Gå direkt till innehållet

Som den Finska våren

MAJ 2024 S-BANKEN VISION

Uppgången på investeringsmarknaden i början av året fick ett bakslag i april, då senareläggningen av räntesänkningarna sänkte sentimentet. Många saker går åt rätt håll globalt, men mycket av detta är redan inbakat i förväntningarna. Vikten på aktier och räntor är neutral i våra portföljer, men vi har flera utvalda favoriter.

Den mycket positiva utvecklingen på aktiemarknaden i början av året drabbades av ett bakslag i april. Den globala aktiemarknaden sjönk med drygt ett par procent. Även efter den senaste månadens nedförsbacke är avkastningen under början av året utmärkt och ligger på över åtta procent. Nedgången var bara hälsosam efter att investerarnas förhoppningar hade stigit alldeles för mycket. Det positiva i april var att de svaga länkarna i början av året lyckades bättre än den övriga marknaden, när aktierna steg i Finland och tillväxtländerna.

Det fanns flera orsaker till den svaga marknaden i april. I början av året önskade sig investerarna både en god ekonomi och räntesänkningar, men det är sällan allt gott inträffar på en och samma gång. Det som orsakade nedgången i april var att de förväntade räntesänkningarna senarelades. När det går bra för ekonomin, som det gör i USA, finns det inget behov av räntesänkningar. Nedgången berodde också på att en fem månader lång och snabb uppgång ligger bakom oss. Till följd av rallyt var marknadssentimentet till och med för högt, och därför orsakar även små besvikelser stor volatilitet. Å andra sidan var också viljan att ta hem vinster hög efter de senaste månadernas rally.

Neutral vikt

Vi fortsätter med neutral vikt på aktier och räntor i våra portföljer. Vi förväntade oss en liten rekyl på våren och därför sänkte vi vikten på aktier något i våra portföljer i mars, vilket visade sig vara en bra strategi. Snart övergår våren i sommar, men ombytligheten fortsätter på marknaden. Å ena sidan lyser solen på marknaden, men å andra sidan utlovas även regnskurar och molnigare dagar. Den ekonomiska informationen och resultatperioden har varit starka, men detta har redan till stor del inkluderats i investerarnas förväntningar efter de senaste månadernas kraftiga uppgång. Nyheterna borde vara ännu bättre än väntat för att skapa en ny stark köpiver hos investerarna. Just nu leder dåliga nyheter till större besvikelser än normalt. Marknaden står inför en balansgång, där till och med ett relativt bra nyhetsflöde tidvis kan leda till besvikelser, om marknadens förväntningar var ännu bättre nyheter.

Avkastning på räntemarknaden

En tydlig konsensusuppfattning i början av året var att centralbankerna skulle sänka räntorna betydligt under året. Till och med centralbankirerna själva gav sådana signaler. Även i detta fall har kappan vänt för vinden i takt med vårvädret. Tack vare en stabil ekonomisk tillväxt har inflationen inte försvunnit, utan ställvis till och med tilltagit. Således har man avstått från planerna på räntesänkningar. I euroområdet sker en sänkning med 0,25 procentenheter i juni, eftersom bankirerna ganska uttryckligen hann lova en sådan. Däremot utlovas ingen stor sänkningsvåg, såvida det inte börjar gå betydligt sämre för ekonomin. I USA har även den första sänkningen senarelagts och där kommer vare sig ekonomin eller marknaden att få något räntestöd förrän tidigast på hösten.

När det går bra för aktierna ger de en överlägsen investeringsavkastning, vilket vinterns rally har visat. Under mer normala omständigheter är det däremot värt att beakta andra investeringsobjekt, ifall avkastningen fluktuerar. Räntorna har stigit till cirka fyra procent i euroområdet, vilket är en god nyhet för investerarna, eftersom räntor nu ger en intressant avkastning. Även obligationer med den lägsta risken kan ge en avkastning på 3–4 procent. Den förväntade avkastningen av mer riskfyllda obligationer är ännu ett par steg högre.

Under våren har vi ytterligare ökat investeringarna med kreditrisk i våra portföljer. I portföljerna överviktar vi för närvarande tillväxtländernas obligationer och olika företagsobligationer, såväl solida företags Investment Grade-obligationer som mer riskfyllda företags High Yield-obligationer. En av de senaste ändringarna var att vi ökade investeringarna i vår HY-fond i april. Fonden i fråga tilldelades än en gång Lipperpris för sina goda framgångar som bäst i sin klass under en fem och tio år lång granskningsperiod. En omgivning där ekonomin inte råkar ut för stora svårigheter, men inte heller växer särskilt kraftigt är en bra omgivning för företagsobligationer. Då ökar inte betalningsstörningarna och dessutom hålls företagens vilja för överdriven risktagning i styr.

Skillnader mellan aktiemarknaderna

Skillnaderna mellan aktiemarknaderna har varit stora under senare år, liksom även i början av detta år. USA är en suverän drivkraft bland aktiemarknaderna och har fortsatt att stiga kraftigt. Ekonomin har klarat av effekterna av räntehöjningarna överraskande väl tack vare hög sysselsättning och statens stimulans. Senast gällde de goda nyheterna i USA företagens resultatperiod för årets första kvartal. Förväntningarna var höga, men trots det överträffades de i stor omfattning. Å andra sidan är värderingen hög på USA:s aktiemarknad, både historiskt och jämfört med andra marknader, och därför kunde inte ens de goda nyheterna gynna en aktieuppgång i april. USA spelar emellertid en avgörande roll såväl inom världsekonomin som bland marknaderna och därför har den amerikanska marknaden en mycket stor betydelse för hela portföljen.

Tillväxtmarknaden är vår favoritaktiemarknad. På grund av problemen i Kina har tillväxtmarknaden, vid sidan av Finland, halkat betydligt efter de övriga marknaderna under det senaste året. Tack vare den låga värderingen finns det utrymme för goda nyheter på tillväxtmarknaden när den ekonomiska tillväxten återhämtar sig och penningpolitiken lättas. Inom geopolitiken förekom det nya motgångar i april, då Israel och Iran drabbade samman. Som tur är blev attackerna få, vilket underlättade investerarnas oro. Det var tydligt att ingendera parten ville att konflikten i Mellanöstern skulle eskalera och bli ännu värre. Detta minskade för sin del riskerna på tillväxtmarknaden.

Tillgångarna för att öka vikten på tillväxtländerna erhölls genom att minska vikten på den japanska aktiemarknaden. De japanska aktierna har stigit kraftigt under det senaste året, då landet har hållit fast vid sin nollräntepolitik, samtidigt som räntorna har höjts på andra håll. Räntepolitiken har försvagat yenen, vilket har gynnat landets exportföretag. Penningpolitiken kommer emellertid att leda till svårigheter på grund av att valutan försvagas ytterligare och inflationen tilltar. Japan har gett oss god avkastning, men vi tog hem vinster därifrån i två omgångar, först i januari och senast i april. Nu vänder vi i större utsträckning blicken mot de övriga marknaderna.

S-Banken Vision

S-Banken Vision är S-Bankens chefsstrateg Lippo Suominens månatliga översikt av händelserna och de framtida utsikterna för de globala investeringsmarknaderna. Visionen redogör för vilka marknader som har de bästa avkastningsutsikterna och hur olika marknader viktas i S-Bankens fonder och portföljer.

Tidigare S-Banken Visioner

Viktig information

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument.

Detta material utgör inte någon investeringsanalys enligt lagen om investeringstjänster, utan det är marknadsföringsmaterial från Sammanställaren av materialet. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Sammanställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-banken.fi.

Denna rapport och kopior av den får inte distribueras i USA och i länder med liknande restriktioner. Om rapporten distribueras i USA eller i länder med liknande restriktioner eller till medborgare i sådana länder, kan det betraktas som överträdelse av gällande lagar i sådana länder.