Gå direkt till innehållet

S-Banken och Ålandsbanken inleder fondsamarbete

2018-11-16

FIM, som förvaltar S-Bankens fonder och Ålandsbanken inleder ett samarbete kring vissa fonder. Samarbetet gynnar fondandelsägarna. Som en följd av samarbetet skapas en fond, Ålandsbanken Global Aktie, med ca. 70 000 andelsägare och en förmögenhet på nära 1 miljard euro. För fondens placeringsverksamhet ansvarar FIM:s portföljförvaltare.

FIM och Ålandsbanken inleder ett samarbete kring vissa fonder i sina kunders intresse.

Som en del av samarbetet fusioneras placeringsfonderna FIM Global och Ålandsbanken Premium 100. Den sammanslagna fondens namn blir Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond. Fondens investeringar förvaltas av FIMs portföljförvaltare. Samtidigt fusioneras Ålandsbankens fonder Emerging Markets och Ålandsbanken Kina Aktie med FIMs fond Emerging Markets ESG. Fusionerna sker den 18 december 2018.

Som ett resultat av samarbetet ökar de sammanslagna fondernas kapital. Det här förväntas öka fondernas attraktionskraft som placeringsobjekt. Då fondernas storlek växer, kan de förvaltas ännu mer kostnadseffektivt på marknaderna.

”Större kapital möjliggör en mer komplett förvaltning av fonderna. Det här kommer alla fondandelsägare tillgodo. Samtidigt minskar kostnaderna i fondernas placeringsverksamhet” bedömer Hanna Porkka, direktör för förmögenhetsförvaltningen inom S-banken.

Ålandsbanken Fondbolags Vd Tom Pettersson betonar fördelarna med samarbetet för fondandelsägarna.

”FIM har ett av Finlands mest kompetenta team för global aktieförvaltning och placeringar på tillväxtmarknaderna. Genom samarbetet drar också Ålandsbankens kunder nytta av deras kunnande” säger Pettersson.

”Samarbetet ger samtidigt Ålandsbankens övriga aktieförvaltare möjlighet att fokusera på sin kärnkompetens, som är placeringar i Norden och Europa. Därigenom blir samarbetet till fördel för alla ägare i Ålandsbankens aktiefonder”.

En bakomliggande faktor till samarbetet är en översyn av fondsortimentet inom båda bolagen. Det föranleds bl.a. av den svenska Pensionsmyndighetens nya krav från 1 januari 2019, på de fonder som erbjuds via det svenska premiepensionssystemet. Sparare i premiepensionssystemet har tidigare haft möjlighet att spara i flertalet av de fonder som nu är föremål för samarbetet.

De nya kraven i premiepensionssystemet tar sikte på att förbättra möjligheterna för pensionssparandet och garantera kvaliteten på de fonder som erbjuds via systemet. Bland annat ställs nya krav på fondernas storlek och hur lång verksamhetshistorik en fond måste ha. Samarbetet mellan FIM och Ålandsbanken ger fonderna de förutsättningar som krävs för att de fortsatt skall vara möjliga att erbjuda till sparare via premiepensionssystemet.

Tilläggsuppgifter ges av:

Hanna Porkka, direktör, förmögenhetsförvaltning, S-Banken, hanna.porkka@s-pankki.fi, tfn. 010 768 2100
Tom Pettersson, VD, Ålandsbanken Fondbolag, tom.pettersson@alandsbanken.fi, tfn. 040 733 1119

Bialgor
FIMs fondprospekt (pdf)
Ålandsbankens Fondprospekt
Ålandsbanken Global Aktie fondens faktablad
FIM Emerging Markets ESG fondens faktablad (pdf)