Gå direkt till innehållet

Fem teman inför det nya året

Det senaste året har varit en glad överraskning för investerarna. Inför nästa år är förväntningarna på marknaden betydligt högre och därför är det svårare att överraska positivt. I Vision i december lyfter vi fram fem teman, som avgör vilken riktning aktiemarknaden tar nästa år.

Jultomten kom tidigt i år. Det kan vi konstatera efter en titt på marknadsavkastningen i november. Aktienedgången under tre månader i augusti–oktober kompenserades i rask takt, eftersom uppgången i november var lika stor som nedgången under de tre föregående månaderna sammanlagt. Avkastningen var i allmänhet god, eftersom avkastningen på räntemarknaden också var god, då räntenedgången höjde värdet på obligationerna och således också på räntefonderna.

Det håller på att bli ett starkt investeringsår, trots att de finländska aktierna visar något annat. Globalt har aktier gett en avkastning på över 15 procent, under ledning av USA. Nedgången i Helsingfors är ett undantag på börskartan. Förvisso har vinden vänt även i Finland och sedan sommaren har Helsingforsbörsen i huvudsak rört sig i samma takt som den globala marknaden. Ränteinvesteringarna har i år gjort en mycket stark ”comeback”. År 2022 sjönk värdet på en väldiversifierad ränteportfölj med över 11 procent. I år har samma portfölj däremot gett en avkastning på över fem procent.

Högre förväntningar

Investerarnas sentiment är ett helt annat än för ett år sedan. För ett år sedan var den allmänna förväntningen recession och diskussionen gällde när det skulle ske nya dalar på aktiemarknaden. När förväntningarna är låga, är det lättare att överträffa dem, vilket har visat sig i år. Ekonomin har klarat av räntetrycket bättre än befarat och inte heller några andra oöverstigliga problem har inträffat, vilket har möjliggjort en snabb återhämtning på marknaden.

Inför nästa år är sentimentet väldigt mycket annorlunda. Nu tror investerarna att det värsta redan är över. Investerarna litar på att ekonomin kommer att växa och att företagens resultat kommer att stiga betydligt. Aktievärderingen har stigit ordentligt. Det lönar sig att komma ihåg att marknaden lever på överraskningar. Under det gångna året räckte det med en måttlig tillväxt, eftersom förväntningen var recession. Nästa år får en måttlig tillväxt inte längre aktierna att stiga, eftersom en sådan redan förväntas. Vi behöver något ännu bättre. Samtidigt finns det även utrymme för besvikelser.

Ibland bra, ibland sämre

Eftersom förväntningarna har stigit lönar det sig inte att vänta sig något linjärt aktiefyrverkeri, trots att november var en stark månad. Även besvikelser utlovas och därför kan det hända att jultomten kom lite tidigare än vanligt i år. Vi håller fast vid vår försiktiga investeringslinje och njuter av den goda avkastningen på räntemarknaden.

Vi underviktar aktier lätt. Vi prefererar Finland i egenskap av en marknad i förändring och Japan i egenskap av en udda fågel tack vare sin lätta penningpolitik. Ränteinvesteringar har gett och ger även i framtiden god avkastning, vilket gör dem lockande eftersom de är investeringsobjekt med låg risk. På obligationsmarknaden höjde vi andelen high yield-obligationer något, eftersom high yield-obligationernas räntenivå har stigit ordentligt under de senaste två åren, vilket erbjuder skydd mot kommande betalningsstörningar. Däremot minskade vi övervikten på penningmarknaden. Även om avkastningen på penningmarknaden på många ställen uppgår till 3–4 procent, lönar det sig inte att låta medlen ligga på kontot i onödan.

Fem teman inför det nya året

Det gånga året ligger snart bakom oss och det är dags att rikta blicken mot det nya året. Världen förändras inte på ett ögonblick och därför kommer diskussionen även nästa år att gälla samma teman som tidigare, men även nya teman som rör om marknaden utlovas. Nedan finns fem teman som kommer att avgöra aktiemarknadens riktning:

1. Konjunkturen

I sista hand är det viktigaste för aktierna hur det går för ekonomin. Om ekonomin växer och förväntas växa även i framtiden, går det bra för företagen och aktierna stiger. På motsvarande sätt har alla betydande aktienedgångar historiskt sett skett i samband med recessioner. Därför är det även nästa år avgörande huruvida den globala ekonomin går in i en recession. Ställvis är ekonomin redan svag. Till exempel Finland har redan gått in i en lätt recession, eftersom landet som är bundet till lån med rörliga räntor har lidit kraftigt av de stigande räntorna. Den övriga världen har hittills klarat sig bättre, men fler ränteeffekter väntas i framtiden. Historiskt sett har en recession inte kunnat undvikas vid en så snabb ränteuppgång som i nuläget. Förhoppningsvis går det annorlunda nu?

2. Räntorna

Den explosiva inflationen och den därpå följande ränteuppgången har varit den viktigaste faktorn som styrt ekonomin och marknaden under de senaste två åren. Räntorna har höjts snabbt och nu verkar det som om centralbankerna har fått ordning på inflationstrollet. Prisuppgången dämpas i rask takt. Nu finns det en oro över vad det kommer att kosta att bromsa inflationen. Avsikten med höjningarna är att bromsa ekonomin, för att lätta på pristrycket. Ofta har inbromsningen emellertid varit så stor att ekonomin sist och slutligen har bromsats för mycket. Nu är räntetopparna här och inga fler höjningar väntas. Centralbankerna kommer emellertid inte att sänka räntorna utan orsak. Räntesänkningar sker först när inflationen är för låg och ekonomin har stannat upp. Nu önskar investerarna både räntesänkningar och en god ekonomi samtidigt. Det är en svår kombination.

3. Arbetsmarknaden

En av de viktigaste förklaringarna till att det går bra för ekonomin är arbetsmarknaden som just nu är mycket stark. Så länge vi har jobb kan vi konsumera. Arbetslöshetsgraden är historiskt låg. Orsaken är både det ekonomiska läget och den strukturella arbetskraftsbristen. Åldersklasserna som blir äldre, servicesektorerna som växer och flytten av arbetsplatser hem från utlandet har skapat en stram arbetsmarknad. De strukturella frågorna kommer inte att upphöra, utan skapar lönetryck även i framtiden. På grund av konjunkturen kan sysselsättningen emellertid försvagas i framtiden, om arbetslösheten ökar inom de räntekänsliga branscherna, såsom byggbranschen, och detta avspeglas på ekonomin i större utsträckning.

4. Geopolitiken

Det samtalsämne som kommer att få mest spaltutrymme nästa år är presidentvalet i USA. De unga framtidslöftena Joe Biden och Donald Trump kommer sannolikt att mötas och väljarna slits mellan alternativen. Trumps återkomst till Vita huset är ett wildcard. Då kan politiken åter ta överraskande vändningar. Å ena sidan var Trumps föregående mandatperiod en bra tid för aktier sett ur marknadens synvinkel och många av hans politiska strategier, såsom kritiken mot Kina, har fortsatt även senare. USA:s president är en viktig person, men inte ens presidenten kan (förhoppningsvis) ensam skaka om hela världen, utan de förändringar som sker i politiken är begränsade. Å andra sidan är det tydligt att de geopolitiska spänningarna har återvänt för att stanna. Inget slut på Rysslands krig i Ukraina finns i sikte och även i övriga världen sker det sammandrabbningar. Spänningarna och protektionismen (skyddet av det egna landets ekonomi mot utländsk konkurrens) fortsätter.

5. Den gröna omställningen

Återigen är det lätt att se olika hot. Det lönar sig dock att komma ihåg att det också finns många möjligheter i världen. Saker och ting har en tendens att ordna sig. En stor hotbild och risk för hela jordklotet är uppvärmningen av klimatet. Nu har man dock insett problemet och då kan man också börja söka efter lösningar. Framför oss har vi en accelererad omställning mot en renare miljö. Denna förändring kräver enorma investeringar, som redan har inletts och som kommer att öka i framtiden. Detta är en möjlighet för företagen och därför även för investerarna. Även om ekonomin går ner, är det på något plan också lätt att skönja långsiktiga megatrender, såsom den gröna omställningen och investeringarna i denna, där det också som investerare lönar sig att vara med.

 

S-Banken Vision

S-Banken Vision är S-Bankens chefsstrateg Lippo Suominens månatliga översikt av händelserna och de framtida utsikterna för de globala investeringsmarknaderna. Visionen redogör för vilka marknader som har de bästa avkastningsutsikterna och hur olika marknader viktas i S-Bankens fonder och portföljer.

Tidigare S-Banken Visioner

Viktig information

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument.

Detta material utgör inte någon investeringsanalys enligt lagen om investeringstjänster, utan det är marknadsföringsmaterial från Sammanställaren av materialet. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Sammanställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-banken.fi.

Denna rapport och kopior av den får inte distribueras i USA och i länder med liknande restriktioner. Om rapporten distribueras i USA eller i länder med liknande restriktioner eller till medborgare i sådana länder, kan det betraktas som överträdelse av gällande lagar i sådana länder.