Gå direkt till innehållet
Specialplaceringsfond som investerar globalt i onoterade bolag.

S-Banken Global Private Assets D

Faktablad (PDF, 241 kB)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Global Private Assets investerar globalt i onoterade bolag. Fonden är en matarfond, vars mottagarfond är Hamilton Lane Global Private Assets. Mottagarfondens investeringar är i huvudsak saminvesteringar med riskkapitalfonder i onoterade bolags aktier och lån. En del av mottagarfondens tillgångar investeras i andelar i riskkapitalfonder som köpts på andrahandsmarknaden. S-Banken Global Private Assets lämpar sig för långsiktiga och avkastningsorienterade investerare som strävar efter en jämnare avkastning än av noterade aktier. Fonden riktar sig till professionella och icke-professionella investerare, som har den investeringserfarenhet, risktagningsförmåga och förståelse för fondens investeringsverksamhet som behövs.

Risker
Andelens värde 30.4.2024
13,3623 €
Avkastning 12 mån.*
6,54 %
Avkastning sedan start*
10,76 %
Minsta insättning, engångsinsättning 2 000 000 €

Fondens teckningsdagar 

Fondens tecknings- och inlösendagar är den 15:e i varje månad. Fonden kan tecknas och lösas in via din personlig kontaktperson hos oss eller förmögenhetsförvaltningens kundtjänst.

Varför investera i fonden S-Banken Global Private Assets? 

S-Banken Global Private Assets gör fördelarna med kapitalinvesteringar tillgängliga för allt fler investerare och kombinerar de bästa egenskaperna hos kapital- och specialplaceringsfonder. 

  • Du får effektiv diversifiering med en enda investering. Fonden är lämpligt diversifierad och kan vara investerarens enda kapitalinvestering eller en extra investering av en institution
  • Du kan uppnå önskad allokering med en enda investering. Under investeringens livstid är det möjligt att justera investeringens storlek enligt allokeringsmålet.
  • Mindre administrativt arbete i fonden. Specialplaceringsfonden har mindre avtalsbyråkrati och saknar helt kapitalfordringar och -återbetalningar. Mottagarfonden är en fond med tillväxtandelar som ökar i värde och återinvesterar avkastningen.
  • Möjlighet att kontinuerligt teckna och lösa in fondandelar varje månad. Fonden är en så kallad evergreen-fond, det vill säga en permanent fond vars andelar kan tecknas och lösas in varje månad.

 

Bekanta dig med mottagarfonden och Hamilton Lane

 

Mer information om S-Banken Global Private Assets mottagarfond finns på webbplatsen för Hamilton Lane Global Private Assets. På webbplatsen finns bland annat aktuell information om mottagarfondens tio största investeringsobjekt. 

Mer information om mottagarfonden 

30.4.2024

Portföljförvaltarens kommentar

I april var nettoteckningarna i fonden 0,6 miljoner euro. Euron försvagades mot dollarn, vilket påverkade mottagarfondens andelsserie i euro något positivt. Andelsserien i euro avkastade -0,71 procent i mars. Andelsserien i dollar avkastade -1,03 procent. Mottagarfondens direkta aktieinvesteringar och fondinvesteringarna på andrahandsmarknaden utvecklades negativt i april. Bland investeringsobjekten utvecklades låneinvesteringarna i sin tur positivt under månaden till följd av att den höga räntenivån gav avkastningen på låneinvesteringar ett lyft. I april refinansierade ett av fondens skuldinvesteringsobjekt sin obligation. Till följd av detta realiserades fondens tidigare investering. Fonden fick en avtalsbaserad avgift för sin obligation som återbetalades i förtid, och gjorde samtidigt en ny investering i bolagets uppdaterade skuldpaket. Bolaget är den största leverantören av lokaliserings- och konstruktionsskanningstjänster för privata inrättningar i USA. Enligt Hamilton Lane har bolaget en god solvens även i framtiden. Mottagarfonden gjorde sammanlagt fyra nya investeringar i april. En av dem var Project Ska, en andrahandsmarknadsinvestering i SK Capitals kapitalfond för 2021. Kapitalfonden fokuserar på små och medelstora företagsförvärv i Nordamerika. Hamilton Lanes team anser att SK Capital är stark fondsponsor. Dessutom hade Hamilton Lanes aktieteam granskat och godkänt Project Skas största målbolag 2022. Tack vare Hamilton Lanes starka förhandlingsposition gjordes den nya investeringen till ett pris nedsatt med mer än tio procent. För närvarande har mottagarfonden en nettokassa på cirka 16,5 procent och avsikten är att använda den för att finansiera nya investeringsobjekt under de närmaste månaderna.

Annika Henriksson

Fonden sköts av

Annika Henriksson
portföljförvaltare,
kapitalfonder
09 6134 671309 6134 6713
annika.henriksson@s-pankki.fi

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 3,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 0,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Avgiften för teckning betalas till fondbolaget. Avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fonden för inlösen som görs under tiden 15.7.2021 – 15.6.2022, varefter avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fondbolaget.  

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifter samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.