Gå direkt till innehållet

En evig valborg?

Investeraren har haft anledning att fira även under våren, då ekonomin och resultaten har gått starkt framåt och stimulansen var fortsatt rekordstor. Det har varit skoj, men festen kan inte pågå för evigt. Till följd av den kraftiga uppgången och de höga förväntningarna har risken för bakslag ökat och därför sänker vi vikten på aktier till neutral vikt i våra portföljer. Dessutom tar vi hem vinster från finländska aktier och lyfter fram Europa som vår nya favorit.

Investeringsklimatet har varit nästan perfekt för aktieinvesteraren i början av året. Coronaläget har lättat, ekonomierna har börjat växa och företagens utsikter är exceptionellt goda. Då staterna och centralbankerna dessutom har pumpat in stödpengar på marknaden i rekordtakt, har investeraren haft det väl förspänt. Aktierna har i år fortsatt den snabba uppgången som började under våren i fjol.

Investeraren har fått mätta sötsuget, men samtidigt har detta bara ökat hungern. Marknadens förväntningar har ökat och även ekonomin går så bra att den knappast kan bli bättre. Så småningom börjar små moln att samlas på investeringshimlen. De innebär inte att ett marknadsras skulle torna upp sig i horisonten, men den evigt gassande solen håller på att ge med sig. Det lönar sig för aktieinvesteraren att gradvis justera sina förväntningar och att förbereda sig på mer omväxlande väder. Vi har överviktat aktier i våra portföljer och glatt oss åt deras starka uppgång. Nu tar vi trots det hem vinsterna och sänker vikten på aktier till neutral vikt. Vi hänger med i uppgången även framöver, men samtidigt lägger vi undan tillgångar som vi kan använda då bättre köptillfällen uppenbarar sig, ifall det sker bakslag på marknaden.

Ordentlig återhämtning från pandemin

Ekonomin står i år inför millenniets starkaste tillväxtår. Vi bör förvisso komma ihåg att fjolåret uppvisade millenniets svagaste tillväxt på grund av coronaraset. En konsumtionsboom slår till redan på sommaren, då människorna äntligen kan göra det som de inte kunde göra i fjol, det vill säga bland annat äta på restaurang och resa. Eftersom människorna har kunnat spara allt mer pengar under pandemin, har de både vilja och möjlighet att konsumera. Detta leder till ett kraftigt ekonomiskt uppsving. Eftersom staterna samtidigt genomför egna stimulansprojekt, är utsikterna för den ekonomiska tillväxten exceptionellt goda under den närmaste tiden.

Företagen rider på tillväxtvågen. Försäljningen och beställningarna har börjat återhämta sig i början av året, då rädslan för coronaviruset avtog. Samtidigt gäller fortfarande fjolårets kraftiga kostnadsbesparingar och därför är företagens resultattillväxt och resultatmarginaler rekordgoda. Förväntningarna på resultatperioden för årets första kvartal var höga, men resultaten var ännu bättre än väntat.

Slår stimulansen bakut?

I normala fall stramas penning- och finanspolitiken åt, när ekonomin växer kraftigt. Nu har de snabba ekonomiska fluktuationerna lett till att myndigheterna hela tiden ligger ett steg efter. Stimulansen fortsätter i rask takt, även om behovet håller på att minska. Orsaken är delvis också att centralbankerna och politikerna inte vill eller vågar ta risken att avsluta stödet för tidigt. De stimulerar hellre för mycket än för litet.

Detta kan emellertid slå bakut. Ekonomin går het och risken för överhettning, det vill säga tilltagande inflation, ökar ständigt. Konsumtionen ökar i snabb takt och utbudet är inte tillräckligt för att täcka den ökade efterfrågan. Priserna har redan stigit betydligt, till exempel inom råvaror, livsmedel, frakt och på många andra marknader. De stigande priserna drabbar först och främst företagen. De står sedan inför den svåra frågan om de ska föra över de stigande kostnaderna på konsumentpriserna eller om de ska låta sin egen täckning minska. Båda blir säkert verklighet och därför står vi inför både höjda konsumentpriser och minskade vinstmarginaler. Det första leder till en stramare penningpolitik och det senare tär på resultattillväxten. Ingetdera av dessa är någon god nyhet för aktieinvesteraren.

Höga förväntningar

Aktieuppgången började under våren i fjol och i normala fall skulle takten emellanåt ha varit lägre, men nu har kombinationen av stark tillväxt och myndighetsstöd främjat kursuppgången, vilket har lett till att den har fortsatt. Ju längre uppgången fortsätter, desto starkare blir också förtroendet bland investerarna. Detta ökar med tiden risken för bakslag. Då är en god nyhet till slut inte tillräcklig, utan den måste vara utmärkt. Detta hör till de största riskerna under den närmaste tiden. Ekonomin och resultaten förbättras, men på grund av den kraftiga kursuppgången har detta redan till stor del prissatts i marknadspriserna. Aktierna uppvisar ingen varaktig nedgång så länge som ekonomin går mot det bättre, men en avtagande tillväxttakt är tillräcklig för att skapa ökad osäkerhet på marknaden.

Övervikten på Finland har gett utmärkt avkastning

Aktiekurserna har stigit i omfattande grad under det senaste året, men vilken marknad som varit den starkaste har varierat under året. Finlands marknad har emellertid varit en lysande stjärna på den stigande marknaden och har gett en utmärkt avkastning jämfört med de större aktieregionerna. Vi har överviktat Helsingforsbörsen, eftersom företagen har dragit nytta både av den globala återhämtningen i efterfrågan och av trenden att hålla sig hemma på grund av covid-19. Eftersom kurserna i Finland har stigit kraftigare än i övriga regioner håller fördelen emellertid på att utraderas och vi sänker vikten på Finland till neutral vikt i våra portföljer.

De europeiska aktierna är vår nya favorit. Europa har ständigt legat på efterkälken i återhämtningen och därför finns det utrymme för positiva överraskningar i regionen. Marknadsrisker, såsom tilltagande inflation och därigenom stramare penningpolitik, är frågor som helt klart är mer aktuella på andra håll i världen, till exempel i USA. Därför fortsätter vi med undervikt för USA:s aktier i våra portföljer. Europa får som omväxling njuta av att vara på efterkälken och av den svagare tillväxten, vilket berättigar till att stimulansen pågår längre.

Undervikt på statsobligationer

I fjol fanns det ännu anledning för ränteinvesteraren att jubla, då räntorna sjönk till följd av coronastimulansen. I år har detta vänt, eftersom räntorna har börjat gå upp från sina superlåga nivåer på grund av oron för inflation. Avkastningen av statsobligationer och företagsobligationer sjönk mycket riktigt under minusstrecket i början av året. Det är bara high yield-företagsobligationerna som ligger på plus. Ränteuppgången utgör fortfarande ett hot i synnerhet mot statsobligationerna och därför fortsätter vi med undervikt för dem i våra portföljer. Däremot har vi mer tillgångar än vanligt på penningmarknaden, för att vi ska kunna utnyttja svaga ögonblick på marknaden. I det rådande läget är investerarna intresserade av alternativ med måttlig risk till räntemarknaden. Till exempel olika fastighets- och skogsinvesteringar lockar investerare tack vare den goda avkastningen.Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”Fondbolaget”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.s-pankki.fi
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

Fondbolaget ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från Fondbolaget. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-pankki.fi. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan Fondbolagets samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör Fondbolaget och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med Fondbolagets representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.