Gå direkt till innehållet

Stadgeändringar i en del av S-Banken-fonderna

2022-05-16

Stadgeändringar i fonderna S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken High Yield Europa ESG Placeringsfond, S-Banken Kapitalförvaltning 100 Placeringsfond, S-Banken Kapitalförvaltning 30 Placeringsfond, S-Banken Kapitalförvaltning 50 Placeringsfond, S-Banken Kapitalförvaltning 70 Placeringsfond, S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100 Placeringsfond och S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 Placeringsfond. S-Banken Fondbolag Ab:s styrelse fattade beslut om stadgeändringar den 21 februari 2022 och den 15 mars 2022 fastställde Finansinspektionen stadgarna, som träder i kraft den 16 juni 2022.

I stadgarna för specialplaceringsfonden S-Banken Räntekapitalförvaltning och för placeringsfonderna S-Banken Kapitalförvaltning 100, S-Banken Kapitalförvaltning 30, S-Banken Kapitalförvaltning 50, S-Banken Kapitalförvaltning 70, S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100 och S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 har följande ändringar gjorts:

I de fondspecifika stadgarna har 7 § gällande teckning, byte och inlösen av fondandelar lagts till. I samband med stadgeändringen har bryttiden för fonduppdrag tidigarelagts från klockan 16 till klockan 14. Fram till stadgeändringens ikraftträdande verkställs uppdrag enligt den nuvarande bryttiden. När ändringen har trätt i kraft verkställs uppdrag med iakttagande av den nya bryttiden, som avviker från bryttiden för de flesta andra S-Banken-fonderna.

Stadgeändringens ikraftträdande medför att ett uppdrag om teckning, inlösen eller byte som fondbolaget mottagit på en bankdag före klockan 14.00 och vars teckningsbelopp den dagen står till fondbolagets förfogande före klockan 14.00 verkställs till det värde som fastställts samma dag. Om fondbolaget mottagit uppdraget efter kl. 14.00 eller en dag som inte är en bankdag, anses uppdraget ha lämnats till fondbolaget följande bankdag.

I 16 § i fondernas stadgar har en formulering om fondens hållbarhet lagts till (med undantag för S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond och S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 Placeringsfond). I formuleringen av 16 § i fondernas stadgar har dessutom tekniska ändringar och preciseringar gjorts, men de påverkar inte fondernas verksamhet.

I 17 § i fondernas stadgar har maximibeloppet av förvaltningsavgiften förenhetligats, och det är i fortsättningen högst 1,5 procent. De förvaltningsavgifter som tas ut för fonderna ändras inte i samband med stadgeändringen.

I 16 § i stadgarna för placeringsfonden S-Banken High Yield Europa har Moody’s-kreditbetyget korrigerats och begränsningen att investera begränsat i icke-betygsatta emittenters obligationer har avlägsnats.

Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonderna. Fondernas nya stadgar finns bifogade detta meddelande och på vår webbplats på s-banken.fi/fonder.


S-BANKEN FONDBOLAG AB

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors

 

Stadgarna fr.o.m. 16.6.2022

Stadgar för S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond
Stadgar för S-Banken High Yield Europa ESG Placeringsfond
Stadgar för S-Banken Kapitalförvaltning 100 Placeringsfond
Stadgar för S-Banken Kapitalförvaltning 30 Placeringsfond
Stadgar för S-Banken Kapitalförvaltning 50 Placeringsfond
Stadgar för S-Banken Kapitalförvaltning 70 Placeringsfond
Stadgar för S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100 Placeringsfond
Stadgar för S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 Placeringsfond