Gå direkt till innehållet

Specialplaceringsfond som investerar globalt i onoterade bolag.

S-Banken Global Private Assets D

Faktablad (PDF, 241 kB)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Global Private Assets investerar globalt i onoterade bolag. Fonden är en matarfond, vars mottagarfond är Hamilton Lane Global Private Assets. Mottagarfondens investeringar är i huvudsak saminvesteringar med riskkapitalfonder i onoterade bolags aktier och lån. En del av mottagarfondens tillgångar investeras i andelar i riskkapitalfonder som köpts på andrahandsmarknaden. S-Banken Global Private Assets lämpar sig för långsiktiga och avkastningsorienterade investerare som strävar efter en jämnare avkastning än av noterade aktier. Fonden riktar sig till professionella och icke-professionella investerare, som har den investeringserfarenhet, risktagningsförmåga och förståelse för fondens investeringsverksamhet som behövs.

Risker
Andelens värde 31.10.2023
12,6441 €
Avkastning 12 mån.*
4,74 %
Avkastning sedan start*
10,56 %
Minsta insättning, engångsinsättning 2 000 000 €

Fondens teckningsdagar 

Fondens tecknings- och inlösendagar är den 15:e i varje månad. Fonden kan tecknas och lösas in via din personlig kontaktperson hos oss eller förmögenhetsförvaltningens kundtjänst.

Varför investera i fonden S-Banken Global Private Assets? 

S-Banken Global Private Assets gör fördelarna med kapitalinvesteringar tillgängliga för allt fler investerare och kombinerar de bästa egenskaperna hos kapital- och specialplaceringsfonder. 

  • Du får effektiv diversifiering med en enda investering. Fonden är lämpligt diversifierad och kan vara investerarens enda kapitalinvestering eller en extra investering av en institution
  • Du kan uppnå önskad allokering med en enda investering. Under investeringens livstid är det möjligt att justera investeringens storlek enligt allokeringsmålet.
  • Mindre administrativt arbete i fonden. Specialplaceringsfonden har mindre avtalsbyråkrati och saknar helt kapitalfordringar och -återbetalningar. Mottagarfonden är en fond med tillväxtandelar som ökar i värde och återinvesterar avkastningen.
  • Möjlighet att kontinuerligt teckna och lösa in fondandelar varje månad. Fonden är en så kallad evergreen-fond, det vill säga en permanent fond vars andelar kan tecknas och lösas in varje månad.

 

Mottagarfondens senaste kvartalsuppdatering

 

Mer information om S-Banken Global Private Assets mottagarfond finns på webbplatsen för Hamilton Lane Global Private Assets. På webbplatsen finns bland annat aktuell information om mottagarfondens tio största investeringsobjekt. 

Mer information om mottagarfonden 

Hamilton Lanes Mike Ryan på besök

 


I maj besökte S-Banken Global Private Assets mottagarfondens portföljförvaltare Mike Ryan i Finland. I videon går han igenom de senaste nyheter om mottagarfonden och Private Equity marknaden tillsammans med S-Bankens direktör Pasi Poikkeus.

30.9.2023

Portföljförvaltarens kommentar

I september uppgick nettoteckningarna i fonden till 1,0 miljoner euro, som fonden S-Banken Global Private Assets investerade i en mottagarfond. Eurons försvagning mot dollarn återspeglades positivt i mottagarfondens andelsserie i euro. I september avkastade andelsserien i euro 0,23 procent, samtidigt som serien i dollar gav en minusavkastning på -0,66 procent.   I september påverkades fondens avkastning av nedgången på den offentliga aktiemarknaden, som också avspeglades negativt på värderingskoefficienterna för mottagarfondens investeringsobjekt. Samtidigt utvecklades mottagarfondens skuldinvesteringar och nya investeringar på andrahandsmarknaden emellertid positivt, och tack vare detta landade fondens totala avkastning nära noll procent i september.   Bland fondens direkta aktieinvesteringar steg värderingen av Race Winning Brands inom bilsektorn i september, tack vare bolagets kvartalstillväxt. Bolaget hade lyckats effektivisera och förbättra den operativa verksamheten och minska skuldsättningsgraden. Fonden fick också mer likviditet tack vare en Project Eagle-andrahandsinvestering, för vilken fonden fick tillbaka cirka 14 procent av kapitalet. Andrahandsfondens förvaltare har visat sig ha förmågan att realisera investeringarna på den i nuläget utmanande företagsförvärvsmarknaden, vilket också har höjt investeringsobjektets värde.   I september gjorde fonden tre väldiversifierade investeringar på andrahandsmarknaden samt en ny skuldinvestering, vilkas sammanlagda värde uppgick till 40 miljoner euro. Fondens anskaffningsflöde är fortfarande starkt och fonden har i år genomfört sammanlagt 14 affärer. Avsikten är att använda mottagarfondens 14,9 procents nettokassa för att finansiera nya investeringsobjekt under de närmaste månaderna.

Annika Henriksson

Fonden sköts av

Annika Henriksson
portföljförvaltare,
kapitalfonder
09 6134 671309 6134 6713
annika.henriksson@s-pankki.fi

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 3,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 0,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Avgiften för teckning betalas till fondbolaget. Avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fonden för inlösen som görs under tiden 15.7.2021 – 15.6.2022, varefter avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fondbolaget.  

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifter samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.