Gå direkt till innehållet

S-Bankens börsbarometer: Spirande tillväxt – omsättningarna började öka i Finland

2017-02-22

Läget ser ljusare ut för de finländska börsbolagen. I slutet av 2016 vände äntligen den negativa trenden och bolagens omsättningar började öka. Av resultaten för oktober–december framgår också en annan positiv ekonominyhet.

Kim Gorschelnik, chefsanalytiker på FIM

S-Bankens börsbarometer visar att de finländska börsbolagens sammanlagda omsättning började öka under sista kvartalet 2016.

”Tillväxten är fortfarande måttlig, men efter nedgången under de tre föregående kvartalen är utvecklingen ändå positiv”, säger Kim Gorschelnik, chefsanalytiker på FIM som ingår i S-Banken-koncernen, om resultatperioden oktober–december.

Bolagen har länge försvarat sina resultat genom kostnadsbesparingar. Nu verkar bolagens kostnadssänkningar ha avtagit och fokus ligger i större utsträckning på tillväxt.

”Detta är enligt oss den mest intressanta observationen under denna resultatperiod”, säger Gorschelnik.

”Den positiva omsättningsutvecklingen i kombination med de i huvudsak positiva makronyheterna är enligt oss ett bra utgångsläge för att omsättningstillväxten ska fortsätta detta år.”

De finländska börsbolagen, oktober–december 2016

Försiktig omsättningsökning – tufft kvartal för Nokia

De inhemska börsbolagens omsättningar sjönk i januari–mars, april–maj och juli–september. Särskilt början av 2016 var svår och omsättningarna sjönk med över 5 procent.

Mot denna bakgrund var oktober–december en positiv period, eftersom omsättningarna började öka. Ökningen jämfört med året innan var dock måttlig och den sammanlagda ökningen uppgick till 1,1 procent. Nokias sista kvartal var som väntat tufft och bolagets omsättning sjönk med 13 procent. Om man bortser från Nokias omsättningsnedgång ökade börsbolagens omsättningar med 3,8 procent.

Även sett till antalet förbättrades läget från de föregående kvartalen. I oktober–december ökade 59,1 procent av bolagen sin omsättning, då motsvarande siffra under föregående kvartal var 53,3 procent.

De finländska börsbolagens försäljningstillväxt går i linje med den allmänna ekonomiska utvecklingen, som stärktes mot slutet av 2016. Vändningen i Finlands ekonomi återspeglas positivt även i form av omsättningstillväxt i bolagen på hemmamarknaden.

”Det ekonomiska året 2017 har börjat positivt om man får tro nyhetsflödet, och därför kan man vänta sig att omsättningstillväxten fortsätter. Detta påverkas också av inflationen, dvs. att den allmänna prisnivån har stigit något”, säger Kim Gorschelnik.

De finländska börsbolagen, oktober–december 2016

Förbättringen av rörelseresultaten avtog – kostnadsbasen en bakomliggande orsak

Rörelsevinsterna exklusive engångsposter började stiga under juli–september förra året. Under oktober–december började det sammanlagda rörelseresultatet återigen sjunka genom Nokias resultatnedgång. Om man bortser från Nokia ökade det sammanlagda rörelseresultatet dock med 2,4 procent jämfört med året innan. Rörelseresultatens tillväxt var dock långsammare än omsättningstillväxten, vilket tyder på en kostnadsökning.

Även sett till antalet förbättrades läget från de föregående kvartalen. Av bolagen förbättrade 62,5 procent sitt rörelseresultat från året innan, då motsvarande siffra var 54,3 procent under föregående kvartal.

Tills vidare har prisökningen varit kraftigast i början av produktionskedjan, då till exempel oljepriset har gått upp. Ökningen har dock egentligen inte nått konsumentpriserna ännu. Men tanke på företagens resultatutsikter är kostnadsökningen dock en betydande omständighet. De ökande kostnaderna nämndes i flera bolags bokslutskommunikéer. Till exempel skogsbolaget UPM-Kymmene fortsatte att förbättra sitt resultat, men i lite långsammare takt än under början av året.

”Resultatförbättringar kommer framöver i allt högre grad att grunda sig på omsättningstillväxt. Detta kommer enligt vår bedömning att vara ett centralt tema för investerarna under 2017. Statistiken för början av året och de index som beskriver förtroendet har fortsatt att stiga, vilket förutspår en tilltagande ekonomisk tillväxt. Det tyder på att bolagens omsättningstillväxt kommer att fortsätta. Detta skulle naturligtvis vara en positiv nyhet med tanke på ekonomin och sysselsättningen”, säger Gorschelnik.

Av de större bolagen uppvisade bland andra Cramo, Fiskars, Ramirent, Sampo, Stockmann och YIT bäst resultatförbättring (över 20 procent bättre än året innan). Till de största bolagen som förbättrade sina resultat hörde båda stålbolagen Outokumpu och SSAB, som vände förlust till vinst.

Rörelseresultaten för Metso och Outotec sjönk fortsatt kraftigt. Outotec lyckades dock bryta den nedåtgående omsättningstrenden, och det värsta verkar vara över nu då metallpriserna har börjat stiga.

Även Nokian Renkaat som har en betydande affärsverksamhet i Ryssland förbättrade sin tillväxttakt. Rörelseresultatet ökade med 14 procent under sista kvartalet. Det värsta verkar vara över i Ryssland. Detta skulle ha en positiv inverkan på Finlands ekonomi och direkt på det fåtal börsbolag för vilka Ryssland är ett viktigt marknadsområde.

Fin utdelningsvår att vänta

Utöver omsättningstillväxten är den ökade utdelningen en positiv nyhet. Ungefär två tredjedelar av bolagen höjer sin utdelning från föregående år. Vart tionde bolag betalar ingen utdelning. Vi har alltså en fin utdelningsvår att se framemot.

Den ökade utdelningen kan å ena sidan vara ett tecken på att det görs få investeringar. Å andra sidan vittnar en god utdelning också om att bolagen genomsnittligt sett har starka balansräkningar. Man har rätt till utdelning om man är aktieägare på dagen för bolagsstämman.

En intressant ändring när det gäller bolagens utdelning är att allt fler bolag betalar utdelning i flera delar. Åtminstone Aspo, Fiskars, Ramirent, Wärtsilä och Verkkokauppa.com informerade om denna nya praxis i samband med bokslutskommunikén. Fastighetsbolagen Citycon och Sponda samt Telia har infört denna praxis redan tidigare.

”Vi anser att en jämnare utdelningsström är någonting positivt och hoppas att denna praxis blir vanligare. Aktier som ger god utdelning är enligt oss bland andra Asiakastieto, Elisa, Lassila & Tikanoja, Nordea och Nokian Renkaat. Dessa fem bolag har en genomsnittlig utdelning på 4,8 procent”, säger Gorschelnik.

Läs mer om S-Aktiehandel 

S-Bankens börsbarometer följer de finländska börsbolagens framgångar fyra gånger om året. Totalt 88 bolag ingick i granskningen.