Gå direkt till innehållet

S-Banken Brands Aktie Placeringsfonds stadgar och namn ändras den 8 december 2023

2023-11-08

Fondens namn blir S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond.

Fondens stadgar och placeringsinriktning ändras, så att fonden i framtiden investerar globalt främst i bolagsaktier och aktierelaterade värdepapper, med fokus på bolag som har ett gynnsamt läge vid omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Fonden gör hållbara investeringar med särskild betoning på miljöfrågor. Fonden strävar efter att begränsa klimatförändringarna och minska koldioxidutsläppen. Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt är bättre än vad jämförelseindexet avkastar. Fondens hållbarhetsmål är att begränsa klimatförändringarna och minska koldioxidutsläppen. Detta främjas bland annat genom att investera i bolag som ingår i jämförelseindexet. Fondens jämförelseindex är EU:s jämförelseindex som är anpassat till Parisavtalet och som fokuserar på bolag som sätter upp utsläppsminskningsmål och bolag med hög beredskap att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle. Dessutom fokuserar jämförelseindexet på bolag vars affärsverksamhet utgörs av att skapa lösningar på miljö- och klimatproblem. Fonden kan även i framtiden investera i aktier i bolag som representerar välkända varumärken, om bolagen i övrigt är förenliga med fondens stadgar och placeringsinriktning.

S-Banken Fondbolag Ab:s styrelse fattade beslut om stadgeändringar den 17 april 2023. Den 29 juni 2023 fastställde Finansinspektionen stadgarna, som träder i kraft den 8 december 2023. Ändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägare och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden. Fondens nya stadgar finns bifogade till detta meddelande och på de fondspecifika sidorna för fonden på s-banken.fi/fonder.

 

S-Banken Fondbolag Ab

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors

 

Fondens stadgar och namn fr.o.m. den 8 december 2023

Stadgar för S-Banken Klimatmål Värld Aktie Placeringsfond fr.o.m. den 8 december 2023 (125 kB)