Gå direkt till innehållet

Vad då stagflation?

Höststormen vi väntat på slog till på aktiemarknaden i september och ledde till den första månadsnedgången i år. Vi fortsätter med undervikt för aktier, eftersom nyhetsflödet förblir svagt under den närmaste tiden efter pandemi-uppstudsen. Stagflation, det vill säga svag tillväxt och hög inflation, oroar in-vesterarna.

Alla goda ting tar slut. Eller tar åtminstone en paus. Så gick det också för den nästan oavbrutna aktieuppgången, då den första aktierekylen på nästan ett år inträffade i september. Redan inför hösten varnade vi för att investerarnas förväntningar hade blivit onödigt högtflygande. Samtidigt håller ekonomin på att anpassa sig till den nya tiden efter covid-19, då den tidigare exceptionellt starka tillväxten inte längre kan upprätthållas. Vi sänkte vikten för aktier till undervikt i våra port-följer i augusti, eftersom vi förväntar oss större utmaningar på marknaden framöver.

Vi fortsätter med undervikt för aktier på grund av att nyhetsflödet inte kommer att vända till det bättre på ett tag. Vi tror inte på en permanent nedgång på aktiemarknaden, utan snarare på en återgång till en mer normal marknadsmiljö, till vilken hör uppgångar, men också nedgångar. De faktorer som har bidragit till det exceptionella aktierallyt under de senaste 1,5 åren håller på att avta och investerarna blir nu tvungna att anpassa sig till en ny situation där det inte längre blåser medvind från alla håll.

Inflationstrollet har vaknat

Återhämtningen från pandemin har varit en fest för investerarna, eftersom ekonomin och i syn-nerhet marknaden har återhämtat sig mycket kraftigare än väntat tack vare staternas och centralbankernas starka stöd. Tillväxten har varit så stark att det är tydligt att denna nivå inte kan upprätthållas i det oändliga. Under det andra halvåret håller tillväxten nu på att avta och investe-rarna överväger vart ekonomin är på väg och hurdana biverkningar den exceptionella stimulans-tsunamin har medfört.

Inom ekonomin kan vi nu se ett fenomen som länge har varit dolt under detta årtusende i och med att inflationen, det vill säga höjda konsumentpriser, har gjort sig påmind. När ekonomin växer kraftigt är det normalt att priserna stiger då efterfrågan ökar. Detta är ett tecken på en återhämtning i ekonomin och tillväxten. Priserna på många konjunkturkänsliga råvaror, såsom byggnadsmaterial, har stigit sedan i våras. Detta har bedömts bero på en tillfällig och snabb ökning av efterfrågan efter pandemiuppstudsen. Den tillfälliga prisökningen kyler ner överhet-tade branscher, men leder inte till några större följder.

Förlängd inflation?

Inför hösten har pristrycket emellertid visat sig inom helt nya branscher och det har stått klart att allt inte bara beror på konjunkturen. Bristen på en del råvaror har lett till flaskhalsar inom indu-strin, logistikpriserna har skjutit i höjden på grund av den ringa transportkapaciteten, och den kraftiga ökningen av bostadspriserna har ökat trycket på hyresmarknaden. Livsmedelspriserna har ökat kraftigt på grund av dåliga skördar. Senast var det elpriset som steg kraftigt. Detta beror både på det torra sommarvädret med lite vind i Europa och på att kraftverk som fungerar med fossila bränslen lagts ner för att stävja klimatförändringen. Elbristen är global och om det blir en kall vinter står vi inför stora problem.Den omfattande prisuppgången börjar märkas i ekonomin. Vid öppnandet av ekonomierna efter coronakrisen förväntade man sig en kraftig konsumtionsuppgång. Nu håller konsumtionsivern emellertid på att avta, eftersom allt har blivit dyrare och det går mer pengar åt till att leva. Sam-tidigt måste centralbankerna utvärdera stimulansen på nytt. I tillväxtländerna har räntehöjning-arna varit omfattande i år och nu börjar även industriländerna minska stimulansen, på grund av att sedelpressarna har ökat inflationstrycket ytterligare. I USA indikerade centralbanken i sep-tember att obligationsköpen sannolikt minskas redan i år och avvecklas i mitten av nästa år. I euroområdet är räntehöjningar ännu avlägsna, men även här håller den kraftigaste stimulansen på att upphöra.

Såväl nedgången i konsumtionen som den minskade stimulansen dämpar de ekonomiska utsik-terna. För närvarande beror prisuppgången på många håll emellertid på utbudet, vilket innebär att priserna förblir höga, även om den ekonomiska tillväxten avtar. En situation där priserna stiger trots att den ekonomiska tillväxten är svag kallas för stagflation, något som nu oroar investerarna. Det står redan klart att inflationen kommer att pågå längre än väntat, men det är fortfarande svårt att säga om den blir ett problem som sträcker sig längre än vintermånaderna.

Kostnadstryck på resultaten

En stagflation skulle påverka aktiemarknaden på många sätt, både genom ekonomin och genom stramare penningpolitik. Resultatperioden för årets tredje kvartal inleds i oktober. Resultaten har fortsatt att öka kraftigt jämfört med året innan, men nu riktar investerarna blickarna mot de höjda kostnaderna. Företagens resultatmarginaler har varit rekordgoda, men även om försälj-ningen fortfarande har gått bra, påverkar de höjda kostnaderna resultaten. Nu är frågan om kostnadstrycket påverkade företagen redan under det förra kvartalet? Och vad säger företagen om framtidsutsikterna? Många företag befinner sig nu i en svår sits, då de måste avgöra i vilken mån de höjda kostnaderna ska överföras på försäljningspriserna vilket får fart på inflationen ytterligare eller i vilken mån de höjda kostnaderna förväntas vara tillfälliga och företagen tills vidare får stå ut med dem i sina marginaler. Förväntningarna på företagens resultattillväxt inför nästa år har redan minskat till ensiffriga tal efter tillväxten på nästan 50 procent i år. Värderingen på aktier har sjunkit, men det lönar sig också att betala mindre för lägre tillväxt.

Aktiemarknaderna i tillväxtländerna lockar efter nedgången

Vi ökade vikten på aktiemarknaderna i tillväxtländerna till övervikt i våra portföljer i september. Tillväxtländernas aktier har blivit tydligt efter västmarknaderna i år då Kinas ekonomi har sökt nya vägar. Förra månaden figurerade den kinesiska fastighetsjätten Evergrande på löpsedlarna efter att ha fått betalningssvårigheter. Trots de stora rubrikerna tillåts inte företaget hota den ekono-miska stabiliteten i landet, utan i sista hand kommer man att hitta en lämplig lösning under led-ning av kommunistpartiet. Kina genomför strukturella förändringar för att säkerställa en rimlig ekonomisk tillväxt på lång sikt, på bekostnad av den kortsiktiga tillväxten. Samtidigt är det tydligt att man vill hålla företagen i statens koppel. Den nya modellen utmanar investerarna, men ef-tersom nedgången började i februari är de redan förberedda.

Tillväxtländerna verkar denna gång ligga före västmarknaderna. De har redan höjt räntorna och den ekonomiska tillväxten har avtagit. Detta märks emellertid också i aktievärderingen, som har gått ner ordentligt sedan i våras. Således är tillväxtländerna den intressantaste aktiemarknaden för närvarande.

Däremot underviktar vi USA:s aktiemarknad. Trots att värderingen har sjunkit på andra håll har USA:s marknad värderats högt tack vare teknikjättarna. En ränteuppgång skulle emellertid inte vara bra för de högt värderade aktierna som ger den största vinsten först i framtiden. Besvikelser skulle därför slå hårdare mot USA än mot andra marknader.

Ansvarsfriskrivning

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument.

Detta material utgör inte någon investeringsanalys enligt lagen om investeringstjänster, utan det är marknadsfö-ringsmaterial från Sammanställaren av materialet. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Sam-manställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsälj-ning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-banken.fi.

Denna rapport och kopior av den får inte distribueras i USA och i länder med liknande restriktioner. Om rapporten distribueras i USA eller i länder med liknande restriktioner eller till medborgare i sådana länder, kan det betraktas som överträdelse av gällande lagar i sådana länder.