Gå direkt till innehållet

Till andelsägarna i placeringsfonderna LokalTapiola 2015 och LokalTapiola Räntevärld

2016-01-15

Placeringsfond LokalTapiola 2015 (”överlåtande fond”) fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Räntevärld (”övertagande fond”) den 17 februari 2016. Syftet med fusionen är att effektivisera fondverksamheten, eftersom placeringsinriktningen för den överlåtande fonden efter dess målår motsvarar inriktningen för LokalTapiola Räntevärld. Finansinspektionen beviljade tillstånd att verkställa fusionen den 6 november 2015. 

Den överlåtande fonden är en blandfond, där huvudvikten till en början låg på aktieplaceringar, men där ränteplaceringarnas andel har utökats i takt med att målåret 2015 har närmat sig. Efter målåret innehåller den överlåtande fonden enbart räntebaserade placeringar. Den övertagande fonden är en räntefond som investerar globalt på både utvecklade och växande räntemarknader. Det finns inget behov av att omvikta placeringarna i den övertagande fonden innan fusionen genomförs.

Den överlåtande fonden tillhör riskkategori 4 och den övertagande fonden riskkategori 3. År 2014 var de löpande kostnaderna följande: den överlåtande fonden 1,33 % och den övertagande fonden 0,89 %. Den överlåtande fonden har en andelsserie med enbart tillväxtandelar. Den övertagande fonden har två andelsserier: A-serien med tillväxtandelar och B-serien med avkastningsandelar.

Konsekvenser av fusionen

Fusionen förutsätter inga åtgärder och medför inga kostnader eller skattepåföljder för allmänt skatteskyldiga andelsägare i Finland.  Fusionen inverkar inte heller på det ursprungliga anskaffningspriset eller innehavstiden.

Vid fusionen övergår den överlåtande fondens tillgångar och åtaganden till den övertagande fonden. Då löses den överlåtande fonden upp och upphör att existera. I samband med fusionen byts andelsägarnas fondandelar i den överlåtande fonden automatiskt ut mot fondandelar i den övertagande fondens A-serie senast följande bankdag efter fusionsdagen så att innehavet till sitt värde exakt motsvarar innehavet i den överlåtande fonden.

I och med fusionen ökar den övertagande fondens tillgångar och andelsägare. Andelsägarna i den överlåtande fonden kan utöva sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fondens A-serie från och med fusionstidpunkten den 17 februari 2016. Avtal om månadssparande i den överlåtande fonden vilka har ingåtts via S-Banken omvandlas automatiskt till avtal om månadssparande i den övertagande fonden. Om det månatliga sparbeloppet betalas via någon annan bank än S-Banken, ska andelsägaren sörja för att månadssparavtalet ändras genom att kontakta LokalTapiolas telefontjänst.

Inlösen före fusionen och ytterligare information

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Andelsägarna i de fonder som fusioneras har dock rätt att före fusionen lösa in (sälja) sina fondandelar eller byta dem till fondandelar i en annan LokalTapiola-fond eller någon annan fond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab. Andelsägaren ska lämna ett uppdrag om inlösen eller byte senast den 17 februari 2016 före kl. 18.00. Ingen avgift tas ut vid inlösen eller byte men eventuella överlåtelsevinster eller -förluster realiseras i beskattningen. Samtidigt debiteras den eventuella teckningsavgiften. Tillgångar från försäljningen av andelar betalas ut enligt fondens stadgar, uppskattningsvis följande bankdag. Faktablad, prospekt, stadgar samt halvårsrapport och årsredovisning för den övertagande fonden finns i LokalTapiolas nättjänst, www.lokaltapiola.fi, och på S-Bankens webbank, www.s-banken.fi. Mer information om fusionen lämnas via LokalTapiolas telefontjänst för sparande och placering, tfn 09 453 8500 (öppen må–fr kl. 9–17). Revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionen samt mer information om fusionen finns att tillgå på vårt kontor på adressen FIM Kapitalförvaltning Ab, Norra esplanaden 33 A, Helsingfors.