Gå direkt till innehållet

S-Bankens nya fond investerar i en koldioxidsnål framtid

2023-11-15

Fonden S-Banken Klimatmål Värld Aktie investerar globalt med fokus på företag som tar fram lösningar när samhällen i framtiden går över till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom investerar fonden i företag som anses ha i genomsnitt bättre färdigheter att ta itu med de utmaningar som målen för låga koldioxidutsläpp i samhällen innebär och att utnyttja de möjligheter som de medför. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab som hör till S-Banken-koncernen.

S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond gör främst investeringar i företag i jämförelseindex MSCI ACWI Climate Paris Aligned Net som beaktar målen i EU:s Parisavtal. Jämförelseindexet fokuserar på företag som sätter upp utsläppsminskningsmål och företag med hög beredskap att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle. Dessutom fokuserar jämförelseindexet på företag vars affärsverksamhet utgörs av att skapa lösningar på miljö- och klimatproblem.

”Klimatförändringarna är den viktigaste utmaningen på 2000-talet och S-Banken vill vara en del av lösningen. S-Banken Klimatmål Värld Aktie har investeringsobjekt som bidrar till omställningen till en koldioxidsnål ekonomi och deltar i arbetet med att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Dessutom utesluter vi vissa sektorer som inte ligger i linje med målen för minskning av koldioxidutsläpp”, säger Antti Raappana, portföljförvaltare av S-Banken Klimatmål Värld Aktie.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som är diversifierad per sektor och geografiskt område och som främst bygger på aktieval. Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överstiger jämförelseindexets avkastning samt högst en utsläppsnivå som är förenlig med indexet och årliga utsläppsminskningar som är förenliga med indexet. Fonden iakttar riktlinjerna för S-Bankens aktiva ägarpolicy.

S-Banken Klimatmål Värld Aktie utnyttjar S-Bankens starka globala investeringskompetens och S-Bankens kompetens och resurser när det gäller hållbara investeringar. S-Banken är med i flera samverkansinitiativ för investerare, såsom Climate Action 100 +. Dessutom har S-Banken undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och initiativet Net Zero Asset Manager och är en av de grundande medlemmarna i Finsif.

”S-Banken Klimatmål Värld Aktie har planerats för investerare som vid investeringar vill fokusera på arbetet med att begränsa klimatförändringarna och de möjligheter som det medför och inte vill äga aktier i företag med flest utsläpp. Fonden passar även för institutionella investerare som vill sänka utsläppsintensiteten i den egna investeringsportföljen”, säger Antti Raappana.

S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond inrättas när stadgarna och investeringsinriktningen för nuvarande S-Banken Brands Aktie Placeringsfond ändras. Fonden kan även i framtiden investera i aktier i företag som representerar välkända varumärken, om företagen i övrigt är förenliga med fondens stadgar och investeringsinriktning. Stadgeändringarna träder i kraft den 8 december 2023. Ändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägare och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden.

Läs ett meddelande om fondens stadgeändring

 

Presskontakter:
S-Bankens kommunikation, tfn 010 767 9300010 767 9300viestinta@s-pankki.fi 

 

Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken Abp är distributör för fonden och förmedlar order till fonden.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk.