpande kostnader på 0,5 % utgörs av en förvaltningsavgift på 0,4 % som debiteras fonden samt fondens övriga kostnader. Av fondens förvaltningsavgift återbetalas 60 % till S-Banken Abp. Om du till exempel har placerat 100 euro i S-Banken Kapitalförvaltning Spararen-fonderna betalar du en avgift på 0,5 % av kapitalet, dvs. 50 cent om året. Av denna avgift återbetalas 60 %, dvs. 24 cent, till S-Banken Abp som försäljningsprovision.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har integrerat hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten och utvärderar hur hållbara investeringsobjekten är. Fonden investerar främst i andraaktie- och räntefonder som förvaltas av S-Banken Fondbolag och som följer Principerna för ansvarsfulla investeringar utarbetade av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.

Hållbarhetsriskerna integreras och hållbarhetsanalysen används vid beslut i de aktie- och räntefonder som utgör investeringsobjekt och som förvaltas av S-Banken Fondbolag. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkteller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer.

De aktie- och räntefonder som utgör investeringsobjekt och som förvaltas av S-Banken Fondbolag utesluter automatiskt företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Dessutom beaktar de aktie- och räntefonder som utgör investeringsobjekt och som förvaltas av S-Banken Fondbolag miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företagens verksamhet. Möjliga metoder förägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vi förutsätter att alla de aktiva kapitalförvaltare för ränte-och aktiefonder som utgör investeringsobjekt har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. På så sätt kan vi försäkra oss om en viss ansvarsnivå även i externa fonder.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchsundersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Om ett index har valts som ett referensvärde för fonden, beaktar indexet inte fondens ESG-mål.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.