Gå direkt till innehållet

Stadgeändringar i specialplaceringsfonderna S-Banken Bostad, S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Skog, S-Banken Fastighet, S-Banken Tomt och S-Banken Regenerativt Jordbruk

2023-04-05

S-Banken Fondbolag Ab:s (”fondbolaget”) styrelse fattade den 19 december 2022 och den 16 februari 2023 beslut om stadgeändringar som träder i kraft den 5 maj 2023.

Följande ändringar har gjorts i stadgarna för S-Banken Bostad Specialplaceringsfond:

Till 8 § i stadgarna har fogats möjligheten att begränsa inlösen i fonden. Om det totala beloppet för de inlämnade inlösenuppdragen utgör mer än tre (3) procent av fondens nettovärde (NAV) på inlösendagen, kan fondbolaget besluta att begränsa beloppet för inlösningar, om det är förenligt med andelsägarnas bästa intresse. Även om fondbolaget beslutar att begränsa inlösningarna, kan det fatta beslut om genomförande av alla inlösenuppdrag upp till ett visst eurobelopp. Fondbolaget kan även fatta beslut om begränsning efter att inlösenuppdragen har lämnats in till fondbolaget. Inlösenuppdrag som inte har genomförts upphör att gälla. Fonden har inlösningsdag fyra gånger om året.

Följande ändringar har gjorts i stadgarna för S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken Skog Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond och S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond:

Till 8 § i stadgarna har fogats möjligheten att begränsa inlösen i fonden. Om det totala beloppet för de inlämnade inlösenuppdragen utgör mer än fem (5) procent av fondens nettovärde (NAV) på inlösendagen, kan fondbolaget besluta att begränsa beloppet för inlösningar, om det är förenligt med andelsägarnas bästa intresse. Även om fondbolaget beslutar att begränsa inlösningarna, kan det fatta beslut om genomförande av alla inlösenuppdrag upp till ett visst eurobelopp. Fondbolaget kan även fatta beslut om begränsning efter att inlösenuppdragen har lämnats in till fondbolaget. Inlösenuppdrag som inte har genomförts upphör att gälla. Fonderna har inlösendag två gånger om året. Ett undantag är C-andelsserien för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, vars inlösendag är en gång om året.

Dessutom har det i 8 § i stadgarna för alla de ovan nämnda fonderna förtydligats att byte av fondandelar är möjligt på fondens inlösendagar.

De teckningstidpunkter som fastställs i 8 § i stadgarna för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond har preciserats. Ändringen påverkar inte fondens verksamhet.

Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonderna. Fondernas nya stadgar finns bifogade till detta meddelande och på de fondspecifika sidorna för varje fond på s-banken.fi/fonder.

 

S-Banken Fondbolag Ab

Styrelsen
Mikaelsgatan 9
00100 Helsingfors


Stadgar fr.o.m. 5.5.2023:

Stadgar för S-Banken Bostad Specialplaceringsfond 5.5.2023 (PDF, 153 kB)

Stadgar för S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond 5.5.2023 (PDF, 147 kB)

Stadgar för S-Banken Skog Specialplaceringsfond 5.5.2023 (PDF, 130 kB)

Stadgar för S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond 5.5.2023 (PDF, 124 kB)

Stadgar för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond 5.5.2023 (PDF, 128 kB)

Stadgar för S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond 5.5.2023 (PDF, 168 kB)