Gå direkt till innehållet

Efter tillväxttoppen

S-Banken Vision är en månatlig översikt av händelserna och de framtida utsikterna för de globala investeringsmarknaderna. Visionen redogör för vilka marknader som har de bästa avkastningsutsikterna och hur olika marknader viktas i S-Bankens fonder och portföljer.

Trots att aktierna och ekonomin har gått starkt framåt, har molnen hopat sig på himlen. Den superhöga tillväxttakten blir allt långsammare och inflation-en tilltar, men det är fortfarande oklart hur snabbt. I och med att nyheterna har blivit sämre har risken för besvikelser ökat, och därför sänkte vi aktie-vikten till lätt undervikt i slutet av augusti.

Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden fortsatte även under sensommaren. Samma fak-torer som tidigare bidrog till uppgången, det vill säga ekonomin och resultaten som förbättrats kraftigt samt centralbankernas massiva stimulans. En stor mängd pengar söker avkastning och därför har räntorna varit fortsatt låga och trenden varit stigande på de riskfyllda marknaderna, däribland aktie- och fastighetsmarknaderna. Det enda undantaget till den stigande trenden har varit Kinas aktier, som har sjunkit med mer än tio procent sedan början av sommaren, på grund av den avtagande ekonomiska tillväxten och den strängare hållningen bland landets myndigheter angående regleringen av företagens verksamhet.

Eftersom solen har skinit på investerarna under lång tid och alla svårigheter en efter en har vänts till marknadens fördel, börjar investerarnas tilltro till marknadens allmakt vara hög. Världseko-nomin står emellertid inför en avtagande tillväxt så småningom. Tillväxten fortsätter, vilket är positivt för aktierna, men det kan vara ett problem att takten avtar, om investerarna inte är förberedda på detta. Efter raset på grund av coronaviruset fortsatte ekonomin att överraska positivt under lång tid, vilket påskyndade aktieuppgången. Under senare tid har siffrorna emeller-tid börjat gå ner något, samtidigt som förväntningarna har ökat. I detta läge står aktierna inför osäkrare tider, då fakta och förhoppningar möts. När det ständigt aktiepositiva nyhetsflödet avtog, intog vi en försiktigare position i våra portföljer och sänkte aktievikten till lätt undervikt i slutet av augusti med tanke på eventuella höstregn. Med att konsumtionsmöjligheterna samtidigt har försämrats, till exempel då resor, restaurang-besök och andra tjänster försvunnit, har spargraden ökat och blivit exceptionellt hög. De över-blivna medlen har använts för investeringar och konsumtion av varor.

Varför avtar tillväxten?

Det finns många orsaker till att ekonomin har utvecklats bättre än väntat sedan bottennotering-arna på våren 2020. Staternas och centralbankernas exceptionella stödåtgärder har varit en av de viktigaste faktorerna. Åtgärderna har både upprätthållit konsumtionen genom utdelning av stöd och ingjutit förtroende för att ras kan undvikas. De offentliga utgifterna har ökat mycket kraftigt i hela världen. För konsumenterna har inkomsterna till stor del varit oförändrade tack vare det flexibla löneflödet, eller också har nedgången i inkomsterna varit på sin höjd lindrig, eftersom generösa arbetslöshetsersättningar har delats ut. I och med att konsumtionsmöjligheterna samtidigt har försämrats, till exempel då resor, restaurangbesök och andra tjänster för-svunnit, har spargraden ökat och blivit exceptionellt hög. De överblivna medlen har använts för investeringar och konsumtion av varor.

Nu håller vi på att återgå till det mer normala. Spargraden har sjunkit och konsumtionen är mer jämnt fördelad. Den extra statsfinansierade konsumtionstoppen håller på att avta. Samtidigt borde staterna så småningom börja minska sina underskott. Ekonomin växer redan kraftigt och därför finns det inte längre någon större anledning till en fortsatt enorm skuldsättning. Uppgiften är krävande. Det finns alltid en risk för att ekonomin försvagas om stöden faller bort, men man kan inte fortsätta att ge ekonomin konstgjord andning med stödpengar för evigt utan att detta får konsekvenser.

Inflation?

Den tydligaste risken på grund av omåttlig stimulans är att inflationen börjar tillta. Det finns redan nu många tecken på prisuppgång och nu har diskussionen övergått till om inflationstoppen endast är tillfällig eller om vi står inför ett mer långvarigt inflationsproblem. Konsumentprisernas utveckling har en stor påverkan på avkastningen av investeringar och därför lönar det sig att bedöma inflationens vägar mer ingående:

Tillfällig: Det har funnits en uppdämd efterfrågan bland konsumenterna och ett tillfälligt produkt-ionsunderskott i ekonomin, vilket bidrar till ökad inflation under resten av året, men inflationen avtar snabbt från och med början av nästa år, då efterfrågan och utbud återgår till det normala. I detta läge kan centralbankerna fortsätta med stimulansen, eftersom det inte finns eller kommer att finnas något betydande inflationsproblem. Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden beror även den till stor del på förväntningen om att inflationen kommer att tillta tillfälligt. Även centralbankerna tror att inflationen lättar snabbt.

Stagflation: Under senare tid har diskussionen i allt högre grad handlat om möjlig stagflation. I så fall skulle ekonomin gå ner, men priserna fortsätta att öka trots detta. Stagflation uppkommer när utbudet inte motsvarar efterfrågan på grund av strukturella orsaker. Till exempel stiger pri-serna på jordmetaller som behövs för elbilar, eftersom det ständigt är brist på dem. På samma sätt syns pristrycket exempelvis på livsmedelspriserna vid dåliga skördar och på priserna på bygg-nadsmaterial. Den ständiga bristen på arbetskraft på arbetsmarknaden skulle leda till höjda löner. Orsakerna skulle vara att den arbetsföra befolkningen minskar, att arbetstagarnas kompetens och arbetsgivarnas behov inte motsvarar varandra eller människors beslut att hellre stanna utan-för arbetslivet på grund av stöden. Vid en stagflation skulle centralbankerna vara tvungna att höja räntorna, vilket bromsar den ekonomiska tillväxten, men prisuppgången skulle fortsätta på grund av obalansen mellan efterfrågan och utbud. Detta läge skulle vara dåligt för både räntor och aktier.

Deflation: Inflationen ökar tillfälligt och centralbankerna reagerar på detta genom att strama åt sin politik. Detta leder i sin tur till en ekonomisk recession då den skuldfinansierade efterfrågan avtar. Räntorna återvänder snabbt till noll, men efterfrågan tar inte längre fart, eftersom skuld-sättningen redan är hög och den strukturella tillväxten är låg. Globalt skulle vi stå inför en deflat-ionsspiral i stil med Japan, där tillväxten och inflationen förblir låga. Investeringsavkastningen är då låg inom alla tillgångsslag.

Höga risker i USA

Diskussionen om hur länge inflationen kommer att pågå styr marknaden i höst. En prisuppgång kan tvinga centralbankerna till en snabbare åtstramning än planerat, vilket i sin tur skulle förvirra marknaden. Nervositeten fortsätter tills det blir klart vilken riktning inflationen tar.

Den tilltagande inflationen är ett akut samtalsämne i USA och på tillväxtmarknaderna. I motsats till västländerna har räntan redan höjts i många tillväxtländer på grund av den tilltagande inflat-ionen. Bland västländerna är USA det första landet att få problem på grund av prisuppgången. Den kraftiga prisuppgången på bostäder och bilar samt hyresuppgången har redan minskat kon-sumenternas förtroende och köpavsikten på många håll i USA. Centralbanken har utlovat lång-samma åtstramningsåtgärder, men inflationsrisken har ökat och därför underviktar vi regionens aktier.

Europa är fortfarande aktiefavorit

I Europa är pristrycket mer måttligt och centralbankens åtstramningsåtgärder ligger fortfarande långt i framtiden. Vi slipper knappast nollräntorna under de närmaste åren, inte ens med en relativt god ekonomisk utveckling. På räntemarknaderna i euroområdet lyfter vi inte fram någon särskild marknad som favorit, eftersom räntenivån är låg och riskerna är jämnt fördelade. Däre-mot är de europeiska aktierna vår favorit, eftersom det fortfarande finns utrymme för en bättre aktieutveckling tack vare den långsamma återhämtningen från coronapandemin.

Tillväxtländerna med Kina i spetsen har varit årets besvikelse för aktieinvesterarna. Den avta-gande ekonomiska tillväxten i Kina och i synnerhet kommunistpartiets mer synliga styrning och begränsning av företagens verksamhet till fördel för hela landets ekonomi har lett till en ak-tienedgång. Aktierna är redan förmånligt värderade på många håll, men begränsningarna fortsät-ter och därför är investerarna på sin vakt. Vi fortsätter med neutral vikt för tillväxtländerna i portföljerna, men följer med i vilket skede riktningen skulle kunna vända och när tillväxtländerna kunde ge lockande avkastning.

 

 

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”Fondbolaget”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.s-pankki.fi
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

Fondbolaget ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från Fondbolaget. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-pankki.fi. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan Fondbolagets samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör Fondbolaget och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med Fondbolagets representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.