Gå direkt till innehållet

Ett måttligare år 2023

Det gångna året har varit svårt för investerarna, eftersom både aktie- och ränteinvesteringarna ligger ordentligt på minus. Recessionen oroar investerarna även framöver, men de har delvis redan förberett sig på den. Avkastningen är svag och volatiliteten kraftig och därför är det ännu inte dags för någon stor risktagning, även om nästa år är bättre än innevarande år.

År 2022 går till historien som det år då två betydande och långa tidsperioder upphörde. Rysslands attack mot Ukraina visade att den långa fredstiden hade gått till ända i Europa. En viktig sak för investerarna var å sin sida de höjda räntorna och den ökade inflationen efter en lång period av nollräntor. Under årens lopp har diskussionen gjort gällande att räntor inte ger avkastning, men att räntorna kunde stiga en dag. Ju längre nollränteperioden pågick, desto mer föll förväntningarna på en uppgång i glömska, eftersom ingen inflation syntes till. I år har räntorna emellertid i ett slag tagit igen flera års avkastning, eftersom räntorna har gått upp i rask takt när inflationen har tilltagit. För obligationsinvesterarna har detta inneburit exceptionellt svag avkastning och dessutom har de stigande räntorna påverkat alla andra marknader.

Fastigheter bidrar till avkastningen

Inte heller på aktiemarknaden har det funnits någon anledning att fira. Aktierna har gått ner kraftigt i hela världen då penningpolitiken stramats åt och de ekonomiska utsikterna försämrats. Till all lycka har valutaavkastningen gynnat den som investerat i internationella aktier, eftersom dollarn har stärkts kraftigt. Den som har investerat på traditionella aktie- och räntemarknader har emellertid förlorat ordentligt i år.

Det är främst alternativa investeringar som har gett tröst i investeringsportföljerna. Fastighetsfonderna har fortfarande stigit på bred front och till exempel vår skogsfond har gett en utmärkt avkastning, eftersom både rotpriserna och markens värde har fortsatt att stiga.

Ingen brådska

Vi har varit försiktiga i våra portföljer under hela året. På våren var vi fortfarande ganska ensamma om att varna för en recession, men nu har allt fler sakkunniga anslutit sig till oss. Inte heller våra portföljer har klarat sig utan en nedgång, men undervikt på aktier och fondernas positioner har dämpat nedgången. Nedgången har varit betydligt brantare för många andra aktörer.

Liksom alla investerare önskar även vi att marknaden ska återgå till en uppgång så snart som möjligt, men tyvärr blir tiden lång för den som väntar. Även på en melankolisk marknad sker tidvisa uppsving, men för en permanent uppgång krävs åtminstone tecken på att ekonomin stabiliseras. Tyvärr befinner vi oss fortfarande i det skede då ekonomin försvagas. Vi fortsätter med undervikt på aktier och de mest riskfyllda obligationerna i våra portföljer. Däremot har vi mycket extra medel på penningmarknaden i väntan på mer lockande köptillfällen.

Vad för det nya året med sig?

Investeringar är förenade med överraskningar, något som har varit exceptionellt påtagligt i år. Således följer troligen inte heller nästa år förväntningarna. Trots detta är det viktigt att reflektera över vad det nya året kan föra med sig. Ännu en gång finns det ett brett utbud av möjligheter och tyvärr är riskerna mycket höga.

De ekonomiska utsikterna är betydligt sämre än för ett år sedan, men detta innebär också möjligheter för investerarna. Marknaden agerar alltid utifrån förväntningar. Det är inte avgörande om nyheterna är bra eller dåliga, utan om de är bättre eller sämre än väntat. Nu är förväntningarna låga. De generella förväntningarna är redan att det blir en recession. Enbart en lindrig recession skulle alltså inte längre leda till en kraftig nedgång på marknaden. Det är endast ekonomiska utmaningar som är större än väntat som skulle drabba marknaden hårt. I år har ekonomin fortfarande hållit sig flytande, men marknaden har gått ner, och därför har man redan förberett sig på en viss framtida svacka.

Basscenario: lindrig recession

Nästa år väntas redan allmänt en recession som i omfattande grad drabbar industriländerna, eftersom den kraftiga uppgången i konsumentpriserna och centralbankernas snabba åtstramning av penningpolitiken tär på efterfrågan inom ekonomin. Inflationen måste emellertid bekämpas, och det ser allt mera ut som att det inte går att få inflationen under kontroll på något annat sätt än genom att föra in ekonomin i en recession.

Detta har emellertid delvis redan prisats in i marknadspriserna. Aktierna har gått ner med tjugo procent på ett år och kraftiga räntehöjningar är redan inprisade. I euro-området förväntas räntorna stiga till 2–3 procent, vilket räcker till för att bromsa den ekonomiska tillväxten tillräckligt för att bryta inflationen. Om ekonomin klarar av marknadens lite famlande prissättning, kan investerarna vänta sig ett år med svag, men positiv avkastning. Räntenivån är redan tydligt på plus och om räntehöjningarna upphör skulle detta innebära löpande avkastning för investerarna. Däremot har aktievärderingarna och resultatförväntningarna sjunkit och därför är mark-naden redo att ha överseende med en liten svacka.

Svagt scenario: stagflationen drar ut på tiden

På ett år förändrades inflationen från tillfällig till permanent, vilket tvingade centralbankerna att vidta kraftiga åtstramningsåtgärder. Det finns fortfarande en risk för att de vidtagna åtgärderna inte kan få den sega inflationen att börja sjunka, utan att den starka sysselsättningen håller inflationen på en högre nivå än önskat, vilket således skulle påtvinga fortsatt åtstramning av penningpolitiken. I detta läge skulle avkastningen av både räntemarknaden och aktierna vara fortsatt svag. På räntemarknaden skulle förlusten vara måttlig, men på aktiemarknaden kunde nedgången i värsta fall vara kraftig.

Även ett annat svagt scenario, det vill säga deflation, har diskuterats. I så fall skulle ekonomin gå in i väggen ordentligt, eftersom både konsumtionen och investeringarna snabbt skulle upphöra i början av nästa år. Besparingarna skulle ta slut och oron över en djup recession skulle bromsa ekonomin. Inom kort skulle detta leda till att centralbankerna sänker räntorna, men denna gång skulle det ske långsammare än vanligt, eftersom inflationen inte bryts omgående. Vid en deflation skulle obligationer vara vinnarna, medan alla riskfyllda investeringar skulle sjunka betydligt.

Bra scenario: mjuk nedgång

Ingen önskar recession, men den kan ske oavsiktligt till följd av kampen mot inflationen. Vad händer om inflationen skulle avta snabbt och nedgången inom ekonomin bli mjuk? Inom många inflationskomponenter har uppgången upphört eller också har priserna redan börjat sjunka. Detta har hänt med till exempel halvledare, olja och fraktpriser. Om inflationen bryts, kan centralbankerna sluta med åtstramningen, varvid ekonomin i bästa fall skulle klara sig med en liten avtagande tillväxt och en recession kunde undvikas.

I så fall skulle räntorna sjunka och aktierna stiga. Liksom under gångna år skulle investeraren få avkastning från alla håll. Utrymmet för en aktieuppgång är emellertid begränsat, eftersom ingen sådan jättelik aktiemedvind som under tidigare år kan utlovas. Centralbankerna bidrar inte med någon obegränsad penninginjektion och resultattillväxten väntas inte vara lika snabb som tidigare. Efter årets nedgång skulle ett måttligt aktierally emellertid utlovas till nästa år.

Det enda som är säkert är osäkerheten

Sannolikt kommer inget scenario att förverkligas rakt av. Däremot kan det hända att vi inom ett år får uppleva ingredienser från flera scenarion, eftersom investerarnas sentiment varierar med tiden. Ekonomin och marknaden övergår aldrig direkt och sällan smärtfritt från en lång period av nollräntor och stimulans till en ny fas. Som investerare lönar det sig således även i framtiden att förbereda sig på att allt går i vågor.

De värsta överdrifterna på aktiemarknaden har korrigerats och priserna på heta populära aktier har kommit ner med fart. Således vilar marknaden redan på en bättre grund än för ett år sedan. Å andra sidan har vi en över tio år lång och nästan oavbruten uppgång bakom oss och därför är det svårt att återgå till en ny uppgång på mindre än ett år. Efter IT-bubblan vid millennieskiftet tog det tre år innan vi nådde botten efter toppen 2000. Det fanns emellertid flera uppgångsförsök under den tiden.

God diversifiering och måttliga förväntningar är ingredienserna för nästa års marknad. Investerarna börjar åter investera i räntor. Å andra sidan har till exempel fastigheter redan blivit en bestående del av allt fler investerares portföljer, vilket har utjämnat avkastningen. På längre sikt kommer aktier slutligen att ge den bästa avkastningen, men riskerna har också återvänt till investerarnas vardag och därför är en liten aktieökning när marknaden är svag den bästa långsiktiga strategin.

Viktig information

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument.

Detta material utgör inte någon investeringsanalys enligt lagen om investeringstjänster, utan det är marknadsföringsmaterial från Sammanställaren av materialet. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Sammanställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-banken.fi.

Denna rapport och kopior av den får inte distribueras i USA och i länder med liknande restriktioner. Om rapporten distribueras i USA eller i länder med liknande restriktioner eller till medborgare i sådana länder, kan det betraktas som överträdelse av gällande lagar i sådana länder.