Gå direkt till innehållet

Värderat miljöcertifikat till fastighet som ägs av en av S-Bankens fonder

2022-11-23

Bostadsbolaget As Oy Helsingin Paasi i Helsingfors har beviljats ett eftertraktat BREEAM-certifikat för miljövänliga lösningar. Fastigheten ägs av S-Banken Bostad Specialplaceringsfond.

As Oy Helsingin Paasi, en fastighet som ägs av S-Banken Bostad Specialplaceringsfond, har beviljats det eftertraktade certifikatet BREEAM In-Use Residential för bolagets miljövänliga lösningar.

Certifikatet omfattar både fastighetens egenskaper (Part 1) och förvaltningen av fastigheten (Part 2). As Oy Helsingin Paasi fick betyget Excellent för egenskaperna och betyget Very Good för förvaltningen. Certifikatet beviljades av BRE Group.

”Bostadsfonden har mer än 15 000 andelsägare. De förväntar sig en god avkastning, men även att vi på ett långsiktigt och hållbart sätt utvecklar de tillgångar som de överlämnat till oss för förvaltning. Det innebär att miljövänlighets- och energieffektivitetsaspekterna beaktas vid investeringsbeslut”, säger fondförvaltaren Juho Santaharju.

BREEAM är ett internationellt miljöklassningssystem som har tagits fram av BRE Group. I systemet gör oberoende utvärderare bedömningar av hur hållbara enskilda byggnader, sammanslutningsprojekt eller infrastrukturprojekt är. För att kunna få certifikatet ska den fastighet som är föremål för bedömning uppfylla kraven på energieffektivitet, vatteneffektivitet, avfallssortering, underhåll och stöd för fastighetsanvändarnas välbefinnande. Vid certifieringen beaktas även bland annat hur fastigheten bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Dessutom uppmanar certifieringen till att förbereda för risker som orsakas av den globala uppvärmningen.

BREEAM-certifikatet är en del av ett mer omfattande program för samhällsansvar inom S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. Programmet innehåller åtgärder inom såväl miljöansvar, socialt ansvar som god förvaltningssed.

Certifieringen av As Oy Helsingin Paasi utfördes under detta år. Under projektets gång förbättrades fastighetens hållbarhet bland annat genom att genomföra en omfattande enkät för de som bor i bostadsbolaget, installera larm för köldmedieläckage i byggnaden och upprätta en utredning om belysningsstyrkan. De lösningar som hade genomförts i fastigheten var till många delar bra.

”Det är en utmärkt prestation att få betyget Excellent för fastighetens egenskaper vid certifieringen i användningsfasen”, säger Juho Santaharju.

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond investerar i hyresbostäder på tillväxtorter i Finland eller på pendlings- och studieorter nära tillväxtorterna. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Mer information:
Juho Santaharju, fondförvaltare, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond, 040 769 2252, juho.santaharju@s-pankki.fi

S-Banken Bostad – Investera enkelt i bostäder

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond investerar främst i små hyresbostäder på tillväxtorter i Finland eller på pendlings- och studieorter nära tillväxtorterna. Fondens avkastning baserar sig på hyror och en eventuell värdeuppgång. 

Köp fonder


Fonderna S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken Abp förmedlar order till nämnda fonder.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering