Gå direkt till innehållet
En passiv aktiefond som investerar i Europa

S-Banken Passiv Europa ESG Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som motsvarar jämförelseindexets utveckling. Avkastningen kan dock avvika från jämförelseindexets utveckling till exempel för att fonden iakttar S-Bankens Förmögenhetsförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att fonden inte investerar i alla företag som ingår i indexet. Även i övrigt bildas fondportföljen av ett färre antal företag än i jämförelseindexet med hjälp av optimering.

Risker
Avkastning 12 mån.* -13,74 %
Avkastning sedan start* 3,26 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.8.2022

Portföljförvaltarens kommentar

I Europa sjönk alla sektorer i augusti. Bland sektorerna var det fastighetssektorn och hälsovårdssektorn som sjönk mest, medan finanssektorn och datakommunikationstjänsterna sjönk minst. Fondens positiva avkastning i förhållande till jämförelseindexet berodde i första hand på finanssektorn samt industriprodukter och industritjänster, medan främst fastighetssektorn samt datakommunikationstjänster gav negativ avkastning i förhållande till jämförelseindexet.

S-Banken

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.08.2022

Fond %NAV Ändring
Nestle SA 3,82 % 0,14 %
Roche Holding AG 2,71 % 0,14 %
ASML Holding NV 2,59 % -0,19 %
Novo Nordisk A/S 2,44 % -0,02 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 2,25 % 0,05 %
AstraZeneca PLC 2,19 % 0,04 %
Schneider Electric SE 2,09 % -0,13 %
Red Electrica Corp SA 1,81 % 0,02 %
ABB Ltd 1,73 % -0,02 %
HSBC Holdings PLC 1,4 % 0,08 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Köpavgiften betalas till fullt belopp till fonden.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna, men inte en prestationsbaserad avgift.

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att prioritera ansvarsfulla företag, utnyttja uteslutning och påverka företagens verksamhet.

Hållbarhetsriskerna är integrerade i fondens investeringsbeslut och hållbarhetsanalysen utnyttjas i besluten. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och
styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkt eller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer. Fonden investerar inte i företag som jämfört med företagets sektor presterar sämst i ESG-frågorna.

Vi utesluter automatiskt från fondens investeringar företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Vi påverkar företag om det med tanke på ESG-frågor finns betydande brister i företagens verksamhet. Möjliga metoderför ägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchsundersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gällerområdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagensCO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Indexet MSCI Europe Climate Paris Aligned Net EUR har angetts som referensvärde för fonden S-Banken Passiv Europa ESG Aktie och indexet MSCI USA Climate Paris Aligned Net USD som referensvärde för fonden S-Banken Passiv USA ESG Aktie. Målet för indexen ovan är att avvärja risker som har samband med klimatförändringarna. Dessutom beaktar indexen de långsiktiga målen för global uppvärmning i Parisavtalet. Metoderna för indexberäkning finns att tillgå på fondbolaget eller https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab