Gå direkt till innehållet

Över hälften av de finländska investerarna känner inte till klimatrisken i anknytning till investeringarna i tillräckligt stor utsträckning – största delen av investerarna anser att det är värt att beakta klimatförändringen i sina investeringar om inte an

2020-08-04

S-Bankens nya undersökning visar att det stora flertalet av de finländska investerarna anser att gasbolag, oljebolag och energibolag inom kolsektorn är mindre attraktiva investeringsobjekt.

Klimatförändringen oroar finländarna. S-Bankens nya enkät visar att fyra av fem finländare åtminstone i någon mån oroar sig över klimatförändringen. Finländare som bor i södra Finland är mer oroade än dem som bor i norr och kvinnor är mer oroade än män.

Även finländska investerare som har investerat sina pengar i exempelvis fonder eller aktier känner oro. Trots detta tycker sig endast en liten minoritet av investerarna förstå hurdana risker klimatförändringen orsakar för deras investeringar. I en enkät som S-Banken låtit Kantar genomföra ansåg över hälften av de finländska investerarna att de kände till klimatriskerna i anknytning till investeringarna i ganska liten utsträckning eller ännu sämre.

"Energibolag som producerar fossila bränslen hör vanligen till investeringsobjekten i fonder med stor spridning och många investerar också ofrivilligt i bolag som inte nödvändigtvis hör till vinnarna när samhället anpassar sig till ett mer koldioxidsnålt liv under de kommande åren", säger investeringschef Mika Leskinen på S-Banken.

Leskinen anser att det är ett uppmuntrande undersökningsresultat att finländarna verkar lita på att de kan påverka klimatförändringen med pengar. I enkäten ansåg hälften av investerarna att de är skyldiga att beakta klimatförändringen. Över 60 procent av svarspersonerna ansåg emellertid att det också lönar sig att beakta klimatförändringen i investeringarna för att det är ekonomiskt försvarbart.

"Klimatförändringen är ett stort hot och påverkar under flera decennier framåt. Vare sig man vill det eller inte kommer klimatförändringen också att påverka många bolag ekonomiskt", säger Leskinen.

Enligt enkäten undviker de finländska investerarna framför allt bolag som stöder sig på fossila bränslen, såsom olje- och gasbolag.

Den nya fonden som S-Banken lanserade på marknaden på våren under namnen FIM Fossilfri Europa ESG och S-Fond Fossilfri Europa investerar i europeiska börsbolag, så att den fokuserar på bolag som har en bra ställning när samhället går mot ett koldioxidsnålt skede.

S-Bankens nya fond skiljer sig också från vanliga fonder som investerar i europeiska aktier så att den inte investerar i bolag där affärsverksamheten bygger på fossila bränslen, såsom olja, naturgas eller stenkol.

"Det är enkelt att spara månatligen i fonden och samtidigt försäkra sig om att riskerna på grund av klimatförändringen beaktas i de egna investeringarna", säger Leskinen.

Kantar genomförde på uppdrag av S-Banken en undersökning om hur finländarna förhåller sig till klimatförändringen samt till sparande och investeringar. Enkätmaterialet samlades in i Kantars internetpanel 8.5–13.5.2020. Enkäten besvarades av 1 056 myndiga finländare. Deltagargruppen representerar 18–74-åriga finländare vad gäller kön, ålder och hemvist. Felmarginalen är högst 3,1 procentenheter i vardera riktningen i hela deltagargruppen.

Enkät om klimat och sparande (PDF på finska)

Mer information:
Mika Leskinen, investeringschef, S-Banken, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@s-pankki.fi