Gå direkt till innehållet

Antalet arvstvister ökade – många tvister kunde undvikas

2022-06-02

Det tvistas om över tusen arv i Finland varje år. År 2021 ökade antalet tvister tydligt, framgick det av S-Banken Privates utredning. Antalet inledda tvistemål var en fjärdedel större än året innan – vart och ett av dem ett för mycket.

År 2021 inleddes totalt 1 459 arvsrelaterade tvistemål vid tingsrätterna i Finland. Siffran är 28 procent större än året innan då 1 142 tvistemål inleddes. Nedgången i antalet tvister som fortsatt sedan år 2017 bröts av det ökade antalet.

S-Banken Private, som tillhandahåller Private Banking-tjänster, utredde hur man tvistade om arven i Finland under 2013–2021. Utredningen omfattar alla arvsrelaterade tvistemål som inletts vid tingsrätter i Finland.

”Jag önskar att ingen ska hamna mitt i sådana här slitande tvister. Som värst kan grälet få syskon att ställa sig emot varandra och splittra familjen för flera generationer”, säger direktör Veera Kosonen från S-Banken.

Kosonen ansvarar för tjänsten Family Office som är riktad till S-Banken Privates välbeställda familjer och för Wealth Planning-tjänsterna, dvs. förmögenhets- och arvsplaneringen. Kosonens team hjälper kunder med frågor som rör förmögenhets- och arvsplanering.

”Tvisterna kan sjuda i domstolar i många år och belasta oskäligt mycket – såväl psykiskt som ekonomiskt. Varje arvstvist är helt enkelt en arvstvist för mycket.”

Grälet börjar redan innan arvskiftet

Trots att antalet tvister ökat drastiskt, är ackumulationen av tvister i fjol inte helt exceptionell. Under granskningsperioden prövades i genomsnitt drygt 1 500 arvstvister i tingsrätterna per år. Grovt beräknat leder några procent av alla dödsfall årligen till tvistemål hos domstolar.

Merparten av de tvistemål som inleds hos tingsrätterna gäller fall där oenigheten har börjat redan innan det egentliga arvskiftet så att domstolen är tvungen att till boutredningsman och bodelningsman förordna en utomstående person. Antalet sådana tvistemål ökade i fjol med 30 procent jämfört med året innan.

Direktör Veera Kosonen rekommenderar att du är ute i god tid i frågor som gäller förmögenhets- och arvsplanering. Få vill att de kommande generationerna ska börjar tvista om arvet och därför bör man diskutera arvsfrågor mer öppet.

”Stanna upp en stund och se över din egen situation i lugn och ro. Temat är ofta känsligt och kan väcka många olika slags frågor. Därför skjuter man gärna upp att behandla temat i stället för att ta upp det. Om din egen situation orsakar funderingar är det en bra idé att vända dig till ett neutralt proffs som är oberoende av familjemedlemmar och kan som utomstående se över situationen och hjälpa till även vid mer komplicerade helheter.”

Enligt färsk statistik har vart fjärde finländskt privathushåll en nettoförmögenhet på cirka 260 000 euro, och de mest förmögna återfinns i åldrarna 65–74 år.

”En smart lösning är att med hjälp av experter utarbeta en långsiktig förmögenhetsplan för din familj som även beaktar arvsplaneringen. När planerna utarbetas förenas våra experters juridiska, skattemässiga och investeringsrelaterade kompetens. På så sätt eftersträvar vi att säkerställa att er familjs tillgångar ökar och utvecklas på ett säkert sätt över generationerna och enligt era önskemål.”

Uppdatering den 8 juni 2022: Förändringen av antalet tvister under 2019, 2020 och 2021 förklaras bland annat av förändringar i myndigheternas statistiksystem och praxis.

Mer information:
Veera Kosonen, direktör, Family Office & Wealth Planning, tfn 040 505 0435, veera.kosonen@s-pankki.fi