Gå direkt till innehållet

S-Banken lanserar en fond som placerar direkt i onoterade bolag

2021-05-25

Många investerare kan ha nytta av att diversifiera sina investeringar utanför konventionella tillgångsklasser, såsom aktie- och ränteinvesteringar. Jämfört med börsnoterade bolag är det dock arbetsammare att investera i bolag som inte är noterade på börsen. Den nya specialplaceringsfonden erbjuder en smidig kanal för kapitalinvesteringar som även är tillgänglig för andra än stora institutionella investerare.

S-Banken lanserar en ny slags fond som placerar sina medel i aktier och lån i onoterade bolag samt i fondandelar som köpts på andrahandsmarknaden.  

Genom specialplaceringsfonden S-Banken Global Private Assets (S-Banken GPA) är det enkelt och lätt att skaffa sig ett högklassigt och väldiversifierat portfolium med placeringar i onoterade bolag. S-Banken GPA är en matarfond som placerar i fonden Hamilton Lane Global Private Assets. 

Placeringar i aktier och lån i onoterade bolag erbjuder en möjlighet att diversifiera marknadsrisken, eftersom deras priser bildas utanför börserna. 

”Jämfört med egna direkta kapitalinvesteringar är fördelen en betydligt mindre mängd administrativt arbete. Kapitalinvestering är långsiktig verksamhet, men en av fondens fördelar är att det är möjligt att göra ytterligare teckningar i den eller lösa in sina medel från fonden månatligen”, berättar Ilona Karppinen, chef för kapitalinvesteringar vid S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.  

Värdepappersbolaget Hamilton Lane ansvarar för portföljförvaltningen i mottagarfonden. Hamilton Lane är ett bolag som grundades 1991 och har specialiserat sig på kapitalfonder och andra alternativa placeringar. Vid utgången av 2020 uppgick bolagets förvaltade tillgångar till 76 miljarder dollar, utöver vilket bolaget dessutom hade 581 miljarder dollar i kundtillgångar inom konsultativ kapitalförvaltning. Mottagarfonden Hamilton Lane Global Private Assets har varit verksam från 2019 och omfattade i mars-april över 800 miljoner dollar.  

Av mottagarfondens placeringar är cirka 60 procent gemensamma placeringar med kapitalinvesteringsfonder och cirka 40 procent placeringar i andelar i kapitalfonder som köpts från andrahandsmarknaden. Placeringarna fokuserar på Nordamerika och Europa, och aktier i onoterade bolag inom olika branscher utgör tre fjärdedelar av portföljen och lånen cirka 15 procent. 

Ilona Karppinen berättar att S-Banken GPA på grund av sin fondtyp är ett bra val för många finska investerare, eftersom de sedan tidigare har kännedom om verksamhet i specialplaceringsfonder. Specialplaceringsfonden förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab som hör till S-Banken-koncernen. Fonden lämpar sig för professionella samt erfarna och insatta icke-professionella investerare. 

”För institutionella investerare är en av fördelarna med specialplaceringsfonden även att det eventuella allokeringsmålet för kapitalinvesteringar är lättare att uppnås, eftersom fondens medel alltid är placerade i sin helhet. På så sätt beror uppnåendet eller upprätthållandet av den önskade allokeringen inte på tidsplanen för kapitalfordringar”, berättar Karppinen.  

Det är möjligt att investera i S-Bankens GPA-fond från början av juni.  

Mer information:  
Ilona Karppinen, chef, kapitalinvesteringar, tfn 050 361 0858, ilona.karppinen@fim.com