Siirry suoraan sisältöön

Selvitys S-Pankin hallinto- ja ohjausjärjestelmistä

Viimeisin päivitys: 12.2.2024

S-Pankki-konserni

S-Pankki-konsernin muodostavat S-Pankki Oyj tytäryhtiöineen. Tytäryhtiöitä ovat S-Pankin täysin omistamat S-Asiakaspalvelu Oy ja S-Pankki Rahastoyhtiö Oy sekä sen omistamat tytäryritykset. S-Asiakaspalvelu Oy on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen palveluyritys ja S-Pankki Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastolain mukainen rahastoyhtiö ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahastojen hoitaja.

S-Pankin omistajat 1.1.2024 (PDF, 25 kt)

S-Pankin hallintoelimet

Pankin ylin toimielin on yhtiökokous, jossa ovat edustettuina pankin osakkeenomistajat. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Pankin yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen kokoonpanoon liittyvät kysymykset valmistelee hallituksen Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta.

Hallitus huolehtii pankin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sovellettavien lainsäännösten ja määräysten sekä pankin yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen jäsenen sopivuus ja pätevyys sekä Finanssivalvonnan näkemys nimityksestä selvitetään sääntelyn mukaisella tavalla.

Hallitus on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla edistetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta. Lisäksi hallitus on laatinut toimintaperiaatteet, joilla saavutetaan ja ylläpidetään tavoitetta sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa. Hallituksen monimuotoisuus ja sukupuolten tasapuolinen edustus ovat olleet hallituksen laatimien toimintaperiaatteiden tavoitteiden mukaiset.

Hallituksen jäseneltä edellytetään riittävää ja monipuolista osaamista ja kokemusta pankin liiketoiminnasta sekä pankin ja sen toimintaan liittyvistä riskeistä. Hallituksen jäsenellä tulee muutoinkin olla henkilökohtaiset edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen sekä riittävästi aikaa hallituksessa työskentelyyn.

Pankin hallituksen jäsenellä ei saa olla muita tehtäviä, jotka merkittävästi vaikeuttavat hänelle laissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämistä. Hallituksen jäsenen hallitusjäsenyyksien enimmäislukumäärän ja muiden tehtävien arvioinnissa on otettava huomioon ainakin jäsenen henkilökohtaiset olosuhteet sekä pankin toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus.

Hallitus on asettanut hallitusta avustaviksi elimiksi Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan, sekä vuoden 2023 aikana Riskivaliokunnan ja Tarkastusvaliokunnan. Aikaisemmin hallituksella oli yhdistetty Riski- ja tarkastusvaliokunta. Kaikki valiokunnat koostuvat hallituksen jäsenistä. Valiokuntien jäsenistä puolet on pankin omistajista riippumattomia. Riski- ja tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2023 yhteensä kuusi kertaa ja Riskivaliokunta kerran sekä Tarkastusvaliokunta kerran.

Pankin operatiivista toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtajaa avustaa juoksevan hallinnon hoidossa konsernijohtoryhmä. Myös toimivan johdon luotettavuus ja pätevyys selvitetään sääntelyn edellyttämällä tavalla.

S-Pankin hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallinnointitapaa, joka perustuu rahoitusalaa koskevaan lainsäädäntöön sekä toimivaltaisten viranomaisten, kuten Finanssivalvonnan, antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Konsernitasolla S-Pankin hallitus vastaa siitä, että myös pankin konserniyhtiöiden toiminnassa noudatetaan sen toimintaa koskevaa sääntelyä, määräyksiä ja toimiohjeita sekä huomioidaan riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan riittävä ja asianmukainen toteutuminen. Hallitus arvioi säännöllisesti pankin hallinto- ja ohjausjärjestelmien tehokkuutta.

Kokonaisriskistrategia

S-Pankki-konsernilla on pankin hallituksen hyväksymä kokonaisriskistrategia, joka kuvaa konsernin riskinkantokyvyn ja riskinottohalukkuuden, riskien määritelmät sekä yleiset vaatimukset liiketoiminnoilta ja riskienvalvonnalta vaadittaville menettelyille, joilla vakavaraisuus, maksuvalmius ja toiminnan jatkuvuus turvataan.

Kokonaisriskistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumista valvotaan ensisijaisesti pankin riippumattomassa riskienvalvontatoiminnossa. Toteutumisesta raportoidaan Riskikomitealle, konsernijohtoryhmälle, hallituksen Riskivaliokunnalle sekä pankin hallitukselle.

Riippumaton valvonta

Toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen kuuluu riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan järjestäminen ja ylläpito pankkikonsernissa sekä sen asiamiesverkostossa.

Sisäinen valvonta on olennainen osa pankkikonsernin johtamista, päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan suunnittelua. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että toiminta on tavoitteellista, tarkoituksenmukaista ja tuloksellista sekä täyttää sääntelyn edellytykset. Ensisijainen vastuu pankin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Hallitus huolehtii hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä koko pankkikonsernissa. Sisäisen valvonnan toiminnan varmistamiseksi S-Pankissa on seuraavat liiketoiminnoista riippumattomat toiminnot: riskienvalvonta, compliance, operatiivisten riskien valvonta sekä sisäinen tarkastus.

Hallitus varmistaa, että edellä mainituilla toiminnoilla on toiminnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden riittävät ja ammattitaitoiset resurssit.

Eturistiriitojen hallinta

Pankin hallitus on hyväksynyt S-Pankki-konsernin Eturistiriitatilanteiden käsittelyn ja hallinnan politiikan. Politiikassa pankin johtamisesta vastaavat ja keskeisissä tehtävissä toimivat on velvoitettu päivittäisessä toiminnassaan arvioimaan aktiivisesti mahdollisia eturistiriitatilanteita sekä oman päätöksenteon objektiivisuutta.