Gå direkt till innehållet

FIM Russia Small Cap sammanslås med fonden FIM Russia

2014-12-19

Fonden FIM Russia Small Cap (”överlåtande fond”) sammanslås med fonden FIM Russia (”övertagande fond”) den 27 januari 2015 Anledningen till fusionen är att vi har genomfört en genomgripande översyn av fondutbudet och att kundefterfrågan på FIM Russia Small Cap har minskat. Finansinspektionen har den 15 december 2014 gett tillstånd att verkställa fusionen.


Det finns inget skäl att ändra placeringsvikterna i den övertagande fonden förrän fusionen genomförs. Små ändringar görs i den överlåtande fondens placeringsvikter före fusionen.

Båda fonderna är aktiefonder. Den överlåtande fonden är en aktiefond vars tillgångar placeras i små och medelstora ryska bolag med tillväxtpotential. Den övertagande fonden är en aktiefond som placerar i ryska bolag och i bolag som verkar i övriga länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Fonden kan även placera i sådana bolag som har betydande affärsverksamhet i Ryssland. Den överlåtande fonden tillhör riskkategori 6 och den övertagande fonden riskkategori 7. År 2014 är de beräknade årliga avgifterna för bägge fonderna 2,21 %. Båda fonderna har en andelsserie med enbart tillväxtandelar.

 

Konsekvenser av fusionen

Sammanslagningen förutsätter inga åtgärder och medför inga kostnader eller skattepåföljder för allmänt skatteskyldiga andelsägare i Finland. Fusionen inverkar inte heller på det ursprungliga anskaffningspriset eller innehavstiden.

 

Vid sammanslagningen överförs den överlåtande fondens tillgångar och engagemang till den övertagande fonden. Då löses den överlåtande fonden upp och upphör att existera. Andelsägarna i FIM Emerging Europe blir andelsägare i FIM BRIC+ Small Cap. I och med sammanslagningen ökar den övertagande fondens tillgångar och andelsägare. Andelsägarna i den överlåtande fonden kan utöva sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden från och med fusionstidpunkten den 27 januari 2015. Månadssparavtal med den överlåtande fonden omvandlas automatiskt till månadssparavtal med den övertagande fonden.

 

Inlösen före fusionen och ytterligare information

Sammanslagningen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Andelsägare i fonderna som deltar i sammanslagningen har dock rätt att lösa in (sälja) fondandelar eller byta dem till fondandelar i en annan fond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab före sammanslagningen. Andelsägare ska ge uppdrag om inlösen eller byte senast den 27 januari 2015 före kl. 16.00. Ingen avgift tas ut vid inlösen eller byte men eventuella överlåtelsevinster eller -förluster realiseras i beskattningen. Tillgångar från försäljningen av andelar betalas ut enligt fondens stadgar, uppskattningsvis följande bankdag.

 

Faktablad, prospekt, stadgar samt halvårsrapport och årsredovisning för den övertagande fonden finns tillgängliga i FIMs nättjänst på www.fim.com. Du kan ta del av revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionen och få mer information om fusionen på vårt kontor på adressen FIM Kundeservice, Norra esplanaden 33 A, Helsingfors eller på numret (09) 6134 6250.