Gå direkt till innehållet
Fond-i-fond

S-Banken Kapitalförvaltning 50 A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Kapitalförvaltning 50 är en kapitalförvaltningsfond som investerar globalt, huvudsakligen i andelar i placeringsfonder som S-Banken Fondbolag förvaltar och andra placeringsfonder och andelar i fondföretag. De närmaste åren medför investeringsvärlden fortfarande en del utmaningar. Rörelserna på aktie- och räntemarknaderna är snabba, och lyckade investeringar förutsätter att beslut fattas vid rätt tidpunkt. S-Banken Kapitalförvaltning 50 eftersträvar en så lämplig aktie- och ränteviktning som möjligt i det rådande marknadsläget.

Risker
Avkastning 12 mån.* -7,09 %
Avkastning sedan start* 4,17 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.10.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Fonden avkastade 1,27 % i oktober medan jämförelseindexet avkastade 2,53 %. De västliga marknadernas aktieindex steg kraftigt under månaden. På tillväxtländernas aktiemarknader sjönk i stället aktieindexen när Kina pressade avkastningen. Kinas president Xi stärkte sin ställning vid partikongressen, men marknaden såg negativt på maktkoncentrationen. Geografiskt sett var USA (+6,8 %) och Europa (+6,2 %) månadens relativa vinnare. På tillväxtmarknaden sjönk aktieindexet med -4,1 %. Fondens avkastning mot jämförelseindexet försämrades av undervikten för aktieinvesteringar och övervikten för ränteinvesteringar. Regionalt drogs avkastningen ned av övervikten för tillväxtmarknaden och undervikten för Europa. Bland fondens aktieinvesteringar gick det bäst för fonderna S-Banken Europa Aktie (+6,4 %), USA-fokuserade fonderna S-Banken USA Aktie (+6,1 %) och S-Banken Passiv USA Aktie (+6,1 %). God avkastning gav också S-Banken Passiv Europa (+5,1 %). Sämst klarade sig S-Banken Emerging Markets ESG (-2,6 %) och S-Banken Frontiermarknader Aktie (-2,2 %). På räntesidan steg värdet på S-Banken Euro High Yield ESG med 0,2 %. Värdet sjönk för fonderna S-Banken Euro Statsobligation Ränta (-0,1 %), S-Banken Grön Företagsobligation ESG (-0,2 %) och S-Banken Emerging Markets Ränta (-0,8 %). Vi gjorde inga stora förändringar i fondens allokering under oktober. Centralbankerna fortsätter att höja räntan de kommande månaderna på grund av inflationen trots att den ekonomiska tillväxten mattas av. Kombinationen är dålig med tanke på risktagningen, så vi fortsätter att undervikta aktierisken. Geografiskt överviktar vi aktieinvesteringar på tillväxtmarknaden. Regionens viktigaste ekonomi, Kina, har fortsatt att stötta ekonomin via myndigheternas och centralbankens åtgärder. Lättnader i koronarestriktionerna skulle förbättra tillväxtutsikterna Vi underviktar investeringar i Europa, där den kraftiga inflationen håller centralbanken på åtstramningslinjen och där konsumenternas och företagens tilltro redan är historiskt låg. På räntesidan syns den försiktiga riskviljan som övervikt för kortränteinvesteringar och undervikt för företagsobligationer med hög risk.

Ari Pakarinen

Fonden sköts av

Ari Pakarinen
senior portföljförvaltare
ari.pakarinen@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 29.11.2022

Fond %NAV Ändring
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 18,18 % 2,2 %
S-Pankki USA Osake A 11,38 % 0,54 %
S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko A 10,81 % -0,02 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 10,79 % -0,04 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A 9,2 % 1,42 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A 9,1 % 1,28 %
S-Pankki Lyhyt Korko A 7,29 % -0,42 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 6,1 % -0,26 %
S-Pankki Brändit Osake A 3,97 % 0,36 %
S-Pankki Fenno Osake A 3,57 % 0,21 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har integrerat hållbarhetsriskerna i investeringsbesluten och utvärderar hur hållbara investeringsobjekten är. Fonden investerar främst i andraaktie- och räntefonder som förvaltas av S-Banken Fondbolag och som följer Principerna för ansvarsfulla investeringar utarbetade av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.

Hållbarhetsriskerna integreras och hållbarhetsanalysen används vid beslut i de aktie- och räntefonder som utgör investeringsobjekt och som förvaltas av S-Banken Fondbolag. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkteller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer.

De aktie- och räntefonder som utgör investeringsobjekt och som förvaltas av S-Banken Fondbolag utesluter automatiskt företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Dessutom beaktar de aktie- och räntefonder som utgör investeringsobjekt och som förvaltas av S-Banken Fondbolag miljörelaterade och sociala egenskaper genom att påverka företagens verksamhet. Möjliga metoder förägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vi förutsätter att alla de aktiva kapitalförvaltare för ränte-och aktiefonder som utgör investeringsobjekt har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. På så sätt kan vi försäkra oss om en viss ansvarsnivå även i externa fonder.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchsundersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Om ett index har valts som ett referensvärde för fonden, beaktar indexet inte fondens ESG-mål.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.