Gå direkt till innehållet

Kan det gå alldeles för bra?

Ekonomin återhämtar sig, resultaten växer och investerarna är glada. Vårens marknadsutsikter är goda, eftersom världen återhämtar sig från coronakrisen i rask takt och det fortfarande finns rum för aktieuppgång. Den starka ekonomiska utvecklingen väcker emellertid oron för inflation efter år i dvala, vilket tidvis skrämmer investerarna.

Vårsolen lyser på aktieinvesterarna. Efter en trevande januari började aktierna åter stiga i februari. Globala uppgifter visar att ekonomierna kommer att gå upp ordentligt i år och att företagens resultat kommer att slå förväntningarna gång på gång. Det har skett en uppgång redan innan ekonomierna ens har lyckats öppna upp fullständigt efter coronapandemin. När en stor del av vaccinationerna har utförts, utlovas ett ytterligare språng i den ekonomiska tillväxten.

För aktieinvesterarna är detta bra och därför fortsätter vi med övervikt för aktier i våra portföljer. Uppgången från bottennoteringarna i mars ifjol har varit väldigt kraftig, eftersom aktierna har gått upp med 50 procent sedan detta. Faktorerna som stöder en uppgång är dock fortfarande aktuella, eftersom återhämtningen efter covid-19 fortfarande pågår, stimulanskranarna står öppna och investerarna söker efter lukrativa investeringsobjekt med ljus och lykta. Även om sång och dans är förbjudna i Finland fram till sommaren, lönar det sig ändå att följa med marknaden, eftersom crescendot fortsätter.

Flera orsaker till tillväxten

I år finns det många orsaker till millenniets snabbaste tillväxt i ekonomin. Den allra tydligaste orsaken till den snabba tillväxten är den uppdämda efterfrågan som nu tillfredsställs. På grund av nedstängningarna försvann människornas konsumtionsmöjligheter, eftersom resor, restaurangbesök, teaterkvällar och många andra glädjeämnen i vardagen försvann. Den uppdämda bristen på glädjeämnen börjar åtgärdas genast när covid-19-situationen tillåter detta. Å andra sidan har den försvagade konsumtionen lett till att många konsumenter överraskande nog har kunnat spara, då inkomsterna har fortsatt att rulla in, men konsumtionen har gått ner. Därför tilltar viljan och möjligheterna att spendera pengar.

Samtidigt som en normal ekonomisk tillväxt håller på att återvända, fortsätter staterna och centralbankerna sin oöverträffade stimulans. Myndigheterna vill vara på den säkra sidan och därför ser de till att ekonomin går upp med alla tillgängliga medel. Nya stödpaket sätts ihop jorden runt, senast i USA, vilket president Joe Bidens stora stimulans på 1 900 miljarder dollar visar. Centralbankerna å sin sida lovar en lång nollränteperiod som stöd för staternas skuldstimulans.

Kan det bli för mycket?

Ibland kan goda avsikter leda till ett dåligt utfall, och det är en risk som investerarna nu överväger. Om ekonomin håller på att ta sig upp ur coronaträsket på egen hand, vänder sig då myndigheternas utdragna megastimulans förr eller senare mot ekonomin? Kan ekonomin gå alldeles för bra och överhettas, om pengar flödar till ekonomin från alla håll och kanter? Dessa orosmoment kom upp till ytan i slutet av februari, då de långsiktiga inflationsförväntningarna i USA steg till de högsta nivåerna på åratal, vilket ledde till en tydlig uppgång i de långa räntorna från de historiskt låga nivåerna.

Den tilltagande inflationen och den därpå följande ränteuppgången är de tydligaste marknadshoten i år. Inflationen skulle tvinga centralbankerna att strama åt penningpolitiken, vilket inte skulle vara bra vare sig för den kraftigt skuldfinansierade ekonomin om låneefterfrågan minskar eller direkt för aktiemarknaden. Om räntorna går upp skulle nuvärdet av företagens framtida kassaflöden sjunka och samtidigt skulle höjda räntor vara ett mer lockande alternativ än tidigare för investerarna.

Ta inte ut oron i förskott

Det lönar sig inte att gå sakerna i förväg. För närvarande befinner vi oss i en omgivning där en återhämtning i ekonomin och en måttlig ökning av inflationen i första hand är goda nyheter, eftersom man ännu ifjol var rädd för deflation, det vill säga sjunkande priser. När ekonomin kommer ur en recession är den positiva effekten som tillväxten har på aktierna viktigare än den negativa effekten av stigande räntor.

På längre sikt skulle en fortsatt ränteuppgång bli ett problem, men vi är inte där än. Räntenivån är fortfarande superlåg och centralbankerna lovar att räntorna ska vara låga även framöver, även om inflationen skulle accelerera något, så länge som den inte ökar okontrollerat. Uppåttrycket på räntorna fortsätter i år, men takten mildras efter den första chocken. Just nu spolierar inte en ränteuppgång aktiemarknaden.

Undervikt på statsobligationer

För ränteinvesteraren är en ränteuppgång däremot problematisk. Euroområdets statsobligationer var den bästa räntemarknaden ifjol. Vid ingången av detta år började vi minska andelen statsobligationer i våra portföljer, då vi sänkte vikten från övervikt till neutral vikt. Dessutom minskade vi ränterisken inom marknaderna. Nu sänker vi vikten på statsobligationer till undervikt. Eftersom räntenivån ligger kring noll, minskar även en liten ränteuppgång avkastningen under den närmaste tiden. Det finns inga särskilt lockande objekt för ränteinvesterarna så länge som räntorna är rekordlåga, och därför placerar vi tills vidare tillgångarna på penningmarknaden i väntan på bättre investeringsmöjligheter.

Fastigheter en allt viktigare del av portföljerna

Allt fler investerare har sökt ett alternativ till räntor på fastighetsmarknaden, där avkastningsflödet är skäligt och ganska jämnt. Avkastningen av fastigheter har varit utmärkt under senare år. Riskmässigt ligger fastigheterna mellan aktier och räntor, men i synnerhet i den rådande nollräntemiljön har de blivit en betydande del av flera investeringsportföljer.

I aktieportföljerna prioriterar vi företag och marknader som drar störst nytta av återhämtningen i världsekonomin. Efter raset på grund av covid-19 steg tillväxtföretagen mest, men nu håller de mer traditionella värdeföretagen på att ta igen skillnaden, vilket gynnade våra portföljer i början av året. Bland aktieregionerna är våra favoriter tillväxtmarknaderna och Finland, som har utvecklats positivt på den stigande marknaden i vintras. Skälig värdering, ökad efterfrågan på råvaror och återhämtning i handeln gör dessa ekonomiskt känsliga aktiemarknader attraktiva.

Marknadssyn mars 2021

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”Fondbolaget”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.s-pankki.fi
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

Fondbolaget ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från Fondbolaget. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-pankki.fi. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan Fondbolagets samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör Fondbolaget och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med Fondbolagets representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.