Gå direkt till innehållet
Specialplaceringsfond som investerar i andra fastighetsfonder

S-Banken Fastighetsförvaltning C

Faktablad (PDF, 224 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetskapitalförvaltning diversifierar enligt marknadsläget och portföljförvaltningens syn sina tillgångar huvudsakligen i andra fastighetsfonder, som investerar bland annat i bostäder, affärslokaler, tomter, skog och jordbruksmark. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar stabil avkastning.

Risker
Andelens värde 15.5.2024
10,2182 €
Avkastning 12 mån.*
2,34 %
Avkastning sedan start*
1,30 %
Minsta insättning, engångsinsättning 1 000 000 €

Fondens teckningsdagar

 

Fondens teckningsdag är månatligen den 15:e eller den därpå följande bankdagen före kl 14.00.

Fondens inlösendag är den 15:e mars och september (eller den därpå följande bankdagen) före kl 14.00.

Inlösenuppdraget för C-andelsserien ska lämnas senast föregående dag före inlösendagen före kl 14.00.

15.4.2024

Portföljförvaltarens kommentar

I slutet av rapportperioden uppgick kapitalet i fonden till cirka 4,9 miljoner euro och investeringsgraden till 98,4 procent. I början av året (15.12.2023–15.4.2024) låg fondens avkastning mellan 0,29 procent och 0,73 procent beroende på andelsserie och sedan inledandet av verksamheten (15.9.2022) har avkastningen legat mellan -0,42 procent och 1,53 procent beroende på andelsserie. Vid utgången av rapportperioden hade fonden 816 andelsägare och investeringsportföljen bestod av sju olika mottagarfonder: fem specialplaceringsfonder, en ETF-fond och en kortränteinvestering i fond. I största delen av investeringsportföljens mottagarfonder rapporteras värderingen och avkastningen med varierande cykel var tredje månad. Bland fondens investeringsobjekt inträffade värdeberäkningstidpunkten för alla fastighetsspecialplaceringsfonder under årets fyra första månader. Tre av dessa specialplaceringsfonder, nämligen S-Banken Skog (+3,66 %), S-Banken Tomt (+3,33 %) och S-Banken Regenerativt Jordbruk (+0,87 %), gav positiv avkastning under början av året. Däremot gav specialplaceringsfonderna S-Banken Fastighet (-3,93 %) och S-Banken Bostad (-0,74 %) negativ avkastning under samma period. Under början av året var avkastningen från iShares European Property Yield ETF negativ, -5,93 procent, och ränteinvesteringen i fonden S-Banken Kort Ränta avkastade 0,75 procent. Ovannämnda avkastningar omfattar en värdeförändring och eventuella avkastningshändelser. S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond är en fond-i-fond som investerar sina tillgångar diversifierat huvudsakligen i andra fastighetsfonder, som bland annat investerar i bostäder, affärslokaler, tomter, skog och jordbruksmark. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar stabil avkastning och vill ha en heltäckande kapitalförvaltning och ett alternativ för att sprida tillgångarna utanför traditionella tillgångsklasser. Fonden syftar till att vikta sina investeringar så att de så bra som möjligt lämpar sig för rådande marknadsläge. S-Bankens fastighetsteam ansvarar för investeringsallokeringen. Fonden är öppen för nya investeringar den 15:e varje månad.

S-Banken fastighetsteam

Fonden sköts av

S-Banken fastighetsteam

Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**  Säljavgift är:

  • 5,00 % om placeringstiden är mindre än 2 år
  • 4,00 % om placeringstiden är minst 2 år men mindre än 3 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 4 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Av fondens tillgångar kan högst 15 procent per kalenderår av den avkastning som överstiger Fondens jämförelse-avkastning debiteras som avkastningsbaserad provision. Fondens jämförelseavkastning är 5 procent per kalenderår.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.