Gå direkt till innehållet
Aktiefond som investerar på gränsmarknaderna

S-Banken Frontiermarknader Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

Fonden S-Banken Frontiermarknader Aktie investerar på de så kallade gränsmarknaderna (frontier markets). Ur investerarnas perspektiv är dessa ganska nya marknader som i framtiden kommer att spela en ännu större roll i den globala ekonomin. Till gränsmarknader räknas länder från Asien, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Östeuropa. Börserna i dessa länder är fortfarande relativt små men deras marknadsvärde har ökat kännbart under de senaste åren. Det finns flera orsaker till den starka ekonomiska utvecklingen på gränsmarknaderna. I Asien har Filippinerna, Vietnam och Bangladesh lyckats med att locka direktinvesteringar från utländska företag till området genom att erbjuda konkurrenskraftig arbetskraft. Uppsvinget i Mellanöstern grundar sig i sin tur på omfattande gas- och oljereserver. I Afrika och Latinamerika bidrar uppgången inom konsument- och servicesektorn utöver de stora naturresurserna i hög grad till den ekonomiska tillväxten. På många gränsmarknader har levnadsstandarden stigit till följd av den kraftiga ekonomiska tillväxten. S-Banken Frontiermarknader Aktie:s placeringar riktas till företag inom konsument- och finanssektorn.

Risker
Avkastning 12 mån.* 5,76 %
Avkastning sedan start* 2,89 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.8.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Augusti var en positiv månad för frontiermarknaderna, även om prisvariationerna fortfarande var kraftiga i fråga om både aktiekurser och valutor. Även osäkerheten på råvarumarknaden fortsatte i augusti, när den globala tillväxtbilden blev allt mer motstridig. Flera centralbanker fortsatte att höja styrräntorna, och på kort sikt verkar det inte ske någon betydande förändring i denna trend. Största delen av frontiermarknaderna gav en positiv avkastning i augusti. Bäst avkastning gav mindre länder såsom Pakistan och Sri Lanka, vilket antagligen har sin förklaring i utvecklingen av staternas finansiella ställning. Bland de större länderna gav Colombia och Island sämst avkastning, medan Kazakstan och Vietnam gav bäst avkastning. På sektornivå gav övervägd konsumtion och detaljhandel bäst avkastning. Detta berodde främst på framgången hos konsumtionsvaruföretag i Vietnam. Sämst avkastning gav elsektorn, som var en av få sektorer som gav en negativ avkastning i augusti.

Kuldar Rahuorg
Heikki Ollikainen

Fonden sköts av

Kuldar Rahuorg
portföljförvaltare
kuldar.rahuorg@s-pankki.fi

  

Heikki Ollikainen
junior portföljförvaltare
heikki.ollikainen@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.08.2022

Fond %NAV Ändring
Mobile World Investment Corp 7,85 % 0,95 %
Phu Nhuan Jewelry JSC 6,76 % -0,4 %
Saigon Beer Alcohol Beverage C 4,91 % -0,11 %
Credicorp Ltd 4,82 % -0,3 %
Bloomberry Resorts Corp 4,65 % 0,41 %
GT Capital Holdings Inc 3,93 % -0,02 %
Masan Group Corp 3,51 % 0,04 %
BDO Unibank Inc 3,19 % 0,03 %
Vingroup JSC 2,94 % -0,21 %
Hoa Phat Group JSC 2,92 % 0,01 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att utnyttja uteslutning och påverka företagens verksamhet.

Hållbarhetsriskerna är integrerade i fondens investeringsbeslut och hållbarhetsanalysen utnyttjas i besluten. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkteller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer.

Vi utesluter automatiskt från fondens investeringar företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Vi påverkar företag om det med tanke på ESG-frågor finns betydande brister i företagens verksamhet. Möjliga metoderför ägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchsundersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Om ett index har valts som ett referensvärde för fonden, beaktar indexet inte fondens ESG-mål.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab