Gå direkt till innehållet
Aktiefond med fokus på Europa

S-Banken Europa Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Europa Aktie placerar i stora och medelstora företag noterade i Europa. Förvaltaren tittar i första hand på företagsspecifika faktorer och i andra hand på regionala och branschspecifika faktorer. Det finns intressanta investeringsobjekt även i sådana länder där statsekonomin varit pressad. Anledningen till detta är att många av de stora företagen i Europa även verkar globalt utanför euroområdet och därmed kan dra nytta av den globala ekonomiska tillväxten. Idag står t.ex. tillväxtmarknaderna för en allt större andel av företagens resultatutveckling. Den globala ekonomiska tillväxten har således en betydligt större inverkan på ett flertal företag än den lokala ekonomiska tillväxten. Storbolagen i Europa är generellt sett effektiva och välskötta och har kunnat skapa värde för sina ägare under flera decennier. Europeiska företag erbjuder även en god utdelning.

Risker
Avkastning 12 mån.* -13,37 %
Avkastning sedan start* 1,54 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.8.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Efter den starka julimånaden sjönk aktiemarknaden i augusti både globalt och i synnerhet i Europa. Centralbankernas budskap om kontinuerliga kraftiga räntehöjningar under de närmaste månaderna kylde av aktiemarknaden. Likaså hamnade den europeiska el- och gasmarknaden i en exceptionell situation, då köparna av gas och el strävade efter att säkra tillgången, vilket orsakade en exceptionell pristopp i gas- och elpriserna. Europeiska kommissionens löften om åtgärder för att balansera detta lugnade ner situationen strax före slutet av månaden. Bland sektorerna i Europa gav energisektorn och finanssektorn bäst avkastning i augusti. Sämst avkastning gav däremot fastighets- och teknikbolag. Fondens relativa avkastning minskade mest på grund av investeringarna i Ørsted, Sanofi och Prudential. Fondens relativa avkastning ökade däremot mest tack vare investeringarna i Zurich Insurance Group, Vinci och Norsk Hydro. Vi gjorde ändringar i fondportföljen under månaden genom att göra en ny investering i det brittisk-holländska dagligvaruföretaget Unilever. Dessutom sålde vi innehavet i brittiska Haleon som tillverkar receptfria läkemedel samt minskade innehavet i den brittiska teleoperatören Vodafone. Vi tror att Europas ekonomi och förutsättningarna för avkastning på aktiemarknaden går ner på kort sikt till följd av det höga energipriset, konsumenternas försämrade köpkraft och den avsvalnade globala investeringscykeln. Av dessa orsaker anser vi att en relativt defensiv positionering i fondens investeringar är motiverad.

Seppo Kurki-Suonio

Fonden sköts av

Seppo Kurki-Suonio
chef för kapitalinvesteringar
seppo.kurki-suonio@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 30.08.2022

Fond %NAV Ändring
Nestle SA 4,47 % 0,2 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 3,44 % 0,1 %
Novo Nordisk A/S 3,05 % -0,01 %
TotalEnergies SE 2,83 % 0,25 %
Roche Holding AG 2,73 % 0,17 %
Zurich Insurance Group AG 2,68 % -0,03 %
ASML Holding NV 2,63 % -0,18 %
Vinci SA 2,44 % 0,15 %
Deutsche Telekom AG 2,4 % -0,04 %
ABB Ltd 2,33 % -0,01 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att utnyttja uteslutning och påverka företagens verksamhet.

Hållbarhetsriskerna är integrerade i fondens investeringsbeslut och hållbarhetsanalysen utnyttjas i besluten. Som en del av hållbarhetsanalysen utvärderas företagens verksamhet i flera ESG-frågor, bland annat CO2-utsläpp, koldioxidavtrycket för företagens produkter, företagens utsatthet för klimatförändringar, möjligheter till ren energi, affärsetik, ägarkontroller, arbetsförhållanden och styrelsens egenskaper. ESG-frågor granskas antingen direkteller som ett led i ESG-klassificeringarna. Utvärderingen fokuserar på att granska relevanta frågor. Det finns en del skillnader i de relevanta frågorna mellan olika sektorer.

Vi utesluter automatiskt från fondens investeringar företag som tillverkar tobaksprodukter eller cannabis för rekreationsbruk, vapen som är förbjudna genom internationella konventioner, gruvbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion och elbolag där över 20 procent av omsättningen kommer från energi som producerats med kol. Företag kan dock undvika att bli uteslutna om företaget haren trovärdig strategi för att minska sitt kolberoende.

Vi påverkar företag om det med tanke på ESG-frågor finns betydande brister i företagens verksamhet. Möjliga metoderför ägarinflytande är till exempel att utöva rösträtt på bolagsstämmor, direkt bolagspåverkan, deltagande i samverkan mellan investerare och offentliga debatter. Om ett företags verksamhet inte är förenlig med principerna i FN:s Global Compact, kan vi även utesluta företaget från våra investeringar.

Vid bedömning, mätning och uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper används i regel MSCI ESG Researchsundersökning. Undersökningen innehåller bland annat analyser, klassificeringar och poängsättningar som gäller områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning i företag. Dessutom använder vi ett system för övervakning av genomförandet av FN:s initiativ Global Compact.

Andra indikatorer som vi följer upp är bland annat företagens omsättningar som härrör från en miljöpositiv affärsverksamhet. Med miljöpositiv affärsverksamhet avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som har en positiv miljöpåverkan eller som tar fram miljölösningar. Dessutom följer vi upp en motsvarande indikator på social effekt. Med affärsverksamhet som är positiv med tanke på socialt ansvar avses i detta sammanhang en på förhand definierad affärsverksamhet som tar fram lösningar på sociala utmaningar. När det gäller miljöfrågor följer vi upp företagens CO2-utsläpp med olika mätmetoder. Dessutom övervakar vi i fonderna antalet företag som äger fossila bränslereserver och andelen sådana företag av fonden.

Om ett index har valts som ett referensvärde för fonden, beaktar indexet inte fondens ESG-mål.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab