Gå direkt till innehållet

Kina har skapat en något för stor nedgång pä tillväxtmarknaderna

Aktiemarknaderna i tillväxtländerna har gått ner betydligt sedan februari på grund av den avtagande ekonomiska tillväxten i Kina och kommunistpartiets styrning av landet mot en mer hållbar tillväxt. Tillväxtländerna erbjuder redan möjligheter efter nedgången och därför ökar vi vikten på aktiemarknaderna i tillväxtländerna till övervikt och sänker vikten på Europa till neutral vikt.

Olika länder och regioner har återhämtat sig från coronakrisen i olika takt. Kina var det första offret för coronakrisen, men också det första landet att återhämta sig. I år har emellertid industriländerna återhämtat sig snabbare än tillväxtländerna tack vare de mycket mer omfattande vaccinationerna. Tillväxten och aktiemarknadsavkastningen har varit på industriländernas sida.

Marknadernas aktierally sätts emellertid på prov. Ekonomiernas återhämtning från coronadalen och superstimulansen ligger snart bakom oss och vi blir tvungna att åter överväga hur världen kommer att se ut i ”det nya normala”. Detta har väckt allt mer oro bland investerarna. Den minskade stimulansen, den tilltagande inflationen och de mer måttliga förväntningarna på ekonomin är alla faktorer som har försämrat sentimentet bland investerarna och lett till en liten aktienedgång under hösten. När osäkerheten växte och investerarnas förväntningar ökade sänkte vi vikten på aktier till lätt undervikt i våra portföljer i slutet av augusti och var alltså förberedda på en volatil marknad. Vi fortsätter med undervikten på aktier och följer med utvecklingen av de ekonomiska utsikterna innan vi börjar öka aktievikten på nytt.

2000-talet har varit en triumf för Kina

I år har aktiekurserna på tillväxtmarknaderna legat i otakt med resten av världen, och Kina har legat i spetsen för denna utveckling. Den ekonomiska utvecklingen i Kina på 2000-talet har varit en fantastisk framgångssaga. Landet har skickligt surfat på framgångsvågen med den öppnade internationella handeln och blivit en av världens ledande stormakter. Framgångsreceptet var från början att utnyttja exporten och utländska investeringar. Tillväxtstrategin ändrades redan för länge sedan mot mer omfattande kompetens och Kina har velat lyfta den inhemska konsumtionen som underlag för tillväxten. Den privata sektorn har i hög grad drivit ekonomin och ibland har den kinesiska modellen verkat vara kapitalistisk, då privata företag har vuxit och miljonärerna blivit rikare.

En kraftig tillväxt ger emellertid också alltid upphov till biverkningar. I Kina har skuldsättningen ökat kraftigt och bubblor har tidvis uppstått på både aktie- och fastighetsmarknaden. Staten har gång på gång räddat ekonomin genom omfattande stimulansåtgärder för att upprätthålla tillväxten, vilket har lett till en jämn utveckling som investerarna har vant sig vid.

Blickarna långt in i framtiden

Kinas ledning har under åren lärt sig både av sitt eget agerande och genom att följa med vad som hänt i västländerna. Inom ekonomin har Kina övergått till att bygga upp en långsiktig tillväxt i stället för en lägre tillväxt på kort sikt. Nu vidtas stimulansåtgärder först när de behövs och genom att riktas rätt. Kommunistpartiets och president Xi Jinpings främsta mål är att säkra sin egen ställning också långt in i framtiden. För detta krävs att ekonomin är tillräckligt stark, så att tillväxten inte kan svika och skapa missnöje bland folket. Målet är inte bara kortsiktigt utan gäller flera årtionden framåt.

Nu har Kina antagit dessa utmaningar inför de kommande årtiondena. Ett problem i Kina är bland annat sjunkande nativitet och därför riktas nya åtgärder mot att stödja barnfamiljer, till exempel genom att minska familjernas betalningsbörda. Ett bra exempel på åtgärderna är att bolag som erbjuder tilläggsutbildning för barn har förbjudits göra vinst i Kina, eftersom den populära tilläggsutbildningen har blivit dyr. Utbildningsbolagens aktier har rasat sedan dess.

Dessutom vill Kinas ledning försäkra sig om att ingen aktör får så mycket makt att den skulle kunna hota den nuvarande ledningens ställning. I västländerna kan teknikjättarna påverka ländernas verksamhet och politik genom sitt agerande. Kina vill se till att inget företag i monopolställning blir en för stor aktör. Därför har de lokala teknikjättarna Alibabas och Tencents verksamhet och vinstmöjligheter begränsats. Även många andra sektorer och företag har varit föremål för begränsningar, exempelvis vad gäller datainsamling. Landet har intagit en ny linje enligt vilken företagen allt mer har tyglats till att betjäna det allmänna goda inom ekonomin på lång sikt.

Fastighetsbolaget Evergrande har blivit ett problem

Det färskaste problemet i Kina är att landets största fastighetsbolag Evergrande har fått betalningssvårigheter, vilket i dag har lett till en nedgång på världens börser. Bolaget har jättelika byggprojekt och skulder för över 300 miljarder dollar. Den kinesiska staten har denna gång överraskat investerarna genom att inte blanda sig i Evergrandes problem. Investerarna har under tidigare år vant sig vid att staten vidtar åtgärder för att rädda företag som får problem. Till regeringens långsiktiga program för stabilisering av ekonomin har nu emellertid hört både avkylning av fastighetsmarknaden och påminnelse om investeringsriskerna. Därför har ingen räddning varit i sikte och som det ser ut nu låter Kina Evergrande gå i konkurs.

Detta innebär dock ingen okontrollerad situation där alla risker får realiseras. Staten kommer antagligen att hjälpa bostadsköpare genom exakta åtgärder och att styra byggprojekten till lämpliga aktörer för att entreprenaderna ska kunna fortsätta. Investerarna däremot kommer att lida förlust, men detta ingår redan i marknadspriserna. En okontrollerad nedläggning av Evergrande skulle kunna utgöra en systemrisk i typ med Lehman Brothers, men Kinas ledning har säkert lärt sig av detta sedan drygt tio år tillbaka. Således kommer systemets funktion att säkerställas, vilket förbättrar marknadssentimentet igen.

Lockande priser i tillväxtländerna

Nya åtgärder och en avtagande tillväxt oroar investerarna, men mycket av oron syns redan i priserna. Aktiekurserna i tillväxtländerna med Kina i spetsen har gått ner och värderingen har fallit under det senaste halvåret. Skillnaden i aktievärderingen jämfört med västländerna är den största på flera år. Den ekonomiska tillväxten i västländerna är exceptionellt stark i år tack vare återhämtningen från coronakrisen, men i framtiden blir tillväxtländerna åter starkare källor till tillväxt då pandemiläget förbättras. Därför är prissättningsskillnaden lockande och vi ökar vikten på aktiemarknaderna i tillväxtländerna till övervikt i våra portföljer, trots osäkerheten i Kina under den närmaste tiden.

Däremot minskar vi vikten på europeiska aktier från övervikt till neutral vikt. På våren blev Europa vår favorit, eftersom den ekonomiska uppgången tack vare coronavaccinationerna förbättrade utsikterna. Tyvärr är aktieutsikterna svaga i Europa på grund av de långsiktiga strukturella problemen, eftersom inga specialstöd är att vänta. Förväntningarna på de europeiska aktierna är fortfarande måttliga, eftersom den ekonomiska tillväxten är piggare än på flera år, men investerarna börjar redan förbereda sig på en tid efter tillväxttoppen, då avkastningen inte längre är strålande i Europa. Vi fortsätter med undervikt för USA:s aktier, vars värdering har varit fortsatt hög trots att den bästa medvinden i ekonomin även där håller på att avta.

Materialet är utformat av: 

 

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument. Detta material utgör inte någon investeringsanalys enligt lagen om investeringstjänster, utan det är marknadsföringsmaterial från Sammanställaren av materialet. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Sammanställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-banken.fi. 

Denna rapport och kopior av den får inte distribueras i USA och i länder med liknande restriktioner. Om rapporten distribueras i USA eller i länder med liknande restriktioner eller till medborgare i sådana länder, kan det betraktas som överträdelse av gällande lagar i sådana länder.