Gå direkt till innehållet

Till andelsägare i Placeringsfonderna FIM Europa Små och medelstora bolag och FIM Europa

2016-02-19

Som en del av att utveckla FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondutbud har bolagets styrelse fattat beslut om att slå samman FIM Europa Små och medelstora bolag Placeringsfond med FIM Europa Placeringsfond den 22 mars 2016.

Fusionen av fonderna är en del av utvecklingen av vårt fondsortiment, och målet är att erbjuda kunderna så högklassiga fonder som möjligt. Anledningen till fusionen är även en minskad kundefterfrågan på den överlåtande fonden. 

Det fi nns inget behov av att ändra vikterna för investeringarna i den övertagande fonden innan fusionen genomförs. Vi strävar efter att konvertera så mycket som möjligt av den överlåtande fondens kapital till kontanta medel innan fusionen träder i kraft. 

Den 15.02.2016 gav Finansinspektionen tillstånd att verkställa fusionen.

Konsekvenser av fusionen

Fusionen föranleder inga åtgärder av andelsägarna och förorsakar inte heller några kostnader eller skattepåföljder för personer som är allmänt skattskyldiga i Finland. Fusionen inverkar inte heller på det ursprungliga anskaffningspriset eller innehavstiden. Som en följd av fusionen kommer fondkapitalet i den övertagande fonden att öka med cirka 48 miljoner euro och antalet fondandelsägare med ungefär 2 500 (per 31.12.2015) utan att fondens risknivå ändras. 

I samband med fusionen byts andelsägarnas fondandelar i den överlåtande fonden automatiskt ut mot fondandelar i FIM Europa senast följande bankdag efter fusionsdagen så att innehavet till sitt värde motsvarar innehavet i den överlåtande fonden. Andelsägarna i den överlåtande fonden får i samband med fusionen fondandelar i FIM Europa. Bytesförhållandet beräknas utifrån fondandelarnas beräknade värde på värderingsdagen den 22 mars 2016. Information om bytet finns i FIMs nättjänst, uppskattningsvis följande bankdag efter att fusionen har genomförts. Därefter överförs den överlåtande fondens tillgångar och engagemang till FIM Europa, den överlåtande fonden löses upp och upphör att existera samt andelsägarna i den överlåtande fonden blir andelsägare FIM Europa enligt beskrivningen i föregående stycke. 

Om en andelsägare har ett fortlöpande avtal om månadssparande i den överlåtande fonden blir detta avtal automatiskt ett avtal om månadssparande i FIM Europa på fusionsdagen. 

Inlösen före fusionen och ytterligare information

Om du godkänner fusionen behöver du inte vidta några åtgärder. Om du före fusionen vill lösa in (sälja) dina fondandelar eller byta dem till andelar i en annan fond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab, ska du lämna ett uppdrag om inlösen eller byte senast den 22 mars 2016 före klockan 16.00. Ingen sälj avgift tas ut för inlösen eller byte men eventuella överlåtelsevinster eller -förluster realiseras i beskattningen. Tillgångar från försäljningen av andelar betalas ut enligt fondens stadgar, uppskattningsvis följande bankdag. 

Faktablad, prospekt, stadgar samt halvårsrapport och årsredovisning för FIM Europa finns här. Du kan ta del av revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionen och få mer information om fusionen på vårt kontor på FIM Kapitalförvaltning Ab, Norra esplanaden 33 A, Helsingfors, eller per telefon på (09) 6134 6250, kundservice@fim.com.