Gå direkt till innehållet

Private Credit blir allt mer populärt

De senaste åren har Private Credit-investeringar snabbt blivit allt mer populära. De ger också intressanta möjligheter i framtiden.

De senaste åren har Private Credit varit ett populärt samtalsämne bland investerare. De ekonomiska nyheterna har lyft fram den snabba tillväxten i Private Credit-finansieringen, en tillväxt som tilltog ytterligare 2023 till följd av osäkerheten inom finanssektorn. Institutionella investerare i både Finland och världen har indikerat att Private Credit-investeringarna ökar under de närmaste åren. Flera internationella kapitalförvaltare har även tagit upp begreppet Golden Moment of Private Credit. Men vad är Private Credit och vad är det som gör det ett populärt investeringsobjekt just nu?

 

Privat skuldfinansiering med tanke på tillväxten

Med termen Private Credit avses vanligen skuldfinansiering som beviljas företag så att dessa kan växa. Private Credit är ett mycket omfattande begrepp. I korthet betyder Privat Credit lån som erhålls från någon annanstans än banker eller till exempel genom obligationer som företag som behöver finansiering emitterar. Allt flera företag prioriterar Private Credit-lån vid finansiering av sin verksamhet, och denna trend förväntas bidra till tillväxten även på lång sikt. Private Credit-lån kan ofta förhandlas fram på mer flexibla villkor och finansieringen säkras snabbare, vilket gör dem allt mer populära även bland låntagare.

 

Private Credit erbjuder möjligheter att diversifiera samt avkastning

Private Credit erbjuder även investerare möjlighet att diversifiera portföljen till andra objekt än konventionella aktieinvesteringar och ränteinvesteringar. Investerarna har lagt märke till Private Credit-investeringarnas potential, och andelen Private Credit-investeringar har ökat snabbt de senaste åren. Data som tillhandahålls av Preqin, som följer den alternativa kapitalmarknaden, visar att Private Credit-marknaden uppgick till cirka 500 miljarder dollar under 2012 medan den 2023 var hela cirka 1 600 miljarder dollar. Tillväxten i Private Credit-investeringarna förväntas fortsätta även i framtiden. BlackRock, världens största kapitalförvaltare, har bland annat förutsett att tillgångsklassen uppgår till 3 500 miljarder dollar under de närmaste fem åren.

Marknadsanalyserna har visat att Private Credit-investeringarna historiskt sett har haft ett bättre förhållande mellan avkastning och risk än ränteinvesteringarna. Dessutom gav investeringarna mindre kreditförluster under coronapandemin. Den låga räntenivån, som rådde under lång tid, fick investerarna att rikta blicken på Private Credit-investeringar, eftersom dessa erbjöd måttlig avkastning även när räntorna var låga. Utifrån Preqins data har Private Credit-investeringar avkastat ungefär nio procent mellan 2007 och 2022. Den allmänna räntestegringen har bidragit till att den förväntade nominella avkastningen på Private Credit-investeringar också har ökat, vilket gjort investeringarna allt mer attraktiva.

 

Mångsidig tillgångsklass

Private Credit omfattar flera investeringsstrategier med olika riskprofiler. Det är bra att beakta åtminstone följande faktorer vid investeringar:

  1. Investeringsstrategi. Med Private Credit-lån är det möjligt att finansiera många olika företag. När det gäller investeringsobjekt med låg risk beviljas lån vanligen till stora och ekonomiskt stabila företag i syfte att finansiera tillväxten i företaget. I fråga om investeringsobjekt med hög risk kan finansiering till exempel beviljas till företag med ekonomiska svårigheter.
  2. Lånevillkor. Det beror på lånetyp hur stort ett Private Credit-lån är jämfört med kapitalstrukturen. Till de investeringsobjekt som har den lägsta risken hör seniorlån med säkerhet. Det är lån som ska betalas tillbaka först. Bland annat juniorlån samt Mezzaninelån som finns mellan aktiekapital och lånekapital är efterställda seniorlånen. Dessutom kan alla Private Credit-lån ha säkerhet, vilket förbättrar förmågan att betala tillbaka lånet.
  3. Låneränta. Det är viktigt att den förväntade avkastningen på investeringsobjekt motsvarar investeringsobjektets risknivå. Seniorlån med säkerhet har till exempel en lägre ränta än räntan på juniorlån utan säkerhet. Lånen kan ha en fast ränta eller en rörlig ränta, vilket inverkar på durationsrisken för investeringen.

Private Credit-investeringar är ofta illikvida. Därför har det av hävd varit möjligt att göra Private Credit-investeringar endast via slutna kapitalfonder. För kapitalfonder är investeringstiden i regel cirka tio år och det är endast professionella investerare som kan investera i kapitalfonder. De senaste åren har dock allt fler Private Credit-fonder gjorts tillgängliga för olika typer av investerare. I Finland bildades för ett tag sedan en del nya Private Credit-fonder via vilka även privata investerare kan göra Private Credit-investeringar via finska specialplaceringsfonder. Investeringarna kategoriseras i regel som komplexa investeringsobjekt och de kräver att investerarna ska ha tidigare kännedom om investeringsverksamhet. Dessutom är likviditeten ofta begränsad eftersom den rekommenderade investeringstiden är lång.

 

Välj noggrant investeringsobjekt

Vid granskning av Private Credit-fonder är det bra att beakta åtminstone följande faktorer:

  • Fondförvaltare. Private Credit-investeringar görs ofta på internationella marknader. Fondförvaltaren ska vara kompetent och ha tillgång till potentiella högkvalitativa investeringsobjekt i utlandet. En finsk fond kan till exempel via en fond-i-fond eller en matarfond ge investerare tillgång till investeringar som utländska fondförvaltare gör.
  • Diversifiering. Det är bra att kontrollera att Private Credit-fonden har en tillräcklig diversifiering, bland annat geografiskt sett. Dessutom är det bra att investeringar diversifieras mellan olika branscher.
  • Risker. Private Credit-investeringar är på samma sätt alla andra investeringar förknippade med risker. Förändringar av räntenivån och betalningssvårigheter i företag kan påverka avkastningen på investeringar avsevärt. En kompetent fondförvaltare kan minimera dessa risker, bland annat genom mångsidig diversifiering av investeringsobjekt och genom högkvalitativa investeringsobjekt. Med lån med rörlig ränta är det dessutom möjligt att minimera volatiliteten till följd av ränteförändringar.

 

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen Viisas Raha, nummer 2/2024.

Artikeln har skrivits av Annika Henriksson, portföljförvaltare ansvarig för S-Bankens kapitalfonder

 

I min nuvarande roll som portföljförvaltare ansvarar jag för S-Bankens Private Credit-produkter och Private Equity-produkter och följer aktivt utvecklingen på den onoterade marknaden. Jag är övertygad om att Private Credit även i framtiden är en intressant investeringsmöjlighet. Därför har vi också på S-Banken tagit fram en Private Credit-fond som vi lanserar för erfarna privatinvesterare under 2024. Private Credit är en viktig del av en diversifierad portfölj. Enligt olika undersökningar kan det förbättra förhållandet mellan avkastning och risk i investeringsportföljen. Det är utmärkt att allt fler av oss framöver har möjlighet att diversifiera sin investeringsportfölj till objekt utanför konventionella tillgångsklasser och allt bättre utnyttja den potential som hela investeringsuniversumet erbjuder.

Annika Henriksson,
portföljförvaltare, kapitalfonder

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument. Informationen i detta material utgör inte investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster, utan det är marknadsföringsmaterial från S-Banken-koncern. Sammanställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.