Gå direkt till innehållet

Tjänsterna S-Aktiehandel och FIM Direct Online samt förmedlings- och förvaringstjänsterna för värdepapper läggs ner våren 2020

Eftersom förmedlings- och förvaringstjänsterna för värdepapper upphör, ska du före 18 mars 2020 välja en annan tjänsteleverantör för handel och förvaring av värdepapper. Dina fondinnehav på S-Banken och FIM blir kvar på webbanken och ändringen påverkar varken dina fondinnehav eller köp och försäljning av fondandelar.

Vi har ingått ett samarbetsavtal med Nordnet Bank AB. Genom avtalet får S-Bankens kunder inom förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper möjlighet att övergå till Nordnet. Vi rekommenderar att du överför ditt värdeandelskonto avgiftsfritt till Nordnet. Anvisningarna finns längre ner på sidan.

Om du har S-Placeringsobligationer eller andra strukturerade produkter som tillhandahålls av FIM, kommer vi att kontakta dig innan förvaringstjänsterna upphör.

Mer information finns i Vanliga frågor nedan.

Så här gör du:

  1. Registrera dig som kund hos Nordnet på nordnet.fi/fi/s-pankki senast 18 mars 2020. Om du har flera värdeandelskonton hos oss ska du öppna lika många konton på Nordnet. Beakta att företagskunder och minderåriga ska registrera sig som kunder redan före 2 mars 2020.
  2. Ge Nordnet fullmakt för överföring på nordnet.fi/fi/s-pankki senast 18 mars 2020. Ange i fullmakten portföljnumren på det konto/de konton som du har öppnat på Nordnet. Genom fullmakten ger du Nordnet rätt att be S-Banken lämna de uppgifter om dina innehav som behövs för överföringen, såsom anskaffningsuppgifterna om dina värdepappersinnehav. Utan fullmakt kan ditt förvar inte föras över.

För de kunder som har sig som kunder och gett fullmakt på Nordnet kommer vi att 28 mars 2020 automatiskt överföra de inhemska värdeandelskontona och de utländska värdepappren i depå till Nordnet. Samtidigt överför vi uppgifterna om anskaffningspriserna och anskaffningstidpunkterna. Det kostar ingenting att registrera sig som kund och föra över förvar.

Du kan lägga order på S-Bankens webbank fram till 25 mars 2020. Därefter kan order nästa gång läggas på Nordnets nättjänst 30 mars 2020.

Portfölj- och skatterapporterna kommer inte att föras över. Därför rekommenderar vi att du laddar ner eller skriver ut rapporterna i S-Bankens nättjänst.

Nordnet kan inte ta emot värdepapper eller förvar, om

    • det värdepapper eller värdeandelskonto som ska föras över omfattas av en begränsning av avkastningsrätten
    • det värdeandelskonto som ska föras över är pantsatt för tredje mans räkning
    • det konto som ska föras över ingår i ett försäkringsskal eller är ett långtidssparkonto (LS)
    • det konto som ska föras över omfattar sådana utländska värdepapper som Nordnet inte tillhandahåller för handel (se en förteckning över begränsningarna på nordnet.fi/fi/s-pankki).

Nordnet förbehåller sig rätten att godkänna eller avslå kundansökan bland annat utifrån omständigheter som har samband med kundkännedom eller med begränsningar i hemvistlandet (se en förteckning över begränsningarna på nordnet.fi/fi/s-pankki). Nordnet tar inte emot dödsbon.

Om du behöver en investeringslimit kan du höra dig för hos Nordnet om en kreditprodukt som motsvarar FIM Limit. Nordnet fattar separat beslut om beviljande av kredit i varje enskilt fall. Vi kan inte lova ett positivt kreditbeslut. Du kan fortsätta diskussionen om Nordnets kreditprodukter och produkternas egenskaper med Nordnet per telefon på 09 6817 8444 må–fr kl. 10–17.

Kontakta den förvarare som du har valt och be denna överföra värdeandelskontot och de värdepapper som finns på förvaringskontot utifrån ditt värdeandelskontonummer som anges ovan i brevet. För utländska värdepapper behöver du bland annat ISIN-koden. S-Banken tar inte ut några avgifter för överföringen av värdeandelskonton. Vänligen kontrollera förvararens tariff gällande överföring av värdeandelskonto.

Observera att uppgifter om anskaffning av värdepapper och andra rapporter, till exempel skatterapporter, inte överförs med förvaret. Anskaffningsuppgifterna och rapporterna på S-Bankens respektive FIM:s webbank är inte längre tillgängliga efter att förvaringstjänsterna har upphört. Kom därför ihåg att ladda ner dem.

Du kan sälja de värdepapper som finns i förvaret genom att lägga en säljorder på webbanken. Om värdepapperen inte är föremål för handel på webbanken, kan du lägga en säljorder per telefon på 010 76 5810 (må–to klockan 9–20, fr klockan 9–18, 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).

Försäljningen ger normal överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust i beskattningen. S-Banken ansvarar inte för skattepåföljder. När du har sålt ditt förvar avslutar vi förvarings- och förmedlingstjänsterna för dina värdepapper.

Om du inte har fört över dina värdeandelskonton och utländska värdepapper som finns på ditt förvaringskonto senast 31 maj 2020, kommer vi att sälja dina värdepapper och avsluta förvarings- och förmedlingstjänsterna för värdepappren. Efter försäljningen drar vi av kostnaderna för försäljningen och eventuella förfallna förvaringsavgifter från försäljningspriset. Därefter betalar vi in de medel som ska redovisas för försäljningen på det bankkonto som är anslutet till förvaringstjänsten. Du ansvarar även i denna situation själv för skattepåföljderna av försäljningen. S-Banken svarar inte för försäljningens utfall och det är möjligt att du får en förlust.

S-Banken satsar nu på framtagning av ”nyckelklara” lösningar, till exempel olika placeringsfonder, för både professionella investerare och nybörjare. Efter våren 2020 tillhandahåller vi inte längre vare sig tjänster för värdepappersförmedling och värdepappersförvar eller värdeandelskonton.

Det kostar ingenting att registrera sig som kund och föra över förvar till Nordnet.

Om du på egen hand överför ditt värdeandelskonto till någon annan förvarare, rekommenderar vi att du kontaktar denna förvarare direkt för att kontrollera eventuella avgifter.

Dina fondinnehav på S-Banken och FIM blir kvar på webbanken och ändringen påverkar varken dina fondinnehav eller köp och försäljning av fondandelar. S-Banken satsar nu på framtagning av ”nyckelklara” lösningar, såsom olika placeringsfonder.

Du kan kontrollera numret på värdeandelskontot på brevet som vi skickade dig. Om du har flera värdeandelskonton har du fått ett brev för varje konto.

Du kan också kontrollera värdeandelskontots nummer via webbanken, nertill i avsnittet Mina placeringar. Om du har flera portföljer ska du först välja den portfölj vars information du vill kontrollera.

Den aktiespecifika ISIN-koden finns på webbanken under avsnittet Mina placeringar. Kontrollera ifrågavarande aktie i din portfölj eller i aktielistan på investeringssidan. Klicka upp aktien genom att klicka på aktiens namn. ISIN-koden finns på sidans nedre högra kant i rutan Uppgifter om värdepappret. 

Anskaffningsuppgifterna för värdepappren finns i Mina placeringar på webbanken. Öppna din portfölj och klicka på knappen Visa köpposter. Därefter ser du dina köpposter enligt slag och kan skriva ut sidan genom att klicka på Skriv ut sidan.

Om du registrerar dig som kund hos Nordnet och ger oss fullmakt för överföringen, för vi automatiskt över dina inhemska värdeandelskonton och utländska värdepapper i depå samt uppgifterna om anskaffningspriserna och anskaffningstidpunkterna. Observera att anskaffningsuppgifterna inte överförs med värdepapperen vid överföring till andra förvarare.

ISIN-koden för finländska värdepapper börjar med bokstäverna FI. Om koden börjar med andra bokstäver, till exempel SE, DE eller XS är det frågan om ett utländskt värdepapper. I regel är de värdepapper som finns på värdeandelskonton finländska dvs. deras kod börjar med FI.

Tjänsten S-Aktiehandel fungerar fram till 31 maj 2020. Sista datum för köp- och säljorder är 25 mars 2020.

En order som inte har verkställts när S-Aktiehandel upphör kommer att avlägsnas som ej verkställd order.

Onoterade värdepapper på värdeandelskontot överförs också till det nya förvaret. Mer information om eventuella begränsningar för andra värdepapper lämnas av förvararen.

Rapporterna för skatteåren 2019 och 2020 finns på S-Bankens webbank. Om du överför ditt värdeandelskonto till en annan förvarare, meddelar vi uppgifterna per överföringsdatum till skattemyndigheten. Vi rekommenderar att du laddar ner eller skriver ut rapporterna till dig själv. Efter att värdeandelskontot har överförts finns skatterapporterna i den nya förvararens tjänst från och med mottagningsdatum, varefter förvararen automatiskt skickar uppgifterna till skattemyndigheten.