Gå direkt till innehållet

S-Bankens halvårsrapport 1.1–30.6.2020: Fortsatt kraftig tillväxt inom bostadslån − finländarna återgår till vardagen

2020-07-31

S-Banken hade ett jämförelsevis bra halvår trots de exceptionella omständigheterna. Kärnverksamheten utvecklades bra och kostnaderna skenade inte iväg.

S-Banken-koncernens resultat för januari–juni blev relativt bra sett till omständigheterna. Bankens kärnverksamhet utvecklades bra vilket påverkade resultatet positivt. Avkastningen från många centrala produkter, såsom lån, ökade jämfört med året innan. Kostnaderna hölls under kontroll. Nedskrivningen av fordringar ökade som väntat och i år saknades intäkter av engångskaraktär i resultatet, vilket inverkade negativt på resultatet.

"Vi har jobbat flitigt för att stöda våra kunder i coronakrisen. Vi har till exempel erbjudit flexiblare amorteringstider för bostadslån, och var tredje kund som har bostadslån ansökte om amorteringsfritt på våren", säger Pekka Ylihurula, S-Bankens verkställande direktör.

Då coronakrisen slog till i mars förändrades finländarnas köpbeteende snabbt och bankkorten användes inte lika mycket. Då den allmänna konsumtionen åter tilltog användes korten i slutet av våren mera än året innan. Även kontaktlös betalning blev allt populärare.
"Att betala kontaktlöst är ett enkelt, tryggt och snabbt sätt att betala inköp i dessa tider och i slutet av juni gjordes sju av tio bankkortsbetalningar kontaktlöst", säger Ylihurula.

I euro räknat ökade användningen av S-Förmånskort Visa i början av året med 1,6 procent jämfört med året innan, och enligt den nyaste statistiken betalas vart tionde inköp bland finländare med S-Bankens bank- eller kreditkort.

"Omvärlden har förändrats för alla och ingen kan med säkerhet säga hur pandemisituationen utvecklas under de kommande månaderna. Jag tror dock att vi finländare kommer att gå starkare ur denna kris.

S-Bankens viktigaste inkomstkällor, dvs. räntenettot och nettoprovisionsintäkterna ökade tydligt. Räntenettot var 44,8 miljoner euro och ökade 8,1 procent jämfört med året innan. Nettoprovisionsintäkterna var 29,8 miljoner euro och ökade med 3,4 procent jämfört med året innan. Intäkterna var totalt 80,6 miljoner euro (82,2). Jämförelseåret innehöll intäkter av engångskaraktär.

Affärsverksamhetens kostnader hölls under kontroll i början av året. Nedskrivningarna av fordringar ökade som väntat och var 12,8 miljoner euro (6,5). Relationen till lånestocken var dock fortfarande mycket låg. Ökningen förklaras av en växande lånestock samt av fördröjningar i betalningar och betalningsarrangemang till följd av coronapandemin S-Bankens rörelsevinst i januari–juni var 6,6 miljoner euro (16,0).

Bostadslån 5,4 gånger mera än marknaden

Coronakrisen märktes tydligt under våren i bostadsmarknadens utveckling. S-Bankens bostadslånestock ökade med 15,3 procent jämfört med året innan och nådde nytt rekord. Bostadslånemarknaden ökade i början av året i Finland med några procent. I maj var bankens andel av ökningen i penninginrättningarnas bostadslånebalansräkning 14,0 procent (22,1) för de föregående 12 månaderna. Bostadslånestocken ökade under samma tidsperiod 5,4 gånger mera än marknaden.

På placeringsmarknaden orsakade corona oro särskilt i början av våren. S-Bankens fonder blev allt populärare och konsumentkunderna fortsatte göra positiva nettoteckningar i S-Bankens fonder och FIM-fonderna under hela krisen. I slutet av juni hade S-Banken och FIM-blandfonderna 175 000 andelsägare, medan de ett år tidigare var 139 000.

De förvaltade medlen uppgick till 8,4 miljarder euro (8,5) och nettoteckningarna i S-Bankens fonder och FIM-fonderna var -41,0 miljoner euro (223,7). På hela marknaden landade nettoteckningarna på -2 106,7 miljoner euro (-970,1). S-Banken fortsätter att satsa kraftigt på kapitalförvaltning och i maj informerade banken om ett köp av försäkringskoncernen Fennias kapitalförvaltnings- och fastighetsinvesteringstjänster.

"Företagsköpet är ett starkt tecken på att vi har förmåga och vilja att nyttja de möjligheter som finns för tillväxt", berättar Ylihurula.

S-Bankens nyckeltal 1–6/2020 1–6/2019 Förändring, %
inlåning, md. € 6,5 5,8 12,3
utlåning, md € 5,1 4,5 14,3
förvaltat kapital, md € 8,4 8,5 -1,8
       
intäkter totalt, M€ 80,6 82,2 -2,0
    räntenetto 44,8 41,4 8,1
    nettoprovisionsintäkter 29,8 28,8 3,4
rörelsevinst, M€ 6,6 16,0 -58,4
avkastning på eget kapital 3,5 % 4,2 %  
       
kapitaltäckningsgrad  15,8 % 16,4 %  

 

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Bankens halvårsrapport 2020 (pdf, på finska)