Gå direkt till innehållet

Ändringar i FIM Likvids stadgar fr.o.m. 1.5.2017

2017-04-11

FIM Likvid Placeringsfondens stadgar ändras. FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse beslutade om stadgeändringar den 21 september 2016. Finansinspektionen godkände ändringarna den 2 mars 2017. 

Till följd av stadgeändringarna ändras fonden från penningmarknadsfond till korträntefond i enlighet med myndighetens definition. Aktierelaterade skuldinstrument har lagts till i fondens potentiella investeringsobjekt. Framöver kan fondens tillgångar också investeras i investeringsobjekt i andra valutor än euro och i regel skyddas de mot valutakursrisk. Finansinspektionens tillståndsförfarande, som tidigare förutsatts vid fonders kreditgivning enligt lagen om placeringsfonder, har strukits från stadgarna. Dessutom har några tekniska ändringar gjorts i stadgarna. Efter stadgeändringarna ökar utbudet av potentiella investeringsobjekt i fonden, den förväntade avkastningen ökar och diversifieringen av investeringar förbättras. Till följd av stadgeändringarna höjer fondens riskkategori något, vilket beror på bland annat användningen av ränteinstrument med längre löptid.

Stadgeändringarna träder i kraft den 1 maj 2017 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Fondens nya stadgar fr.o.m. 1.5.2017