Gå direkt till innehållet

Stadgeändringar i fonden LokalTapiola Växande Marknader

2016-09-09

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfond Lokal Tapiola Växande Marknader ändras. Finansinspektionen godkände stadgeändringarna i fonden den 19 juli 2016. De ändrade stadgarna träder i kraft den 10 oktober 2016.

Genom att ändra placeringsinriktningen eftersträvas att effektivisera fondens verksamhet och därigenom minska de årliga avgifterna. Genom stadgeändringen blir Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader en fond som i huvudsak gör direkta aktieplaceringar, då den tidigare var en fond som placerade i andra fonder.

I de nya stadgarna har fondens placeringsinriktning preciserats och eventuella placeringsobjekt har lagts till. I fortsättningen placerar fonden i huvudsak i aktier och aktiebundna värdepapper i sådana företag som är föremål för handel på en reglerad marknad på tillväxtmarknaderna eller som har en affärsverksamhet där en avsevärd del kommer från tillväxtmarknaderna. I samband med stadgeändringen ändras prissättnings- och kostnadsstrukturen för fonden. På grund av att förvaltningskostnaderna för de placeringsinstrument som fonden använder ändras, stiger fondens förvaltningsavgift men de årliga avgifterna sjunker. Från och med den 10 oktober 2016 är den nya förvaltningsavgiften 1,7 % p.a., vilket också de årliga avgifterna uppskattningsvis kommer att vara. År 2015 var fondens årliga avgifter 1,85 % p.a. I dem har även ingått förvaltningsavgifterna för de placeringsfonder som utgör placeringsobjekt, och dessa avgifter ingår i regel inte i fortsättningen. Även andra mindre tekniska ändringar har gjorts i stadgarna.

Stadgeändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna. Ändringen medför inga skattepåföljder för fondandelsägarna.

De nya stadgarna kan laddas ned på www.lahitapiola.fi. Mer information lämnas via LokalTapiolas telefontjänst (09) 453 8500 vardagar kl. 9–17 eller på LokalTapiolas närmaste kontor.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som kapitalförvaltare för LokalTapiola-fonderna och kundservicen sköts av LokalTapiola. Fonderna förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab.


Stadgar för Placeringsfond Lokal Tapiola Växande Marknader fr. o. m. 10 oktober 2016